dot dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


เชิญบวชเนกขัมมะที่วัดต้นสนได้ทุกวัน เครื่องใช้ต่างๆ ไปรับได้ที่วัดต้นสน ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๓๕-๖๑๑๑๙๘

 

 

 

 

รายนามเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ๑ - ๑๐๔

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ รูปละ ๒,๐๐๐ บาท เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑ คุณญาณภาดา สร้อยทอง จ.ชลบุรี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒ คุณสมพร สายทอง จ.นครนายก ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓ คุณกิมลั้ง แซ่ห่าน จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔ , ๕ คุณกิมหล่าน กิจสุขจิต กรุงเทพฯ เจ้าภาพบรรชาสามณร ๒ รูป ถวายปัจจัย ๔,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๖ คุณสมโภศ - คุณมัทนา สมิงไพร จ.สุพรรณบุรี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗ คุณสมปอง ช้างแก้ว จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘ คุณทองใบ อุตบัววงศ์ จ.ปทุมธานี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙ คุณทับทิม สืบพงษ์ จ.สุพรรณบุรี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๐ , เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๑ คุณแม่ทองคำ แย้มมนัส เจ้าภาพบรรพชาสามเณร ๒ รูป ถวายปัจจัย ๔,๐๐๐ บาท | ๑๒ , เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๓ คุณภัชภิชา จิตรโรจน์ เจ้าภาพบรรชาสามเณร ๒ รูป ถวายปัจจัย ๔,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๔ แม่ชีทองเจือ เรืองเดช วัดต้นสน ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๕ คุณธีร์วรัญญ์ ศรีเขียว ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๖ คุณมะลิ สืบพงษ์ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๗ คุณนันท์นภัส คุมพวก ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๘ คุณคนึง ปานเจริญ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๙ คุณแก้ว พาราพันธกุล ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๐ คุณวนิดา สุวรรณการ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๑ คุณผ่องกานต์ ผ่องไสววงศ์ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๒ คุณพยุง - คุณชาลี ทับทิมเจือ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๓ คุณสุวิน - คุณบุษกร ทับทิมเจือ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๔ คุณยศยา ภาณีวลีกุล ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๕ คุณธีระยุทธ คำลุน ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๖ คุณสมสุข โพธิ์ประดิษฐ์ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๗ คุณจินดามณี ชมหมวก ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๘ คุณลัดดา ลาภเสนี จ.สระบุรี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๒๙ คุณสานิตย์ คุณศรีนิล จำเริญพฤก จ.อยุธยา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๐ คุณบังเอิญ ใจสุขดี และครอบครัว ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๑ คุณนวลละออ อนันตกาล ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๒ คุณแม่น้อง อะโนมะศิริ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๓ คุณปทุมวรรณ ภู่ทอง จ.สมุทรสาคร ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๔ คุณยุพา ชะนู ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๕ คุณยุพิน ชะนู ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๖ คุณสุรภา ใจเย็น ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๗ คุณบุปผา เรือนแป้น ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๘ แม่ชีมะลิ บุญทิพย์ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๓๙ แม่ชีสมพงษ์ จันทร์เกตุ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๐ คุณกนก เนตรขุนภักดี จ.นครปฐม ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๑ ขนมหวานแม่อารี ตลาดไท ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๒ อาจารย์บุหงา อู่ทรัพย์ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๓ คุณสุทธิ - คุณสุชิน หอมกระแจะ จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๔ คุณบุญช่วย ชุมแสง จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๕ คุณวันเพ็ญ ชูเอี่ยม คุณประพิศ เกตุอินทรี จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๖ พ.ต.อ.จักรทิพย์ - คุณภัทรมน,ร.ต.ต.นวพรรษ พาราพันธกุล จ.ชลบุรี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๗ คุณแม่อุ่น ขำอรุณ แม่ชีน้อง รุ่งนภา หมอกทา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๘ น.ส.อภิณห์พร วงศ์ชัยศิริโชค นางสาวภาวิไล อินทรสุวรรณ กรุงเทพฯ ถวายปัจจัย ๒,๒๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๔๙ คุณกรองแก้ว คล้ายสิทธิ์ จ.