ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกใหม่ในขณะนี้
dot

dot
ประวัติ จจ. อ่างทอง 3

การยกกุฏิพระเณรให้พ้นน้ำ วัดต้นสน  ค่ายกหลังละ 15,000 บาท

 

 

 

 

ประวัติพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

 

ชื่อ                         พระราชสุวรรณเวที   ฉายา   กนฺตสีโล   อายุ  ๖๕  พรรษา  ๔๔  วิทยฐานะ  น..เอก                                     ป.ธ.  ๔     วัดต้นสน      ตำบลตลาดหลวง    อำเภอเมืองอ่างทอง      จังหวัดอ่างทอง

                        ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ๑.เจ้าอาวาสวัดต้นสน

๒.เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานะเดิม   ชื่อ   ประถม   นามสกุล    พงษ์สวัสดิ์     เกิดวัน    ๒ ฯ ๒   ค่ำ    ปี   กุน   ตรงกับ                วันที่   ๖   มกราคม  พ..๒๔๙๐     บิดาชื่อ   นายย่วย     มารดาชื่อ     นางแถ  บ้านเลขที่  

                        ๕๓  หมู่ที่  ๔    ตำบลนรสิงห์     อำเภอป่าโมก    จังหวัดอ่างทอง

                        เคยรับราชการหรือเคยปฏิบัติงานสำคัญมาแล้ว คือ. -

บรรพชา           วัน   ๓  ฯ  ๖    ค่ำ   ปี  มะแม    ตรงกับ  วันที่   ๒๓    เดือน    พฤษภาคม   พ..๒๕๑๐

  วัดปราส่าท    ตำบลนรสิงห์         อำเภอป่าโมก       จังหวัดอ่างทอง  

พระอุปัชฌาย์  พระราชสุวรรณโมลี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน   ตำบลตลาดหลวง   อำเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง

อุปสมบท        วัน   ๓ ฯ  ๖    ค่ำ     ปี  มะแม   ตรงกับ  วันที่   ๒๓    เดือน    พฤษภาคม   พ..๒๕๑๐

  วัดปราสาท         ตำบลนรสิงห์         อำเภอป่าโมก       จังหวัดอ่างทอง  

พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรณโมลี   อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดต้นสน  ตำบลตลาดหลวง   อำเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง

                        พระกรรมวาจาจารย์  พระครูปาโมกข์คณารักษ์    วัดป่าโมกวรวิหาร   ตำบลป่าโมก           

อำเภอป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง

พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปราสาทสีลาจารย์      วัดปราสาท       ตำบลนรสิงห์           

อำเภอป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง

วิทยฐานะ        ..๒๔๙๘     สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดปราสาท

ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

..๒๕๐๑     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดปราสาท

ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

..๒๕๑๒    สอบได้นักธรรมชั้นเอก   สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดปราสาท 

                                                สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

..๒๕๑๔     สอบได้ประโยค  ๔   สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน

สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

                         การศึกษาพิเศษ        -  สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม(พม.) กระทรวงศึกษาธิการ

-    เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายศาสนศึกษา

 จากวัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร

-  เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายสามัญศึกษา

   ณ วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร

-  เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

   ของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

                         ความชำนาญการ   แสดงเทศนาธรรม   บรรยายธรรม   ปาฐกถาธรรม  งานนวกรรม

                                                       พัฒนาการศึกษา  พิมพ์ดีด   คอมพิวเตอร์

 งานการปกครอง

..๒๕๑๔     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๑๕     เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๑๗     เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

..๒๕๒๓    เป็นเจ้าอาวาสวัดต้นสน     

พ.ศ.๒๕๒๓    เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ ๒

พ.ศ.๒๕๒๔    เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๒๖    เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ

พ.ศ.๒๕๒๗    เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ

..๒๕๒๙    เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง  

พ.ศ.๒๕๓๘    เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๔๗    เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๕๑     เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาในวัดต้นสนย้อนหลัง ๕ พ.ศ. ดังนี้      

..๒๕๔๘    มีภิกษุจำพรรษา  ๔๑  รูป    สามเณร   ๑๐๐  รูป

                        ชี    ๒๐๗    รูป   ศิษย์วัด   ๗   คน   อารามิกชน   ๑๕   คน   

..๒๕๔๙     มีภิกษุจำพรรษา  ๔๔  รูป    สามเณร   ๙๘    รูป   

                        ชี    ๒๕๐   รูป    ศิษย์วัด  ๙   คน   อารามิกชน     ๑๒   คน

..๒๕๕๐     มีภิกษุจำพรรษา   ๓๐   รูป    สามเณร   ๗๐   รูป  

                        ชี   ๑๘๐   รูป     ศิษย์วัด   ๕   คน   อารามิกชน     ๑๑   คน

..๒๕๕๑     มีภิกษุจำพรรษา   ๔๐   รูป    สามเณร   ๘๐   รูป  

                        ชี   ๑๕๐   รูป     ศิษย์วัด   ๓   คน   อารามิกชน     ๑๐   คน

..๒๕๕๒    มีภิกษุจำพรรษา   ๓๘   รูป    สามเณร   ๖๐   รูป  

                        ชี   ๑๙๐   รูป     ศิษย์วัด   ๖   คน   อารามิกชน     ๑๔   คน

            มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดพระปาติโมกข์) ทุกกึ่งเดือน  ตลอดปี

            มีพระภิกษุสวดพระปาติโมกข์ ได้   ๓  รูป

            มีการทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ทุกวัน ตลอดทั้งปี

            มีระเบียบการปกครองวัด โดยอาศัยหลักพรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุธรรม

สาราณียธรรม  อปริหานิยธรรม  พระธรรมวินัย และคำสั่ง ระเบียบกฎมหา    

เถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  และกฎหมายบ้านเมือง

      มีกติกาของวัดมีดังนี้ คือ-.

.  พระภิกษุสามเณร  ผู้ขอเข้ามาอยู่อาศัยภายในวัด ต้องมีหนังสือรับรองของ 

     เจ้าอาวาส หรือพระอุปัชฌาย์

ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยทั้งนักธรรมและบาลีเต็มตามความสามารถของตน

ต้องตั้งใจปฏิบัติกรณียกิจตามหลักกิจวัตร ๑๐ อย่าง  และกติกาของวัดที่ประกาศใช้

.  สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย หรือ  

     เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ตามหลักสูตรอบรมพระนวกะของคณะสงฆ์อำเภอ

.   ส่วนอารามิกชน หรือ ศิษย์วัด ให้ถือปฏิบัติตามกติกาของวัดโดยอนุโลม

          มีกติกาในการปกครองภายในวัด คือ-.

. ห้ามเรียนและบอกเดรัจฉานวิชาทุกชนิด เช่น การบอกใบ้ให้หวย เป็นต้น

. ห้ามส่งเสียงดัง หรือการเล่นตลกคะนอง อันเป็นเหตุก่อกวนความสงบสุขผู้อื่น

. ต้องพร้อมเพรียงกันช่วยเหลือกิจกรรมของวัด หรือกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่จัดขึ้นภายในวัด

. ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเสนาสนะที่พัก บริเวณวัด และยินดีในเสนาสนะที่วัดจัดให้

. เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะออกนอกบริเวณวัด ต้องบอกลาเจ้าอาวาส หรือภิกษุที่

 เจ้าอาวาสมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนก่อนทุกครั้ง

. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพำนักอาศัยภายในวัด เว้นแต่จะได้รับอนุญาต    

    จากเจ้าอาวาส หรือภิกษุที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

                                ไม่เคยมีอธิกรณ์ภายในวัด 

งานการศึกษา

                          พ..๒๕๑๔   เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน

ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                         พ.ศ.๒๕๒๓   เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๒๓    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดต้นสน

พ.ศ.๒๕๒๓    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองทองวิทยาของวัดต้นสน ซึ่งเปิดสอน

                        พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย

                        พ.ศ.๒๕๒๕    เป็นกรรมการอำนวยการการสอบธรรมสนามหลวงจังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๒๖    เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง ภาค ๒ วัดสุทัศน์เทพวราราม 

