dot dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ฟังธรรมดีดี mp3

 

001 วันที่ 15 ตุลาคม 2553_2.mp3

001 วันที่ 22 ตุลาคม 2553_1.mp3

002 อานิสงส์ มีเพื่อนดี 4 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ สมาทานศีล ห้า 3 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ เลือกทำบุญถูกเน้อนาบุญ 5 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ แห่งความยึดมั่นในศีล 3 ตุลาคม 53 เวลา 14 น.mp3

002 ตายแทนกันได้ 16 ค 53 เวลา 19 น0.mp3

002 อย่าอาฑาตกัน 17 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์นิมนต์พระมาฉันที่บ้าน 14 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์ เป้นพุทธบูชา 13 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 แก้ไชปัยหาด้วยปัญญาสาม 5 กค 53.mp3

002 กรณียกิจ 14 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 กัลลยานวาทะ 8 กค 53 เวลา 14 น.mp3

002 การเจริญกรรมฐานทำให้ชีวิตรุ่งเรืองได้ 3กค53 เวลา 19 น.mp3

002 ของแท้ของเทียม 15 ตค 53 เวลา 14 น.mp3

002 คนพาลไม่ต้องการเหตผล 12 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 ควรคุ้มครองอินทรีย์ 27 กค 53 เวลา 14 น.mp3

002 ความสัตย์กำจัดอันตราย 9 กค 53 เวลา 14 น.mp3

002 ตั้งเป้าหมายชีวิตในอนาคต 24 ตค 53 เวลา 19 น.mp3

002 ตายก่อนตายแลสบาย 29 กค 53 เวลา 19 น.mp3

002 ต้องถนอมมิตรแท้ 22 ตค 53 เวลา 19 น.mp3

002 ถ้อยคำของมิตรแท้ 21 ตุลาคม 53 เวลา 14 น.mp3

002 ทางมาแห่งมหาสมบัติ 6 กค 53 เวลา 14 น.mp3

002 ทางไปนิดพาน 28 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 บัณฑิตย์ที่ทแท้จริง 15ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 บาปแม้น้อย อย่าคิดทำ 19 กค 53 เวลา 14 น.mp3

002 บุญเท่านั้นที่ปรารถนา 22 มิย 53 เวลา 5 น.mp3

002 บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง 22 มิย 53 เวลา 14 น.mp3

002 ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ สอง 31 กค53 เวลา14 น.mp3

002 ผลแห่งอริยวาจา 9 กค 53 เวลา 19 น.mp3

002 ผูกมิตรไว้ดีกว่า 16 ตค 3 เวลา 5 น.mp3

002 ผู้กลัวตายละไม่กลัวตาย 29 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 ผู้นำของโลก 7 กค533เวลา 5 น.mp3

002 ผู้เป็นแสงสว่างของโลก 15 ตค 53 เวลา 19 น.mp3

002 พญาฃ้างโพธิสัตว์ 10 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 พระทัพพมัลลบุตร สาม 4 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 พระทัพพมัลลบุตร สี่ 5 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 พระปิณโฑลภารทวาชะ สอง 3 กค 53 เวลา5น.mp3

002 พระในบ้าน 10 กค 53 เวลา 19 น.mp3

002 พฤติกรรมชักนำให้เสื่อม 27 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 มิตรภาพี่ยั่งยืน 20 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 มีไมรตรีจิตต่อกัน 22 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 ม้เป็นเทวดาก็ อย่าประมาณ 28 กค 53 เวลา 19 น.mp3

002 รักจริงไม่ทิ้งกัน 21 ตค 53 เวลา 19 น.mp3

002 วันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ 8 ตุ ค53 เวลา 5 น.mp3

002 ศีลปการดำรงชีวิต 4กค 53 เวลา 14 น.mp3

002 สังคหวัตถุธรรม 13 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 สัตว์ร้ายรักษาอุโบสถ 18 กค 53 เวลา 14 น.mp3

002 สันโดษใกถูกวิชา 8 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 สัมมาทิฏฐิ หนึ่ง 24 ตค53 เวลา 5 น.mp3

002 สารธรรมชองชีวิต 28 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 สู่เส้นทางนิพพาน 31 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 หยุดเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ 25 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อธิษฐานบารมี 27 ตค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อย่าคคนพาล สามสิบ มิย ๕๓ เวลา ๑๔.mp3

