พุทธประวัติ
dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


พุทธประวัติ

 Credit http://tamma-khanjana.blogspot.com/2015/09/blog-post_8.html

พระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพพานฉบับเต็ม พร้อมรูปภาพประกอบการบรรยาย

พุทธประวัติ 

         เมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์สวรรคตแล้ว เสด็จไปอุบัติเป็นสันตุสิตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อก่อนพุทธกาลเล็กน้อย เทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้ามาประชุม ปรึกษากันว่า ใครจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ต่างก็เล็งว่า พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในชั้นดุสิตจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงพากันไปทูลเชิญให้จุติลงมาโปรดสัตวโลก เพื่อให้สมกับพระปณิธานที่ตั้งไว้ว่า ทรงบำเพ็ญบารมีมาในชาติใดๆ ก็มิได้ทรงมุ่งหวังสมบัติ อันใด นอกจากความเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่พระโพธิสัตว์อันสถิตอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิต จะได้ทรงตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อโปรดชาวโลกนั้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ทรงบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ อันได้แก่


       ๑. พระเตมีย์ ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ ความอดทนสูงสุด


       ๒. พระมหาชนก ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี คือ ความพากเพียรสูงสุด


       ๓. พระสุวรรณสาม ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี คือ ความเมตตาสูงสุด


       ๔. พระเนมิราช ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี คือ ความมีจิตที่แน่วแน่สมบูรณ์


       ๕. พระมโหสถ ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี คือ ความมีปัญญาสูงสุด


       ๖. พระภูริทัต ทรงบำเพ็ญศีลบารมี คือ ความมีศีลที่สมบูรณ์สูงสุด


       ๗. พระจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี คือ ความอดกลั้นสูงสุด


       ๘. พระนารทพรหม ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี คือ การมีอุเบกขาสูงสุด


       ๙. พระวิธูรบัณฑิต ทรงบำเพ็ญสัจจะบารมี คือ ความมีสัจจะสูงสุด


       ๑๐. พระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญทานบารมี คือ การรู้จักการให้ทานสูงสุด 

ที่มา 84000.org/tipitaka/picture/f01.html พุทธประวัติ ตอนที่ 2 พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต article
พุทธประวัติ ตอนที่ 1 พระโพธิสัตว์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต article
พุทธประวัติ ตอนที่3 ประสูติ article
1
[Go to top]เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ 2555