                         พ.ศ.๒๕๒๗   เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาประจำตำบลบ้านอิฐ

                        พ.ศ.๒๕๒๙    เป็นรองเจ้าสำนักศาสนศึกษาอำเภอเมืองอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๒๙    เป็นกรรมการอำนวยการสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๒๙    เป็นกรรมการอำนวยการตรวจประโยคธรรมชั้นนวกภูมิ จังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๒๙    เป็นกรรมการอำนวยการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง  ภาค  ๒

                        พ.ศ.๒๕๓๘    เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาอำเภอเมืองอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๓๘    เป็นประธานกรรมการสอบธรรมชั้นนวกภูมิ ประจำอำเภอเมืองอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๓๘    เป็นประธานกรรมการตรวจธรรมชั้นนวกภูมิ ประจำอำเภอเมืองอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๓๘    เป็นประธานกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำอำเภอเมืองอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๔๑     เป็นกรรมการอำนวยการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ณ วัดต้นสน

                        พ.ศ.๒๕๔๒    ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการศึกษาประจำจังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๔๓    ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ

                                                จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                        พ.ศ.๒๕๔๗    เป็นรองเจ้าสำนักศาสนศึกษาจังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาจังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-ชั้นเอก จังหวัดอ่างทอง

                        พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นประธานอำนวยการสอบบาลีสนามหลวง  จังหวัดอ่างทอง

มีนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม วัดต้นสน ย้อนหลัง ๕ พ.. ดังนี้

.. ๒๕๔๘   น..ตรี   สมัครสอบ  ๓๒  รูป  สอบได้   ๒๘   รูป สอบตก   ๔   รูป 

                        ..โท  สมัครสอบ  ๑๕          รูป สอบได้   ๑๐                 รูป สอบตก            รูป

                                                ..เอก สมัครสอบ  ๒     รูป สอบได้  -     รูป สอบตก        รูป

                  ธ.ศ.ตรี    สมัครสอบ  ๕๑ คน   สอบได้   ๔๙      คน สอบตก          คน

                  ธ.ศ.โท    สมัครสอบ ๓๔         คน   สอบได้    ๓๑               คน สอบตก                 คน

                  ธ.ศ.เอก   สมัครสอบ  ๖    คน   สอบได้    ๖         คน สอบตก    -        คน

.. ๒๕๔๙    น..ตรี   สมัครสอบ  ๔๒ รูป  สอบได้   ๒๔       รูป สอบตก    ๑๘    รูป      

                        ..โท  สมัครสอบ  ๒๑          รูป   สอบได้                   รูป สอบตก         ๑๖       รูป

                                                ..เอก สมัครสอบ  ๗   รูป   สอบได้    -   รูป สอบตก        รูป

                  ธ.ศ.ตรี    สมัครสอบ ๕๐  คน   สอบได้   ๔๖      คน สอบตก   ๔       คน

                  ธ.ศ.โท    สมัครสอบ ๔๐ คน   สอบได้   ๓๗      คน สอบตก   ๓       คน

                  ธ.ศ.เอก   สมัครสอบ ๒๕  คน   สอบได้   ๒๓    คน สอบตก   ๒      คน

.. ๒๕๕๐    น..ตรี   สมัครสอบ  ๔๓ รูป  สอบได้    ๒         รูป สอบตก    ๔๑    รูป      

                        ..โท  สมัครสอบ  ๒๐  รูป   สอบได้  ๔         รูป สอบตก    ๑๖    รูป

                                                ..เอก สมัครสอบ   ๗    รูป   สอบได้   - รูป สอบตก        รูป

                  ธ.ศ.ตรี    สมัครสอบ ๔๓๗  คน   สอบได้ ๒๖๖ คน สอบตก  ๑๗๑  คน

                  ธ.ศ.โท    สมัครสอบ ๒๐๕ คน   สอบได้  ๗๕    คน สอบตก  ๑๓๐   คน

                  ธ.ศ.เอก   สมัครสอบ ๗๓  คน   สอบได้  ๕๐       คน สอบตก   ๒๓  คน

.. ๒๕๕๑    น..ตรี   สมัครสอบ  ๓๒ รูป  สอบได้  ๑๔         รูป สอบตก  ๑๘      รูป      

                        ..โท  สมัครสอบ  ๙    รูป   สอบได้   -    รูป สอบตก         รูป

                                                ..เอก สมัครสอบ  ๙    รูป   สอบได้  ๒           รูป สอบตก          รูป

                  ธ.ศ.ตรี    สมัครสอบ ๕๐  คน   สอบได้  ๔๖       คน สอบตก   ๔       คน

                  ธ.ศ.โท    สมัครสอบ ๔๐ คน   สอบได้  ๓๗                        คน สอบตก   ๓ คน

                  ธ.ศ.เอก   สมัครสอบ ๒๕  คน   สอบได้  ๒๓     คน สอบตก   ๒      คน

.. ๒๕๕๒   น..ตรี   สมัครสอบ ๔๒  รูป  สอบได้    ๒         รูป สอบตก  ๔๐      รูป      

                        ..โท  สมัครสอบ ๑๖ รูป   สอบได้    ๔         รูป สอบตก  ๑๒     รูป

                                                ..เอก สมัครสอบ   รูป   สอบได้    ๑          รูป สอบตก          รูป

                  ธ.ศ.ตรี    สมัครสอบ ๑๔๙ คน   สอบได้   ๑๒๔ คน สอบตก   ๒๕  คน

                  ธ.ศ.โท    สมัครสอบ ๑๔๐ คน   สอบได้   ๗๘    คน สอบตก  ๖๒     คน

                  ธ.ศ.เอก   สมัครสอบ ๖๓        คน   สอบได้    ๒๕              คน สอบตก        ๓๘      คน

มีนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดต้นสน ย้อนหลัง ๕ พ.ศ. ดังนี้

พ.ศ.๒๕๔๘              บาลีไวยากรณ์   จำนวน   ๕๓    รูป

                          ประโยค ๑-๒     จำนวน   ๖๖  รูป สอบได้  ๑   รูป   สอบตก ๖๕ รูป

                          ป.ธ.๓                 จำนวน   ๗   รูป  สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๓  รูป

                          ป.ธ.๔                 จำนวน   ๒   รูป  สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๔  รูป

                          ป.ธ.๕                 จำนวน    ๑   รูป  สอบได้  -  รูป   สอบตก        -  รูป

                          ป.ธ.๖                  จำนวน    ๓  รูป  สอบได้  ๑  รูป   สอบตก  ๒  รูป

                          ป.ธ.๗                 จำนวน    ๓  รูป  สอบได้  ๑  รูป   สอบตก  ๒   รูป

                          ป.ธ.๘                 จำนวน    ๒  รูป  สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๒  รูป

                          ป.ธ.๙                  จำนวน    ๑   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๑  รูป