002 อย่าคบคนพาล 10 ตค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อย่าล่วงละเมิดเกินชอบเขต 19 กค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อย่าวางใจคนประทุษร้ายมิตร 14 ตค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อย่าหลงไหลเพิดเพลิน 25 กค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ไม่นอกใจสามี 28 สค 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ การอุปัฎฐาก 19 สค53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ขอน้อยได้มาก 9 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ต้อนรับพระพุทธเจ้า 10 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ข้าวมธุปายาส 1 กันยายน 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย งา 5 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ดอกอ้อ 2 ต ค 53 เวลา 05 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ดอกไม้หอม 30 กย 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ตั่ง 4 กย 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ทานด้วยความเคารพ 8 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ทานด้วยตนเอง 5 กย 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย นำอ้อย 7 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ประที 7 กย 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ผ้าท่อน 4 กย 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย ผ้าแสนผืน 8 กย 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย รองเท้า 30 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย หม้อน้ำหอม 31 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวาย เภสัช 5 กย 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายที่นอน 30 สค 30 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายวัดเวรฬุวัน 2 กย 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายสังฆทาน 9 กย 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายเสา 1 ต้น 30 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายเสา 5 ต้น 1 กันยายน 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายแห่งปทุมบูชา 9 ตุลาคม 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ทำจิตเลื่อมใสพระพุทธเจ้า 6 ตุลาคม 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ทำจิตให้เลื่อมใสในพระญาณ 6 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ทำจิตให้เลื่อมใสในพระพทธเจ้า 6 ตุลาคม 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ ทำบุญถูกเน้อนาบุญ ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ทำบุญถูกเน้อนาบุญ 5 ตุลาคม 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ นำพระพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำ 24 สค 53 เวลา 5.mp3

002 อานิสงส์ บูชาดอกมะลิ 13 สค 53 เวลา14 น.mp3

002 อานิสงส์ ปรบมือต้อนรับพระพุทธเจ้า 22 สค 53 เวลา 14.mp3

002 อานิสงส์ ฟังสวดพระอะภิธรรม 18 สค 53 เวลา 19.mp3

002 อานิสงส์ มีเพื่อนดี 24 สค 53 เวลา 5.mp3

002 อานิสงส์ ยกมือไหว้พระ 12 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ยกมือไหว้พระ 12 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ อนุโมทนาทำบุญ 28 สค 53 เวลา 5.mp3

002 อานิสงส์ อานิสงส์สรรเสริญพระพุทธเจ้า 9 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ เลื่อมใสในเสียงธรร 11 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ แห่งประทุมบูชา 26 สค 53 เวลา 19.mp3

002 อานิสงส์ ก่อเจดียถวานเป็นพุทธบูชา 14 สค 53 เวลา 19 น.mp3002 อานิสงส์ ฉาบทากุฏิ18 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายน้ำสรงสนาน 17 ส52 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ ถวายปูนขาวสร้างเจดีย์ 3 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ ทำอัญชลีบูขา 11 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ ทำใจเลื่อมใสพระพุทธเจ้า 7 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ บริจาคเครื่อประดับเจดีย 17 สค 53 เวลา 19.mp3

002 อานิสงส์ บูขาพระเจดีย ด้วยดอกบัว 8 กำ 19 สค53 เวลา 5 น.mp3002 อานิสงส์ สร้าง หอฉัน 15 สค 53 เวลา 194 น.mp3

002 อานิสงส์ สร้างมณฑปเป็นพุทะ 16 สค53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ เป็นภรรยาที่ดี 6 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ เลือกทำทานถูกนาบุญ 25 สค53 เวลา 14.mp3

002 อานิสงส์ แห่งการจุดประทีป 22 สค 53 เวลา 5.mp3

002 อานิสงส์ก้มกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 24 สค53 เวาลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์ของการภาวนาพุทธคุณ 20 สค 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ของการภาวนาพุทธคุณ 20 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ถวายดอกบัวและธงชัย 30 กย 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ถวายสมสด 2 กันยายน 20 สค53 เวลา 05 น.mp3

002 อานิสงส์ทำบุญด้วยจิตเลื่อมใส 10 สค 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์ทำเลื่อมใสในพระญาณ 25 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์บูชาเจดีย์ ด้วยดอกมไม้ 8 สค 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์บูชาเจดีย์ บูชาเจดีย์ทุกวัน 8 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์บูชาโพธิพฤกษ์ 9 สค53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์อัญชลีกรรม 20 สค53 เวลา 19 น.mp3

002 อานิสงส์เอาของหอมาบทากุฏิ 18 สค 53 เวลา 14 น.mp3

002 อานิสงส์แห่งศีล 6 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์โปรยน้ำเป็นพุทะบูชา 10 สค53 เวลา 5 น.mp3

002 อานิสงส์ให้อาการปลา 14 สค 53 เวลา14 น.mp3

002 อามิสสุข นิรามิสสุข 16 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 านิสงสืขายเส้นผมทำบุญ 13 สค 53 เวลา 19 น.mp3