อยุธยา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๐ คุณละออ กลิ่นจันทร์ จ.อยุธยา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๑ คุณอำนวย - คุณเพ็ญศรี สกุลภักดี จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๒ คุณลัดดา ลาภเสนา จ.สระบุรี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๓ คุณไชโย นุชประเสริฐ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๔ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๕ คุณอารีย์ ทองอั้น จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๖ คุณวงทิพ แย้มกระจ่าง กรุงเทพฯ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๗ คุณชาลี วาดเขียน กรุงเทพฯ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๘ แม่ชีจำลอง พงษ์เกตุ วัดต้นสน ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ ผู้ใหญ่ศิริวรรณ หมึงประเสริฐ จ.นครปฐม เป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ๕ รูป ถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๖๔ คุณสุรินทร์ อินจันร์นรงค์ จ.อุยธยา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๖๕ คุณบัวหลวง พงษาชัย และครอบครัว จ.นครปฐม ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๖๖ คุณประมวล - คุณสมควร ทวีสุข จ.สุพรรณบุรี ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๖๗ คุณกรเอก กมลธิติยา กรุงเทพฯ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๖๘ คุณธนา สินสุกิจ กรุงเทพฯ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๖๙ คุณเอกกร ชาตรีโสภณ กรุงเทพฯ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๐ คุณเวียง ศรีเดช จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๑ คุณกิตติศักดิ์ ขันเพ็ชร จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๒ คุณประนอม ขันเพ็ชร จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๓ พ.ต.เสถียร ขันเพ็ชร จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๔ คุณสุวัฒน์ แดงชาติ จ.อยุธยา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๕ แม่ชีรัตนาภรณ์ เจริญธรรม วัดต้นสน ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๖ คุณมนตรี เนื้อนิ่ม จ.สมุทรปราการ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๗ คุณสำราญ เรืองเกตุ จ.สมุทรปราการ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๘ คุณเบญญาภา ศิริเสถียร จ.สมุทรปราการ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๗๙ คุณแม่แสวง พยุงญาติ (สวนนำพันธุ์) จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๐ แม่ชุมศรี สีนานนท์ จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๑ คุณยุวดี ทิมสังข์ จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๒ คุณเจิม นาคพนม และครอบครัว จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๓ แม่ชีกัลยา นุชประเสริฐ นายไชโย นุชประเสริฐ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๔ นางบุญชู ชยันโต จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๕ คุณวิภา เสริมสุข วัดต้นสน ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๖ คุณสมพร ดิษฐ์สมบูรณ์ จ.สมุทรปราการ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๗ นายเนติ ตันตินิมิตรกุล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๘ คุณสำรวย คำนิยาย จ.สมุทรปราการ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๘๙ คุณชุติมา อินทร์ทรัพย์ พร้อมครอบครัว จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๐ คุณประนอม ขันถีระ พร้อมครอบครัว จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๑ แม่ชีฉวีวรรณ โพธิ์แก้ว วัดต้นสน ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๒ คุณสอาด ขุนสอาดศรี และครอบครัว ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๓ คุณมนตรี มงคลวุฒิวงษ์ จ.สมุทรสาคร ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๔ คุณเจริญ เกตุศิริ และครอบครัว ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๕ แม่ชีจุน ธรรมโชติ ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๖ คุณชูศรี ขวัญเสือ - คุณสุพัตรา ถาดทอง จ.อ่างทอง ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๗ คุณสงวน พระยาน้อย จ.อยุธยา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๘ อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร วัดต้นสน อุทิศส่วนกุศลให้เตี่ยยู้ - แม่แสวง จุลบุตร ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓ คุณสำอาง แสงสม คุณถวัลย์ แสงสม เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ๕ รูป ถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท | เจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปที่ ๑๐๔ คุณขวัญเมือง พัดน้อย จ.อยุธยา ถวายปัจจัย ๒,๐๐๐ บาท |