พ.ศ.๒๕๔๙              บาลีไวยากรณ์   จำนวน   ๘๔    รูป

                          ประโยค ๑-๒     จำนวน   ๕๓   รูป สอบได้  ๖  รูป  สอบตก  ๔๗ รูป

                          ป.ธ.๓                 จำนวน   ๓    รูป สอบได้  -   รูป  สอบตก  ๗  รูป

                          ป.ธ.๔                 จำนวน   ๔    รูป สอบได้  ๑   รูป  สอบตก  ๓  รูป

                          ป.ธ.๕                 จำนวน   -     รูป สอบได้  -   รูป  สอบตก  -   รูป

                          ป.ธ.๖                  จำนวน   ๓    รูป สอบได้  ๑  รูป  สอบตก  ๒   รูป

                          ป.ธ.๗                 จำนวน   ๑    รูป สอบได้  ๑  รูป  สอบตก   -   รูป

                          ป.ธ.๘                 จำนวน   ๓    รูป สอบได้  ๑   รูป  สอบตก  ๒   รูป

                          ป.ธ.๙                  จำนวน   ๑   รูป สอบได้   -   รูป  สอบตก   ๑  รูป

พ.ศ.๒๕๕๐              บาลีไวยากรณ์   จำนวน   ๘๔    รูป

                          ประโยค ๑-๒     จำนวน   ๘๔ รูป สอบได้    รูป  สอบตก  ๗๘ รูป

                          ป.ธ.๓                 จำนวน   ๗  รูป สอบได้  ๒  รูป  สอบตก  ๕  รูป

                          ป.ธ.๔                 จำนวน   ๔    รูป สอบได้  -  รูป  สอบตก   ๔  รูป

                          ป.ธ.๕                 จำนวน   ๒   รูป สอบได้  ๒  รูป  สอบตก   -  รูป

                          ป.ธ.๖                  จำนวน   ๒   รูป สอบได้  -  รูป  สอบตก   ๒  รูป

                          ป.ธ.๗                 จำนวน   ๑  รูป สอบได้   -  รูป  สอบตก  ๑  รูป

                          ป.ธ.๘                 จำนวน   ๓  รูป สอบได้   ๑  รูป  สอบตก  ๒ รูป

                          ป.ธ.๙                  จำนวน   ๒  รูป สอบได้   -  รูป  สอบตก  ๒  รูป

พ.ศ.๒๕๕๑                  บาลีไวยากรณ์      จำนวน   ๔๙      รูป

                          ประโยค ๑-๒     จำนวน  ๒๘  รูป สอบได้  ๑  รูป   สอบตก  ๒๗  รูป

                          ป.ธ.๓                 จำนวน   ๘   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๘   รูป

                          ป.ธ.๔                 จำนวน   ๖   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๖   รูป

                          ป.ธ.๕                 จำนวน   ๑   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๑   รูป

                          ป.ธ.๖                  จำนวน   ๔   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๔   รูป

                          ป.ธ.๗                 จำนวน   ๑   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๑   รูป

                          ป.ธ.๘                 จำนวน   ๑   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๑   รูป

                          ป.ธ.๙                  จำนวน   ๓   รูป สอบได้  -   รูป   สอบตก  ๓   รูป

พ.ศ.๒๕๕๒             บาลีไวยากรณ์   จำนวน  ๓๖     รูป

                          ประโยค ๑-๒     จำนวน  ๓๐  รูป  สอบได้   -  รูป   สอบตก  ๓๐ รูป

                          ป.ธ.๓                 จำนวน   ๕   รูป   สอบได้   -  รูป   สอบตก  ๕  รูป

                          ป.ธ.๔                 จำนวน    ๑  รูป  สอบได้   -  รูป   สอบตก   ๑  รูป

                          ป.ธ.๕                 จำนวน   ๑   รูป  สอบได้  -  รูป   สอบตก   ๑  รูป

                          ป.ธ.๖                  จำนวน   ๒    รูป  สอบได้  ๑ รูป  สอบตก   ๑  รูป

                          ป.ธ.๗                 จำนวน   ๑   รูป  สอบได้  -  รูป   สอบตก   ๑  รูป

                          ป.ธ.๘                 จำนวน   ๑   รูป  สอบได้  ๑  รูป   สอบตก   -  รูป

                          ป.ธ.๙                  จำนวน   ๒   รูป  สอบได้  -   รูป   สอบตก   ๒ รูป

พ.ศ.๒๕๕๓              บาลีไวยากรณ์   จำนวน  ๓๓     รูป

                          ประโยค ๑-๒     จำนวน  ๓๓  รูป  สอบได้   -  รูป   สอบตก  ๓๓ รูป

                          ป.ธ.๓                 จำนวน   ๕   รูป   สอบได้   -  รูป   สอบตก  ๕  รูป

                          ป.ธ.๔                 จำนวน    ๒  รูป  สอบได้   -  รูป   สอบตก  ๒  รูป

                          ป.ธ.๕                 จำนวน   ๓   รูป  สอบได้  ๑  รูป   สอบตก  ๔  รูป

                          ป.ธ.๖                  จำนวน   ๑    รูป  สอบได้  -  รูป  สอบตก   ๑  รูป

                          ป.ธ.๗                 จำนวน   ๑   รูป  สอบได้  -  รูป   สอบตก   ๑  รูป

                          ป.ธ.๘                 จำนวน   -    รูป  สอบได้  -  รูป   สอบตก   -  รูป

                          ป.ธ.๙                  จำนวน   ๓   รูป  สอบได้  -   รูป   สอบตก   ๓ รูป

วิธีส่งเสริมการศึกษาภายในสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน

.จัดตั้งกองทุน “มูลนิธิวัดต้นสน เพื่อใช้ดอกผลมาใช้จ่ายส่งเสริมและเป็นสวัสดิการของครูนักเรียนทั้งแผนกธรรมและบาลี เป็นค่าแบบเรียนพระปริยัติธรรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ในสำนักเรียน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด   (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี ๓๘๔-๒-๑๖๙๗๑๐ ปัจจุบันมีเงินทุนทั้งสิ้นจำนวนเงิน ๑,๓๕๘,๖๑๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสน-ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

.จัดตั้งกองทุน “พระราชสุวรรณโมลี” อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นสน อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง  นำดอกผลมาใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งสองแผนกธรรม บาลีในสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสนและสำนักเรียนที่ขาดแคลน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี  ๓๘๔-๒-๑๗๐๕๐-๒  ปัจจุบันมีเงินทุนทั้งสิ้นจำนวนเงิน   ๓๒๒,๐๐๒  บาท  (สามแสนสองหมื่นสองพันสองบาทถ้วน)

รวมเงินที่จัดตั้งกองทุนมูลนิธิ  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๖๘๐,๖๑๒  บาท

           (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกร้อยสิบสองบาทถ้วน)

- สนับสนุนนักเรียนภายในสำนักที่ประสงค์จะศึกษาในชั้นสูง ๆ ขึ้นไป เข้าไปศึกษาธรรมและบาลีในสำนักเรียนส่วนกลาง และหรือส่วนภูมิภาค

-  ให้อุปถัมภ์และสงเคราะห์ด้วยปัจจัย ๔  แด่ครูสอนพระปริยัติธรรม  และพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนตามสมควรแก่อัตภาพ

-  จัดหาตำรา อุปกรณ์การเรียนการสอน และนิตยภัตครูสอน

-  มอบทุนการศึกษาและรางวัลให้แก่พระภิกษุ-สามเณร ที่สอบพระปริยัติธรรมได้

- จัดถวายภัตตาหารเช้า-เพล แก่พระภิกษุสามเณร ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน ทุกวัน

-   จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน และเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะสมณวิสัยจะพึงปฏิบัติ

-   จัดถวายผ้าไตรจีวร แก่พระภิกษุสามเณรทุกรูป

-   จัดส่งครูในสำนักศาสนศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมความรู้จากกรมการศาสนาและตามโครงการของคณะสงฆ์ทุกระดับ

-   มอบรางวัลให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งพระภิกษุและสามเณร

     พ.ศ.๒๕๔๕  ถึงปัจจุบัน  ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ดังนี้

-        ประโยค  ๑-๒            มอบทุน ๆ ละ             ๒,๐๐๐            บาท

-        ประโยค ป.ธ.๔                        มอบทุน ๆ ละ             ๔,๐๐๐             บาท

-        ประโยค ป.ธ.๕                      มอบทุน ๆ ละ              ๕,๐๐๐            บาท

-        ประโยค ป.ธ.๖                       มอบทุน ๆ ละ             ๖,๐๐๐             บาท

-        ประโยค ป.ธ.๗                      มอบทุน ๆ ละ             ๓๐,๐๐๐          บาท

-        ประโยค ป.ธ.๘                       มอบทุน ๆ ละ             ๕๐,๐๐๐          บาท

-        ประโยค ป.ธ.๙                       มอบทุน ๆ ละ             ๒๐๐,๐๐๐       บาท

งานศึกษาสงเคราะห์

..๒๕๔๔   ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นประถมศึกษาวัดต้นสน   ตำบลตลาดหลวง       อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ชื่อบัญชีทุน ทุนประถมศึกษา  บัญชีเลขที่ ๓๘๔-๒-๑๖๙๗๒๘ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาอ่างทอง   ประเภทฝากประจำ ๓ เดือน   จำนวนเงิน   ๑๙๐,๓๐๒  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยสองบาทถ้วน)

