dot dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


พุทธประวัติ ตอนที่ 2 พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต article

 พุทธประวัติ ตอนที่ 2 พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

สุบินนิมิต
พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

            ในคืนวันเพ็ญเดือน ๘ พระนางสิริมหามายาผู้จะได้เป็นพระพุทธมารดา ทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถศีล ในยามใกล้รุ่งได้ทรงสุบินนิมมิตว่า ท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ได้มายกพระองค์พร้อมกับพระแท่นที่บรรทมทูลเชิญไปยังป่า หิมพานต์ เหล่าเทพธิดาทั้ง ๔ ได้ทูลเชิญพระนางเสด็จไปสรงน้ำในสระอโนดาต ชำระล้างมลทินแห่งมนุษย์ แล้วทรงผลัดด้วยผ้าทิพย์ ลูบไล้ด้วยของหอม ทรงประดับบุปผชาติอันเป็นทิพย์ แล้วเชิญเสด็จเข้าที่บรรทมบนพระแท่นในวิมานทอง ในภูเขาเงิน ทรงบ่ายพระเศียรไปยังทิศตะวันออก ขณะนั้นมีพระยาช้างเผือกชูงวงจับดอกบัวขาวที่เพิ่งแย้มบานกลิ่นจากภูเขาทอง ด้านทิศตะวันออก ร้องก้องโกญจนาทเดินเข้าไปในวิมาน กระทำประทักษิณาวัตรเวียนพระแท่น ๓ รอบ ซึ่งในวันรุ่งขึ้นพระนางได้ทรงกราบทูลถึงพระสุบินนิมิตนั้นแด่พระสวามี พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมีรับสั่งให้พราหมณ์ประจำราชสำนักทำนายนิมิตฝันนั้น เหล่าพราหมณ์ได้พากันทำนายว่า 


พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์พระองค์จักมีพระราชโอรส
พระโอรสนั้นถ้าอยู่ครองราชก็จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
แต่ถ้าเสด็จออกบวช จักได้เป็นพระพุทธเจ้า


          เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์นั้น พระครรภ์บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยครรภ์มลทินและประทับนั่งสมาธิอยู่ในพระครรภ์ ไม่คุดคู้เหมือนเด็กทารกอื่น พระราชมารดาทรงทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในพระครรภ์ ท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ ได้ถวายการอารักขาเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุปัทวันตรายแก่พระโพธิสัตว์และพระราชมารดา


พุทธประวัติ

พุทธประวัติ ตอนที่ 1 พระโพธิสัตว์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต article
พุทธประวัติ ตอนที่3 ประสูติ articleเชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ 2555

วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง
ที่อยู่ ถนนเทศบาล 10  เลขที่ 1   ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง      รหัสไปรษณีย์14000
เบอร์โทร :  0895389778      มือถือ   089 538 9778
อีเมล sopon36@gmail.com
เว็บไซต์ www.wattonson1.com