002 เขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวา 14 กย 53 เวลา 19 น.mp3

002 เคารพกันตามลำดับ 2 สค 53 เวลา 5 น.mp3

002 เมณฑกเศรษฐีตอน 3 18 กย 53 เวลา 14 น.mp3

002 เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ ( ๔ ) 18 กย 53 เวลา 19 น.mp3

002 เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ ( ๕ ) 19 กย53 เวลา 5 น.mp3

002 เลอกคนให้ป็น 11 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3

002 เลี้ยงดูม่พ่อก่อเกิดสวรรค์ 11 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 เส้นทางเลือกเดิน 29 ตค 53 เวลา 5 น.mp3

002 แก้ไชปัยหาด้วยปัญญาสี่ 5 กค 53.mp3

002 แนวคิดสร้างบารมี สอง 26 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 แนวคิดสร้างบารมี สาม 27 กย 53 เวลา 5 น.mp3

002 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ 21 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 โลกนี้มืดบอด 25 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 ไม่ประมาทในธรรม 27 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 ไม่มีความเห็นผิดชีวิตปลอดภัย 25 ตค53 เวลา 19 น.mp3

002 ไม่มีความเห้นผิดชีวิตปลอดภัย 26 ตค53 เวลา 5 น.mp3

002 ไม่มีความเห้นผิดชีวิตปลอดภัย 26 ตค53 เวลา 5 น.wma

002 กรรมเครื่องแบ่งชนชั้น 15 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 กลิ่นห่งความหลุดพ้น 18 กค 53 เวลา 19 น.mp3

002 การสร้างบารมี ของพระพุทธเจ้า 25 กย 53 เวลา 19 น.mp3002 กาลเวลากับการเปลี่ยนแปล 23 กค 53 เวลา 5 น.mp3