..๒๕๔๔   ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาวัดต้นสน   ตำบลตลาดหลวง       อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ชื่อบัญชีทุน การศึกษาระดับมัธยมศึกษา บัญชีเลขที่ ๓๘๔-๒-๑๖๙๗๓๖ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาอ่างทอง   ประเภทฝากประจำ ๓ เดือน   เงินทุนจำนวนเงิน   ๑๓๐,๔๖๔  บาท       (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

..๒๕๔๔   ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน ชั้นอุดมศึกษาวัดต้นสน   ตำบลตลาดหลวง       อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ชื่อบัญชีทุน การศึกษาระดับอุดมศึกษา บัญชีเลขที่ ๓๘๔-๒-๑๖๙๗๔๔ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาอ่างทอง   ประเภทฝากประจำ ๓ เดือน   เงินทุนจำนวนเงิน   ๓๐๕,๖๙๑  บาท       (สามแสนห้าพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

                        รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๖๒๖,๔๕๗ บาท

             (หกแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

แจกทุนการศึกษา

..๒๕๔๘ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว   อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๕ ทุน  ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

..๒๕๔๘ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง    อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๕ ทุน  ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

..๒๕๔๙  แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง    อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๘ ทุน  ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๘,๐๐๐ บาท  (แปดพันบาทถ้วน)

..๒๕๕๐  แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง    อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๕ ทุน  ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

..๒๕๕๑  แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง    อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๕ ทุน  ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

..๒๕๕๒ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน  ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๒๐ ทุน  ๆ  ละ ๕๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

..๒๕๕๒ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง    อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๑๐  ทุน ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

..๒๕๕๓ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๕๒ ทุน  ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

..๒๕๕๓ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๑๓ ทุน  ๆ  ละ ๑,๐๐๐  บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

..๒๕๕๓ แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถม-มัธยมศึกษาโรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์    อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๓๖  ทุน  ๆ  ละ ๕๐๐  บาท      เป็นจำนวนเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเงินที่แจกทุนการศึกษาจำนวน   ๑๓๑,๐๐๐   บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

อาคารสถานที่

                        พ.ศ.๒๕๔๘    บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเพื่อมอบให้เป็นห้องสมุด ประจำอำเภอเมืองอ่างทอง

                                                จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท (สองแสนบาทถ้วน)

                        พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเพื่อมอบให้ส่วนราชการเพื่อใช้เป็นอาคาร

สงเคราะห์ ผู้สูงอายุประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

                        พ.ศ.๒๕๕๐     บริจาคทรัพย์สร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล  ๑  วัดต้นสน   ตำบลตลาดหลวง

อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                                                รวมเงินที่บริจาคให้อาคารสถานที่จำนวน  ๗๑๐,๐๐๐  บาท

           (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

วัสดุอุปกรณ์การศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๘    บริจาคเงินสร้างหอพระบูชามอบให้วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

                        เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคเงินเพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑

                        วัดต้นสน  เป็นจำนวนเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๐     บริจาคเงินซื้อวัสดุปรับปรุงห้องประชุมให้ โรงเรียนวัดกระทุ่มราย(วิบูลย์

                                วิทยาคม) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน 

                        ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๐     บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องสมุดกาญจนาภิเษกที่โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

                        อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๑     บริจาคเงินเพื่อสร้างป้ายชื่อ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อำเภอเมืองฯ

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๑     บริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุนพัฒนา  ที่โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา    อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)

รวมเงินที่มอบวัสดุอุปกรณ์การศึกษาจำนวน  ๒๐๑,๐๐๐  บาท

                ( สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน )

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

พ.ศ.๒๕๔๘    บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการกีฬา โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง ฯ

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อของขวัญวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน

                        อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท

                        (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๑     บริจาคเงินส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนักเรียน  ที่วัดขุนอินทประมูล

                        อำเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน  ๔๔,๖๖๐  บาท

                        (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

รวมเงินที่บริจาคสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนจำนวน  ๖๔,๖๖๐  บาท 

( หกหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน )

งานเผยแผ่          

                       -        ..๒๕๒๓   เป็นพระวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนตำบลตลาดกรวด

                       -        พ.ศ.๒๕๒๓    เป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอ่างทอง หน่วยที่ ๕ สายที่ ๒

                       -        พ.ศ.๒๕๒๔    เป็นกรรมการเผยแผ่ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองอ่างทอง

                       -        พ.ศ.๒๕๒๔    เป็นพระวิทยากรหน่วยอบรมประชาชนระดับอำเภอ (อ.ป.อ.)

                       -        พ.ศ.๒๕๒๕    เป็นพระวิทยากรหน่วยอบรมประชาชนระดับจังหวัด (อ.ป.จ.)

                       -        พ.ศ.๒๕๒๖    เป็นพระวิทยากรอบรมประชาชนประจำหน่วยตำบลบ้านอิฐ

                       -        พ.ศ.๒๕๒๗    เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมพรวิทยากรนักเผยแผ่อำเภอเมืองอ่างทอง

                       -        พ.ศ.๒๕๒๘    เป็นผู้อำนวยการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้จัดส่ง

พระวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานร่วมกับส่วน

ราชการ ในโครงการแผ่นดินแผ่นดินทอง และหน่วยปฏิบัติงาน

จิตวิทยาจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ ถึงปัจจุบัน

                        -           พ.ศ.๒๕๒๓ - ปัจจุบัน มีการจัดบวชศีลจาริณี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุบาสก

                                                            อุบาสิกา ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของ

                                                            องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อทอดพระพุทธศาสนา

                                                        ให้เจริญมั่นคงสืบไปมีพุทธศาสนิกชน ประมาณ ๕๐ กว่าจังหวัด

                                                        เข้าร่วมศึกษาอบรมมีกำหนดดังนี้ วันขึ้น ๑-๙  ค่ำ เดือน ๑๐ รวม

                                                        ๙ วัน ๙ คืน  เป็นประจำทุกปี 

                    -           พ.ศ.๒๕๒๓ - ปัจจุบัน ได้จัดการอบรมปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ

                                                        ภาวนาและอบรมด้านทฤษฏีทางพระพุทธศาสนาและหลักการ

ปฏิบัติแก่พระภิกษุสงฆ์ มีกำหนดวันอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ -๓๑

ธันวาคม ของทุก ๆ ปี

                        -           พ.ศ.๒๕๒๓ - ปัจจุบัน จัดการให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่

                                                            ๑๑–๑๓ สิงหาคม และวันที่ ๔-๖ ธันวาคม เป็นประจำทุกปี

                                                            มีการแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ทำวัตรสวดมนต์

                                                            ทุกวันธรรมสวนะตลอดปี

                       -        พ.ศ.๒๕๒๙    เป็นพระวิทยากรอบรมพระนวกภูมิ ประจำอำเภอเมืองอ่างทอง

                       -        มีการแสดงพระธรรมเทศนา   บรรยายธรรม     ทำวัตรสวดมนต์    ทุกวัน

ธรรมสวนะ ตลอดปี

-        เป็นผู้เทศนาอบรมสั่งสอนเยาวชนและประชาชน ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ

-        มีการทำพิธีมาฆบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้มาร่วมประชุมพิธี ภิกษุสามเณร

                                    ประมาณ ๑๑๐ รูป  ประชาชนประมาณ  ๒๐๐  คนเศษ

-        มีการทำพิธีวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้มาร่วมประชุมพิธี ภิกษุสามเณร

                                    ประมาณ  ๑๓๐ รูป  ประชาชนประมาณ  ๓๐๐  คนเศษ

-        มีการทำพิธีอาสาฬหบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้มาร่วมประชุมพิธี ภิกษุ