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------

ฟังวิทยุออนไลน์

< 

------------------------------------------

 

 

 

รายนามเจ้าภาพสร้างศาลาโดมเจ้าภาพละ ๑๐,๐๐๐บาท

๑.พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ๑๐,๐๐๐บาท ๒.คุณเตี่ยประดิษฐ์ จุลบุตร ๑๐,๐๐๐บาท ๓.คุณแม่แสวง จุลบุตร ๑๐,๐๐๐บาท ๔.อาจารย์บุหงา อู่ทรัพย์ ๑๐,๐๐๐บาท ๕.แม่ระเบียบ พูลสมบัติ ๑๐,๐๐๐บาท ๖.คุณแม่สมใจ จิตรีงาม ๑๐,๐๐๐บาท ๗.คุณ ฤทธี - คุณรุ่งอรุณ พึ่งจาบ ๑๐,๐๐๐บาท ๘.แม่ชีกัลยา นุชประเสริฐ - คุณชัยโย อยู่คง ๑๐,๐๐๐บาท ๙.สจ.เฉลียง - คุณตลับ พลเสน ๑๐,๐๐๐บาท ๑๐.แม่น้อง อโนมะศิริ ๑๐,๐๐๐บาท ๑๑.แม่จำรัส นิลนฤนาท ๑๐,๐๐๐บาท ๑๒.พ่อปลิว - แม่มะปรางค์ - คุณทองเปลว ขันเงิน ๑๐,๐๐๐บาท ๑๓.น.ส.สุธารักษ์ สุชาติเวชภูมิ ๑๐,๐๐๐บาท ๑๔.แม่ชีสุมล ประจุพร พร้อมบุตร ธิดา ๑๐,๐๐๐บาท ๑๕.คุณสำเภา สรณารักษ์ ๑๐,๐๐๐บาท ๑๖.คุณภณประสิทธิ์ ทองสีนาค ๑๐,๐๐๐บาท ๑๗.คุณเส่ย พุ่มพวง ๑๐,๐๐๐บาท ๑๘.คุณไพรัช - คุณสมบูรณ์ ไพรัชเวชพันธ์ ๑๐,๐๐๐บาท ๑๙.พ.ต.ท.เพริศ - คุณจินดา กาลจักร ๑๐,๐๐๐บาท ๒๐.คุณธนาศักดิ์ เอื้ออิฐผล - คุณสุจิรา กาลจักร ๑๐,๐๐๐บาท ๒๑.พระชนินทร์วุฒิ อธิปญฺโญ ๑๐,๐๐๐บาท ๒๒.คุณแม่เถวียน จันพลา - คุณวรรณพร ยิ้มงาม ๑๐,๐๐๐บาท ๒๓.นายนันธิธ์นิน - คุณภัทรา แสวงกาญจน ๑๐,๐๐๐บาท ๒๔.คุณแสวง - คุณสรวงรัตน์ ๑๐,๐๐๐บาท ๒๕.คุณสำราญ - คุณเกษร แสงพฤกษา ๒๖.คุณธวัช - คุณสุวิมล พาราพันธกุล พร้อมบุตรธิดา ๑๐,๐๐๐บาท ๒๗.พ.ต.อ.จักทิพย์ - คุณภัทรมน พาราพันธกุล ๑๐,๐๐๐บาท ๒๘.คุณหทัย - คุณศรีสมพร อู่ไทย คุณจารรำไพ อู่ไทย คุณณัฏฐ์ อู่ไทย ๑๐,๐๐๐บาท

 

  

เจ้าภาพศาลาโดม เจ้าภาพละ ๑,๐๐๐บาท 

๑.คุณแตงอ่อน พันธ์ปั้น ๑,๐๐๐บาท ๒.แม่พราหมณ์ อนงค์ นิยมจิตร ๑,๐๐๐บาท ๓.คุณพฤหัส พูลสมบัติ ๑,๐๐๐บาท ๔.คุณวิราช - คุณพยอม ศรีวิชัย ๑,๐๐๐บาท ๕. คุณตวงพร สุดดีพงษ์ ๑,๐๐๐บาท ๖.คุณลำจวน ศรวิลัย ๑,๐๐๐บาท ๗.คุณลัดดา มหาดไทย ๑,๐๐๐บาท ๘.คุณนวลละออ อนันตะกาล ๑,๐๐๐บาท ๙.คุณอำนวย - คุณกำไร ประโยชน์ดี ๑,๐๐๐บาท ๑๐.คุณศศินา ไกลแนว ๑,๐๐๐บาท ๑๑.คุณศิริรักษ์ - คุณสุธารักษ์ สุชาติเวชภูมิ ๑,๐๐๐บาท ๑๒.คุณประไพ ต้นทัพไทย  ๑,๐๐๐บาท ๑๓.คุณนคร มีบุญ ๑,๐๐๐บาท ๑๔.คุณอำนวย - คุณเพ็ญศรี สกุลภักดี ๑,๐๐๐บาท ๑๕. คุณสุนทร เอนกพงษ์ ๑,๐๐๐บาท ๑๖.คุณจำลอง จั่นกัน ๑,๐๐๐บาท ๑๗.คุณอุบล คลายานนท์ ๑,๐๐๐บาท ๑๘.คุณพยัพ -คุณฉลวย ดิษฐมาลี ๑,๐๐๐บาท ๑๙.คุณแม่สาหร่าย แซ่ตั้ง ๑,๐๐๐บาท ๒๐.คุณไตรภัทร - คุณสงวนรัตน์ - คุณจิรวัฒน์ - คุณเบีย ทรงศิริอังกูร ๑,๐๐๐บาท

 

 

 

 

 

 

  

 


Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ


ยังไม่มีคำถามอยู่ในขณะนี้

สร้างกระทู้ใหม่ | More...

Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ


ยังไม่มีคำถามอยู่ในขณะนี้

สร้างกระทู้ใหม่ | More...

Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ


ยังไม่มีคำถามอยู่ในขณะนี้

สร้างกระทู้ใหม่ | More...

ทั่วไป   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ


ยังไม่มีคำถามอยู่ในขณะนี้

สร้างกระทู้ใหม่ | More...
เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ 2555

วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง
ที่อยู่ ถนนเทศบาล 10  เลขที่ 1   ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง      รหัสไปรษณีย์14000
เบอร์โทร   0895389778      มือถือ  089 538 9778
อีเมล sopon36@gmail.com
เว็บไซต์ www.wattonson1.com