002 ขาดความเคารพจะพินาศ 2 สค 53 เวลา 14 น.mp3002 ขีวิตและชาติพินาศเพราะสุรา 20 กค 53 เวลา 5 น.mp3002 คนกินเดน หรือคนกินซากศพ 15 กค 53 เวลา 19 น.mp3002 คนดีผีคุ้ม 29 กย 53 เวลา 19 น.mp3002 คนพาลไม่มีเหตุผล 13 ตค 53 เวลา 5 น.mp3002 ความพอดีให้เกิดสุข 7 สค 53 เวลา 19 น.mp3002 ความเต๋มเปลี่ยมของชิวิต 3 กค 53 เวลา 14น.mp3002 งดเว้นจากอกุศลากรรม 19 กค 53 เวลา 5 น.mp3002 ชีวิตดุจไม้ใกล้ฝั่ง 14 กค 53 เวลา 19.mp3002 ชีวิตใหม่ในเพศสมณะ 31 กค 53 เวลา 19 น.mp3002 ทางแห่งความเสื่อม 27 กค 53 เวลา 5 น.mp3002 นำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 20 กค 53 เวลา 19 น.mp3002 บัญฑิตย์พิชิตปัญหา 19 ต ค 53 เวลา 5 น.mp3002 บาปไม่กล้ากราย 17 ดค 53 เวลา 19 น.mp3002 ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ หนึ่ง 31 กค53 เวลา 5 น.mp3002 ผูกมิตรไว้ดีกว่า 16 ตค 3 เวลา 14 น.mp3002 ผู้ก่อบาปกรรม ย่อมแพ้สงครามชีวิต 18 กค 53 เวลา 05 ย.mp3002 ผู้ชี้หนทางสว่าง 17 ตค 53 เวลา 19 น.mp3002 ผู้ประมาทในวัน 26 กค 53 เวลา 19 น.mp3002 ผู้ไม่ประมาทยอมุถึงบรมสุข 25 กค 53 เวลา 5 น.mp3002 ฝ่าเท้ามารดาหนทางพาสู่สวรรค์ 1 1 กค 53 เวลา 19 น.mp3002 พระทัพพมัลลบุตร สอง 4 สค 53 เวลา 5 น.mp3002 พระทัพพมัลลบุตร หก 6 สค 53 เวลา5 น.mp3002 พระทัพพมัลลบุตร หน่ง 3 สค 53 เวลา 19 น.mp3002 วาจาอันเป็นที่รัก 8 กค 53เวลา 5 น(1).mp3002 วาจาอันเป็นที่รัก 8 กค 53เวลา 5 น.mp3002 เจดีย์แห่งธรรม 1 สิงหาคม 2553 เวลา 5 น.mp3002 เทศน์ ๗ พค ๕๓.mp3002 เมณฑกเศรษฐี 17 กย 53 เวลา 19 น.mp3002 เมณฑกเศรษฐี 18 กย 53 เวลา 5 น.mp3002 เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ ( ๖ ) 19 กย 53 เวลา 19 น.mp3002 แทนคุณอุดซึ้งต้องให้เข้าถึงธรร 11 กค 53 เวลา 14 น.mp3002 แนวคิดสร้างบารมี สอง 26 กย 53 เวลา 14 น.mp3002 แม้คนดีก็ไม่ควรประมาท 30 กค 53 เวลา 14 น.mp3002 โคนันทวิศาล 9 กค 53 เวลา 5 น.mp3002 ไม่ควนประมาทในชีวิต 30 กค 53 เวลา 19 น.mp3002 ไม่ควรคบคนพาล 14 ตุ ค 53 เวลา 5 น.mp3111.pdsAVSEQ02.wmvCopy of 001 วันที่ 22 ตุลาคม 2553_1.mp3Produce.wmvตัวอย๋างกงกรรมกงเกวียน1(1).wmvตัวอย๋างกงกรรมกงเกวียน1.wmvพระราชวิตรปฏิภาณ 10 กย 53ช่วง 50--100.mp3ราชันพระคุณแม่.3gpวัดต้นสน.m4aสิน~2.wmvอาจารย์สิน3.wmvอานิสงส์ ถวาย อาสนสงฆ์ 3 กย 53 เวลา 19 น(1).mp3อานิสงส์ ถวาย อาสนสงฆ์ 3 กย 53 เวลา 19 น(2).mp3อานิสงส์ ถวาย อาสนสงฆ์ 3 กย 53 เวลา 19 น.mp3อานิสงส์ ถวายทานแต่พระสงฆ์ 31 สค 53 เวลา 5 น(1).mp3อานิสงส์ ถวายทานแต่พระสงฆ์ 31 สค 53 เวลา 5 น.mp3อานิสงส์ ถวายน้ำดื่มพระพุทธเจ้า 28 กย 53 เวลา 5 น(1).mp3อานิสงส์ ถวายน้ำดื่มพระพุทธเจ้า 28 กย 53 เวลา 5 น.mp3อานิสงส์ ถวายน้ำผึ้ง 13 กย 53 เวลา 19 น(1).mp3อานิสงส์ ถวายน้ำผึ้ง 13 กย 53 เวลา 19 น.mp3อานิสงส์ ถวายภัตตาหาร 13 กย 53 เวลา 19 น(1).mp3อานิสงส์ ถวายภัตตาหาร 13 กย 53 เวลา 19 น.mp3อานิสงส์ ถวายวิหาร 29 สค 53 เวลา 19 น(1).mp3อานิสงส์ ถวายวิหาร 29 สค 53 เวลา 19 น.mp3อานิสงส์ ถวายวิหารทาน 29 สค 53 เวลา 5 น(1).mp3อานิสงส์ ถวายวิหารทาน 29 สค 53 เวลา 5 น.mp3อานิสงส์ ถวายเครื่องอัฐฎบริขาร 2 ตุลาคม 53 เวลา 5 น(1).mp3อานิสงส์ ถวายเครื่องอัฐฎบริขาร 2 ตุลาคม 53 เวลา 5 น.mp3อานิสงส์ ทำบูญด้วยจิตเลื่อมใส 14 กย 53 เวลา 5 น(1).mp3อานิสงส์ ทำบูญด้วยจิตเลื่อมใส 14 กย 53 เวลา 5 น.mp3อานิสงส์ ทำใจผ่องใส 2 กย 53 เวลา 14 น(1).mp3อานิสงส์ ทำใจผ่องใส 2 กย 53 เวลา 14 น.mp3อานิสงส์ บูชาพระพุทธสรีระ 19 สค 53 เวลา 19.mp3อานิสงส์ ผู้อาจารดี 25 สค 53 เวลา 5 น.mp3อานิสงส์ พนมมือไหว้23 สค 53 เวลา 5.mp3อานิสงส์ สรรเสริญพระพุทธสรีระ 26 สค 53 เวลา 14.mp3อานิสงส์ เปว่าสังข์ บูชาพระพุทธเจ้า 23 สค 53 เวลา 19.mp3อานิสงส์ ก้มกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 4 ตุลาคม 53 เวลา 14 น.mp3เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ 2555

วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง
ที่อยู่ ถนนเทศบาล 10  เลขที่ 1   ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง      รหัสไปรษณีย์14000
เบอร์โทร :  0895389778      มือถือ   089 538 9778
อีเมล sopon36@gmail.com
เว็บไซต์ www.wattonson1.com