         สามเณรประมาณ  ๑๒๕  รูป  ประชาชนประมาณ  ๒๕๐  คนเศษ

-        มีการทำพิธีอัฐมีบูชา เป็นประจำทุกปี มีผู้มาร่วมประชุมพิธี ภิกษุสามเณร

                                    ประมาณ  ๑๒๐  รูป  ประชาชนประมาณ  ๑๐๐  คนเศษ

                       -        มีการอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม แก่พระภิกษุสามเณร

                       -        มีการฝึกและปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ให้พระภิกษุสามเณรและฆราวาส ทุกวันธรรมสวนะ

                           -        มีการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน  ทุกวันพระธรรมสวนะ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                           -        ให้การสนับสนุนการสอนจริยธรรมและวิชาพระพุทธศาสนาแก่โรงเรียน เช่น

                                    ให้ยืมคู่มือ หนังสือจริยธรรม หนังสือพระพุทธศาสนา และส่งพระภิกษุภาย

                                    ในวัดไปช่วยสอนจริยธรรม  และวิชาพระพุทธศาสนา ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑

                                    วัดต้นสน  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส ,โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

                                    ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                           -        มีการอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน ในวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น

                                    พิธีไหว้ครู วันเด็ก วันแม่  วันพ่อ และวันขึ้นปีใหม่

                           -        มีผู้มารักษาศีล ฟังธรรม  ครั้งละประมาณ  ๕๐ คนเศษ ตลอดปี

                           -        มีผู้มาทำบุญที่วัดเป็นประจำ  ประมาณ ๑๕๐ คนเศษ

                           -        มีผู้มาทำบุญที่วัดในงานเทศกาล แต่ละครั้ง ๆ ละ ประมาณ ๒๐๐ คนเศษ

                           -        มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะ คือให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการ

                                    เผยแพร่ศีลธรรม และจริยธรรมในที่ต่าง ๆ คือ หน่วยราชการ  โรงเรียนต่างๆ

                           -        มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะ คือให้ความร่วมมือกับราชการในการ

                                    เผยแพร่ศีลธรรม และจริยธรรมในที่ต่าง ๆ คือ  หน่วยราชการ  สถานที่ชุมชน

                           -        มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ อื่น ๆ คือ

งานสาธารณูปการ

การก่อสร้างภายในวัด

..๒๕๔๘    เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาพระศรีเมืองทอง จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็ง มีช่อฟ้า ใบระกา คันทวย หน้าบรรณ แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน) (รูปภาพหน้าที่ ๗๖ )

พ.ศ.๒๕๔๙     เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม จำนวน ๑ หลัง กว้าง  ๙  เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๑๒๙ บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) (รูปภาพหน้าที่  ๗๖ )

พ.ศ.๒๕๔๙     เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลา เพื่อประดิษฐานองค์จตุคามรามเทพ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รูปภาพหน้าที่  ๗๗ )

พ.ศ.๒๕๔๙     เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างวิหาร เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  (รูปภาพหน้าที่ ๗๗ )

พ.ศ.๒๕๔๙     เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลา เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อซำปอกง จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  (รูปภาพหน้าที่  ๗๘ )

                                      รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๕,๖๘๙,๑๒๙   บาท

                             (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

การปฏิสังขรณ์

..๒๕๔๘    เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ  จำนวน ๑ หลัง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘๐ เมตร ยาว  ๑๑๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูกระเบื้อง และทาสี ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งพัดลม และเครื่องปรับอากาศ   แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน  ๑,๗๕๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  (รูปภาพหน้าที่ ๗๘ )

..๒๕๔๘    เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาเจริญธรรม  จำนวน ๑ หลัง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๕ เมตร ยาว  ๙๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ปรับปรุงพื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งไฟฟ้า-พัดลม แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รูปภาพหน้าที่ ๗๙)

..๒๕๔๘    เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์กุฎีสงฆ์รอบหอสวดมนต์  จำนวน ๒๐ ห้อง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร ยาว  ๘๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ปรับปรุงพื้นไม้ใหม่ เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งไฟฟ้า-พัดลม แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  (รูปภาพหน้าที่  ๗๙ )

..๒๕๔๘    เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔๐ เมตร ยาว  ๘๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ปรับปรุงยกพื้นให้พ้นน้ำ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ และทาสี เปลี่ยนช่อฟ้า หน้าบันติดกระจกสี เขียนจิตรกรรมผาผนัง พื้นปูกระเบื้องแกรนิต เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งพัดลม-โคมไฟ   แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙  ราคาค่าปฏิสังขรณ์      เป็นจำนวนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)  (รูปภาพหน้าที่ ๘๐  )

..๒๕๕๐     เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ห้องปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๕ ห้อง  ลักษณะทรงไทยประยุกต์  ๒ ชั้น โครงสร้างชั้นบนทำด้วยไม้และชั้น ล่างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว  ๘ เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนประตูหน้าต่าง  ติดมุงลวด ทาสี เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้า-พัดลม แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ ราคาค่าปฏิสังขรณ์   เป็นจำนวนเงิน   ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  (รูปภาพหน้าที่ ๘๐ )

..๒๕๕๑     เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์กุฎีสงฆ์ จำนวน ๓๘ หลัง  ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น โครงสร้างชั้นบนทำด้วยไม้และชั้นล่างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ติดมุ้งลวด ทาสี เปลี่ยนสายไฟ ติดหลอดไฟฟ้า      แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๔๐,๐๐๐    บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) (รูปภาพหน้าที่ ๘๑ )

                                              รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ,๐๗๐,๐๐๐ บาท

                        (หกล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )

รวมงานก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   ๑๑,๗๕๙,๑๒๙    บาท

                       (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

                   มีการพัฒนาวัด ดังนี้

                     ๑.                จัดทำแบบแปลนแผนผังวัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส

                     ๒.               จัดทำกำแพงล้อมรอบบริเวณวัด และจัดทำสวนหย่อม เป็นธรรมชาติ

                             .        ตัดแต่งต้นไม้ภายในวัดให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการใช้งาน

                             .        เทพื้นคอนกรีตบริเวณวัด จัดทำเป็นสถานที่จอดรถให้เป็นสัดส่วน

                             .       ขอความร่วมมือพระภิกษุ-สามเณร ช่วยทำความสะอาดบริเวณวัด เช่น

                                         ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ อุโบสถ กุฎีสงฆ์ เป็นต้น

                             .        จัดบริเวณวัดให้เป็นสถานที่ร่มรื่น เป็นลานใจ ลานกีฬา เพื่อต่อต้านยาเสพติต

                             .       จัดสถานที่วัดให้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้

                             .        แต่งตั้งพระภิกษุภายในวัด ช่วยดูแลรักษาของใช้ให้เป็นระเบียบ  และ

                                         ช่วยดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด และโบราณวัตถุ โบราณสถานของวัด           

งานสาธารณสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๓๙     ได้รับพระราชทาน “เสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

                        สยามบรมราชกุมารี สาขาสงเคราะห์ประชาชน โดยบริจาคเครื่องอุปโภค

                        บริโภคแก่ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี      

พ.ศ.๒๕๔๗    บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมทั้ง

                        อำนวยความสะดวกให้สถานที่อบรม มีผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

                        จำนวน ๖๐๐ รูปเศษ ที่วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๗    บริจาคเงินสร้างแท่นที่ประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิค

อ่างทอง   ตำบลตลาดหลวง   อำเภอเมืองอ่างทอง    จังหวัดอ่างทอง

เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๗    บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท

(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๗    บริจาคเงินเพื่อจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาปี่

๒๕๔๗  ณ  พุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม   เป็นจำนวนเงิน   ๒,๐๐๐  บาท

(สองพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๗    บริจาคเงินอุปถัมภ์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐  บาท

(หนึ่งพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๘    บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมทั้ง

                        อำนวยความสะดวกให้สถานที่อบรม มีผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

                        จำนวน ๖๐๐ รูปเศษ ที่วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๘    บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท

(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๘    บริจาคเงินสนับสนุนสงเคราะห์หนังสือการกุศล   ในวาระวันเฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นจำนวนเงิน

๔,๐๐๐  บาท  (สี่พันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมทั้ง

                        อำนวยความสะดวกให้สถานที่อบรม มีผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

                        จำนวน ๖๐๐ รูปเศษ ที่วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท

(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคเงินร่วมสร้างอุโบสถ   วัดมเหยงคณ์   ตำบลหันตรา   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคเงินสนับสนุนสงเคราะห์หนังสือการกุศล   ในวาระงานฉลองครองราชย์-

                        ครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นจำนวนเงิน  ๔,๐๐๐  บาท 

(สี่พันบาทถ้วน)

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙     บริจาคเงินซื้อเครื่องปรับอากาศติดหอประชุมสงฆ์   วัดอ่างทองวรวิหาร

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๐     บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมทั้ง

                        อำนวยความสะดวกให้สถานที่อบรม มีผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

                        จำนวน ๖๐๐ รูปเศษ ที่วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๐     บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท

(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๑     บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมทั้ง

                        อำนวยความสะดวกให้สถานที่อบรม มีผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

                        จำนวน ๖๐๐ รูปเศษ ที่วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๑     บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท

(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๑     บริจาคเงินเพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนอ่างทองปัทม-

โรจน์วิทยาคม    ตำบลบ้านอิฐ    อำเภอเมืองอ่างทอง    จังหวัดอ่างทอง       

เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๒    บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมทั้ง

                        อำนวยความสะดวกให้สถานที่อบรม มีผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

                        จำนวน ๖๐๐ รูปเศษ ที่วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๒    บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐ บาท

(ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๒    บริจาคเงินอุปถัมภ์สนามสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี  คณะสงฆ์อำเภอเมือง-

                                อ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๒    บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  

จังหวัดอยุธยา  เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๒    บริจาคเงินไถ่ชีวิตโคและมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

                                ตามพระราชดำริ เนื่องในวโรกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา

๘   ธันวาคม  ๒๕๕๒  จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน   ๑๔,๐๐๐  บาท 

(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๓    บริจาคเงินอุปถัมภ์ในการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมทั้ง

                        อำนวยความสะดวกให้สถานที่อบรม มีผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

                        จำนวน ๖๐๐ รูปเศษ ที่วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง

                        จังหวัดอ่างทอง  เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๓    บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนเงิน

๕,๓๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๓    บริจาคเงินบำรุงพระอารามหลวง  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาอัคคีภัย

วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินที่บริจาคในงานสาธารณสงเคราะห์จำนวน  ๖๑๔,๑๐๐  บาท

                                             (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รวมทุกรายการเป็นจำนวนเงิน  ๑๕,๗๘๖,๙๕๘  บาท

(สิบห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

งานในหน้าที่

            พ.ศ.๒๕๕๒    ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง  ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่

                                    ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน และดูแลปกครองวัด

                                    จำนวน    ๒๐๙   วัด   จำนวน   ๗   อำเภอ    ๑.อำเภอเมืองอ่างทอง

                                    ๒.อำเภอวิเศษชัยชาญ ๓.อำเภอโพธิ์ทอง  ๔.อำเภอไชโย  ๕.อำเภอป่าโมก

                                    ๖.อำเภอแสวงหา   ๗.อำเภอสามโก้   จำนวน  ๓๘   ตำบล

                                    การปกครองได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ และ

                                    พระพุทธศาสนา ทุกประการ โดยเฉพาะงานในหน้าที่หลักของเจ้าคณะ

                                    ปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดมี  ๒  ประการ คือ

งานตรวจการคณะสงฆ์

                   พ.ศ.๒๕๔๙     ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒  มกราคม   พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดโพธิ์ทอง  ตำบลคำหยาด   อำเภอโพธิ์ทอง

                                                จังหวัดอ่างทอง   ได้พบพระครูโสภณสิริธรรม     เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป ศิษย์วัด    และอารามิกชน ๑๐ คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัด ปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรภายในวัด เสพสิ่งเสพติดที่เป็นโทษ

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดห้วยโรง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูปัญญาประโชต เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๓๐ รูป ศิษย์วัด    และอารามิกชน  ๘ คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัด    ปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส  และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น   จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                     ๑)       เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรทำการออกเรี่ยไรนอกบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทานบริเวณที่วัด

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดหัวสะแกตก  ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา  

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูสุวรรณธรรมรังษี  เจ้าคณะอำเภอแสวงหา

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๒ รูป ศิษย์วัด และอารามิกชน  ๕  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทาน

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดงดสิ่งเสพติดทุกชนิด

                                                ครั้งที่ ๔ วันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดมหานาม  ตำบลไชยภูมิ  อำเภอไชโย  

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูวิสุทธิชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอไชโย และ

                                                พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ศิษย์วัด และอารามิกชน  ๕  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๔  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรไปพักค้างแรมตามบ้านเรือน

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้ดำเนินการจัดมอบทุนประถมศึกษา

                                                ๔)     เรื่องห้ามบรรพชิตรับบุตรบุญธรรม

                                                ครั้งที่ ๕ วันที่  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙    ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดป่าโมกวรวิหาร  ตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก

                                                จังหวัดอ่างทอง   ได้พบ พระราชสุธรรมาภรณ์     เจ้าคณะอำเภอป่าโมก 

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป ศิษย์วัดและอารามิกชน  ๓  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๔  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องแนะนำเกี่ยวกับการทำวัตรสวดมนต์

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

                                                ๓)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด

                                                ๔)     เรื่องห้ามไม่ภิกษุประกอบการหากินนอกธรรมเนียมของสมณะ

                                                ครั้งที่ ๖ วันที่  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดเกษทอง  ตำบลสามโก้  อำเภอสามโก้  

                                                จังหวัดอ่างทอง  ได้พบพระครูปัญญาลังการ  เจ้าคณะอำเภอสามโก้

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๑๙ รูป ศิษย์วัดและอารามิกชน  ๖  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ๓)     เรื่องการจัดตั้งทุนและมอบทุนการศึกษา

                                                ครั้งที่ ๗ วันที่  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบพระครูสุทธิกิจจาทร          รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง  

                                                และพระภิกษุ-สามเณร   จำนวน ๒๔ รูป  ศิษย์วัด  และอารามิกชน  ๗  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๕  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทานบริเวณที่วัด

                                                ๓)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดกุฎีสงฆ์และเสนาสนะ

                                                ๔)     เรื่องให้มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน

                                                ๕)     เรื่องให้ดำเนินการจัดมอบทุนประถมศึกษา

                        พ.ศ.๒๕๕๐     ครั้งที่ ๑  วันที่  ๓  มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๐  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดโพธิ์ทอง  ตำบลคำหยาด   อำเภอโพธิ์ทอง

                                                จังหวัดอ่างทอง   ได้พบพระครูโสภณสิริธรรม     เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป ศิษย์วัด    และอารามิกชน ๑๐ คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัด ปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรภายในวัด เสพสิ่งเสพติดที่เป็นโทษ

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดห้วยโรง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูปัญญาประโชต เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๓๐ รูป ศิษย์วัด    และอารามิกชน  ๘ คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัด    ปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส  และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น   จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                     ๑)       เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรทำการออกเรี่ยไรนอกบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทานบริเวณที่วัด

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดหัวสะแกตก  ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา  

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูสุวรรณธรรมรังษี  เจ้าคณะอำเภอแสวงหา

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๒ รูป ศิษย์วัด และอารามิกชน  ๕  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานการเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทาน

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดงดสิ่งเสพติดทุกชนิด

                                                ครั้งที่ ๔ วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดมหานาม  ตำบล    ไชยภูมิ  อำเภอไชโย  

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูวิสุทธิชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอไชโย และ

                                                พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ศิษย์วัด และอารามิกชน  ๕  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๔  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรไปพักค้างแรมตามบ้านเรือน

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้ดำเนินการจัดมอบทุนประถมศึกษา

                                                ๔)     เรื่องห้ามบรรพชิตรับบุตรบุญธรรม

 

                                                ครั้งที่ ๕ วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐    ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก

                                                จังหวัดอ่างทอง   ได้พบ พระราชสุธรรมาภรณ์     เจ้าคณะอำเภอป่าโมก 

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป ศิษย์วัดและอารามิกชน  ๓  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๔  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องแนะนำเกี่ยวกับการทำวัตรสวดมนต์

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

                                                ๓)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด

                                                ๔)     เรื่องห้ามไม่ภิกษุประกอบการหากินนอกธรรมเนียมของสมณะ

                                                ครั้งที่ ๖ วันที่  ๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐    ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดเกษทอง  ตำบลสามโก้  อำเภอสามโก้  

                                                จังหวัดอ่างทอง  ได้พบพระครูปัญญาลังการ  เจ้าคณะอำเภอสามโก้

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๑๙ รูป ศิษย์วัดและอารามิกชน  ๖  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ๓)     เรื่องการจัดตั้งทุนและมอบทุนการศึกษา

                                                ครั้งที่ ๗ วันที่  ๒๒  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง ฯ

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบพระครูสุทธิกิจจาทร          รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง  

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๔ รูป ศิษย์วัดและอารามิกชน  ๗  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน

                                                ๓)     เรื่องให้ดำเนินการจัดมอบทุนประถมศึกษา

                   พ.ศ.๒๕๕๑     ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑  มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดโพธิ์ทอง  ตำบลคำหยาด   อำเภอโพธิ์ทอง

                                                จังหวัดอ่างทอง   ได้พบพระครูโสภณสิริธรรม     เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป ศิษย์วัด    และอารามิกชน ๑๐ คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัด ปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

 

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรภายในวัด เสพสิ่งเสพติดที่เป็นโทษ

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดห้วยโรง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูปัญญาประโชต เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๓๐ รูป ศิษย์วัด    และอารามิกชน  ๘ คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัด    ปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส  และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น   จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                     ๑)       เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรทำการออกเรี่ยไรนอกบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทานบริเวณที่วัด

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดหัวสะแกตก  ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา  

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูสุวรรณธรรมรังษี  เจ้าคณะอำเภอแสวงหา

                                                และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๒ รูป ศิษย์วัด และอารามิกชน  ๕  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานการเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทาน

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดงดสิ่งเสพติดทุกชนิด

                                                ครั้งที่ ๔ วันที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้ไปตรวจวัดมหานาม  ตำบล    ไชยภูมิ  อำเภอไชโย  

                                                จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูวิสุทธิชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอไชโย และ

                                                พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ศิษย์วัด และอารามิกชน  ๕  คน

                                                ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่

                                                งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้

                                                คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรไปพักค้างแรมตามบ้านเรือน

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้ดำเนินการจัดมอบทุนประถมศึกษา

                                                ครั้งที่ ๕ วันที่  ๓  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑    ไปตรวจวัดป่าโมกวรวิหาร

                                                ตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก     จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระราชสุธรรมาภรณ์

                                                เจ้าคณะอำเภอป่าโมก และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป ศิษย์วัดและ

                                                อารามิกชน ๓ คน ได้ตรวจงานปกครอง งานการศึกษา  งานศึกษาสงเคราะห์

                                                งานเผยแผ่   งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

                                                และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น

                                                จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องแนะนำเกี่ยวกับการทำวัตรสวดมนต์

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

                                                ๓)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด

                                                ครั้งที่ ๖ วันที่  ๕  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑    ไปตรวจวัดเกษทอง 

                                                ตำบลสามโก้  อำเภอสามโก้     จังหวัดอ่างทอง ได้พบพระครูปัญญาลังการ

                                                เจ้าคณะอำเภอสามโก้ และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๑๙ รูป ศิษย์วัด

                                                และอารามิกชน  ๖  คน ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา

                                                งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏ

                                                ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส

                                                และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ๓)     เรื่องการจัดตั้งทุนและมอบทุนการศึกษา

                                                ครั้งที่ ๗ วันที่  ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ไปตรวจวัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง ฯ     จังหวัดอ่างทอง ได้พบพระครูสุทธิกิจจาทร

                                                รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง  และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๔ รูป

                                                ศิษย์วัดและอารามิกชน  ๗  คน ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา

                                                งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่า

                                                เป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุ

                                                สามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทานบริเวณที่วัด

                                                ๓)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                   พ.ศ.๒๕๕๒    ครั้งที่ ๑  วันที่  ๗  มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๒  ไปตรวจวัดโพธิ์ทอง  

                                                ตำบลคำหยาด  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ได้พบพระครูโสภณสิริธรรม

                                                เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป

                                                ศิษย์วัดและอารามิกชน ๑๐ คน ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา

                                                งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการ ภายในวัด ปรากฏว่า

                                                เป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุ

                                                                สามเณร ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรภายในวัด เสพสิ่งเสพติดที่เป็นโทษ

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ไปตรวจวัดห้วยโรง

                                                ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้พบ

                                                พระครูปัญญาประโชต เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ  และพระภิกษุ-สามเณร

                                                จำนวน ๓๐ รูป ศิษย์วัด  และอารามิกชน  ๘ คน   ได้ตรวจงานการปกครอง

                                                งานการศึกษา งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่     งานสาธารณูปการ ภายในวัด

                                                ปรากฏว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้ คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส  

                                                และพระภิกษุสามเณร  ในวัดนั้น   จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                     ๑)       เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรทำการออกเรี่ยไรนอกบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทานบริเวณที่วัด

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่  ๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒   ไปตรวจวัดหัวสะแกตก 

                                                ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา     จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูสุวรรณธรรมรังสี

                                                เจ้าคณะอำเภอแสวงหา   และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๒ รูป ศิษย์วัด และ

                                                อารามิกชน ๕ คน ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษา-

                                                สงเคราะห์ งานการเผยแผ่         งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็น

                                                ระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุ

                                                สามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทาน

                                                ๓)     เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดงดสิ่งเสพติดทุกชนิด

                                                ครั้งที่ ๔ วันที่  ๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ไปตรวจวัดมหานาม 

                                                ตำบลไชยภูมิ  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ได้พบ พระครูวิสุทธิชัยคุณ

                                                เจ้าคณะอำเภอไชโย และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๕ รูป ศิษย์วัด และ

                                                อารามิกชน  ๕  คน ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา

                                                งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็น

                                                ระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุ

                                                สามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรไปพักค้างแรมตามบ้านเรือน

                                                ๒)    เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเสนาสนะ

                                                ๓)     เรื่องให้ดำเนินการจัดมอบทุนประถมศึกษา

                                                ครั้งที่ ๕ วันที่  ๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒    ไปตรวจวัดป่าโมกวรวิหาร

                                                ตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก     จังหวัดอ่างทอง   ได้พบ พระราชสุธรรมาภรณ์

                                                เจ้าคณะอำเภอป่าโมก     และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๑ รูป ศิษย์วัดและ

                                                อารามิกชน  ๓  คน ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา งานศึกษา-

                                                สงเคราะห์ งานเผยแผ่  งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็นระเบียบ

                                                เรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร 

                                                ในวัดนั้น จำนวน ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องแนะนำเกี่ยวกับการทำวัตรสวดมนต์

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

                                                ๓)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด

                                                ครั้งที่ ๖ วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒  ไปตรวจวัดเกษทอง 

                                                ตำบลสามโก้  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง  ได้พบพระครูปัญญาลังการ 

                                                เจ้าคณะอำเภอสามโก้ และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๑๙ รูป ศิษย์วัดและ

                                                อารามิกชน  ๖  คน ด้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา

                                                งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็น

                                                ระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุ

                                                สามเณร  ในวัดนั้น จำนวน  ๓  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดและเสนาสนะ

                                                ๒)    เรื่องให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปต้องเรียนนักธรรม

                                                ๓)     เรื่องการจัดตั้งทุนและมอบทุนการศึกษา

                                                ครั้งที่ ๗ วันที่  ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒   ไปตรวจวัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง ฯ จังหวัดอ่างทอง ได้พบพระมหาสนอง เตชวีโร

                                                เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง      และพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๔ รูป

                                                ศิษย์วัดและอารามิกชน  ๗  คน ได้ตรวจงานการปกครอง งานการศึกษา

                                                งานศึกษาสงเคราะห์ งานเผยแผ่ งานสาธารณูปการ ภายในวัดปรากฏว่าเป็น

                                                ระเบียบเรียบร้อยดี และได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงกับเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร

                                                                ในวัดนั้น จำนวน  ๔  เรื่อง คือ

                                                ๑)     เรื่องให้ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

                                                ๒)    เรื่องให้กำหนดเขตอภัยทานบริเวณที่วัด

                                                ๓)     เรื่องให้มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน

                                                ๔)     เรื่องให้ดำเนินการจัดมอบทุนประถมศึกษา

งานจัดการประชุม  (ตามมติมหาเถรสมาคม)

                        พ.ศ.๒๕๔๙     ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน  ๒๘๐ รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน ๔ เรื่องดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องการปกครองและอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส

                                                ๓)     เรื่องให้ทุกวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร

                                                ๔)     เรื่องให้วัดทุกวัดจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน   ๙๒  รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน  ๕  เรื่องดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องการปกครองและอำนาจหน้าที่ของรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วย

                                                ๓)     เรื่องให้ทุกวัดจัดมอบและเพิ่มทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา

                                                ๔)     เรื่องการจัดงานเทศกาล ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

                                                ๕)     เรื่องให้คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบท

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน   ๙๒  รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน  ๖  เรื่องดังนี้

 

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องจัดตั้งศาสนศึกษาประจำตำบล

                                                ๓)     เรื่องให้พัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่รื่นรมร่มเย็น

                                                ๔)     เรื่องจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                                                ๕)     เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด

                                                ๖)     เรื่องปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                        พ.ศ.๒๕๕๐     ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน  ๒๘๘ รูป เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน  ๔  เรื่องดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องการกันเขตจัดผลประโยชน์ของวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

                                                ๓)     เรื่องการตรวจสอบรายนามพระธรรมทูต

                                                ๔)     เรื่องให้วัดทุกวัดจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน  ๙๒  รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน  ๔ เรื่อง ดังนี้ คื

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี

                                                ๓)     เรื่องส่งเงินกัณฑ์วันสงกรานต์สงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน,มูลนิธิธรรมรักษ์

                                                ๔)     เรื่องการจัดงานเทศกาล ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน  ๙๒ รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน  ๕  เรื่องดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องจัดตั้งศาสนศึกษาประจำตำบล

                                                ๓)     เรื่องให้พัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่รื่นรมร่มเย็น

                                                ๔)     เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด

                                                ๕)     เรื่องปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                        พ.ศ.๒๕๕๑     ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน  ๒๘๖ รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน  ๔ เรื่องดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องให้วัดทั่วประเทศร่วมแก้วิกิฤติเศรษฐกิจ

                                                ๓)     เรื่องแจ้งมติมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

                                                ๔)     เรื่องให้วัดทุกวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ

                                                จังหวัดอ่างทอง ให้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

                                                ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุม

                                                จำนวน   ๙๒  รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์ จำนวน  ๔ เรื่องดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลี

                                                ๓)     เรื่องแจ้งมติมหาเถรสมาคม

                                                ๔)     เรื่องการจัดงานเทศกาล ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑   ได้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ

                                                ณ วัดอ่างทองวรวิหาร  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                                                มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๙ รูป เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์๕ เรื่อง ดังนี้

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องจัดตั้งศาสนศึกษาประจำอำเภอ

                                                ๓)     เรื่องการพัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่รื่นรมร่มเย็น

                                                ๔)     เรื่องจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม

                                                ๕)     เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด ประจำปี

                        พ.ศ.๒๕๕๒    ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒   ได้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ

                                                ณ วัดอ่างทองวรวิหาร    ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                                                มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๘๗ รูป เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์

                                                จำนวน  ๔  เรื่อง ดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องการปกครองและอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส

                                                ๓)     เรื่องให้ทุกวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร

                                                ๔)     เรื่องให้วัดทุกวัดจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

                                                ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  ได้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ

                                                ณ วัดอ่างทองวรวิหาร    ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                                                มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๐ รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์

                                                จำนวน  ๓  เรื่อง ดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องให้มอบและเพิ่มทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา

                                                ๓)     เรื่องให้คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบท

                                                ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒  ได้จัดการประชุมพระสังฆาธิการ

                                                ณ วัดอ่างทองวรวิหาร    ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                                                มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๒ รูป  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานการคณะสงฆ์

                                                จำนวน  ๕  เรื่อง ดังนี้ คือ

                                                ๑)     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                ๒)    เรื่องปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                                                ๓)     เรื่องให้พัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่รื่นรมร่มเย็น

                                                ๔)     เรื่องจัดกิจกรรมในวันที่ ๕ ธันวาคม

                                                ๕)     เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด

งานพิเศษ                 

                   พ.ศ.๒๕๒๓ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการมูลนิธิตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๒๗ - ปัจจุบัน  เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๒๗ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหาทุน สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๒๘ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายหาทุน สำนักประชาสงเคราะห์ จังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๒๙ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการหาทุนช่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๒๙ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๓๐ - ปัจจุบัน   เป็นกรรมการพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อย สำนักงานปกครอง จังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๓๐       เป็นกรรมการอุปถัมภ์และหาทุนสร้างพระอุโบสถประจำพระองค์ สมเด็จ -

                                             พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ

                                             อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๓๓      เป็นกรรมการอุปถัมภ์และหาทุนสร้างศาลหลักเมืองอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๓๘      เป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๓๘      เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๔๐ - ปัจจุบัน   ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรอบรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ

                                                         ในจังหวัดอ่างทองทุกระดับ ในการประชุมตามมติมหาเถรสมาคม

                   พ.ศ.๒๕๔๐ - ปัจจุบัน   เป็นประธานศูนย์อบรมพัฒนาทางจิต เฉลิมพระเกียรติ กระทรวง-

                                                         ศึกษาธิการ ประจำจังหวัดอ่างทอง

                   พ.ศ.๒๕๔๒ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการฝ่ายหาทุนในการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๒

                   พ.ศ.๒๕๔๔ - ปัจจุบัน  เป็นประธานจัดอบรมพัฒนาทางจิต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชั่งทองหลวง

                                                         จำนวนนักศึกษาและครูอาจารย์ ๑๔๐ คน จำนวน ๓ วัน

                   พ.ศ.๒๕๔๔      ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

                                             สัมมนาทางวิชาการ ณ อาคารวุฒิสภา ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔

-      เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด,ตำบล,อำเภอ  จังหวัด และภาค

-      เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ เพื่อการบริหารการปกครองและพัฒนาชุมชน

-      เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการหลักสูตร การบริหาร และการจัดการวัด

-      เป็นคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับพระภิกษุ-สามเณร  ที่ประพฤตินอกพระธรรมวินัย  กฎหมาย จารีต ประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา และละเมิดกฎมหาเถรสมาคม     

สมณศักดิ์     

                พ.ศ. ๒๕๒๐   ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์   เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วย

                                                เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูอนุศาสน์โสภณ

                            พ.ศ. ๒๕๓๓    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์   เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะ

                                                อำเภอชั้นเอก   ในราชทินนามเดิม ที่ “พระครูอนุศาสน์โสภณ

                            พ.ศ. ๒๕๔๔    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์      เป็นพระครูสัญญาบัตร

                                                เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  ในราชทินนามเดิม ที่ “พระครูอนุศาสน์โสภณ

                            พ.ศ. ๒๕๔๗    ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์      เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  ที่

                                            พระวิสิฐคณาภรณ์

                            พระสังฆาธิการในวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แล้ว  - ไม่มี

            ขอรับรองว่าเป็นประวัติที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

 

(ลงชื่อ)............................................................

      (พระวิสิฐคณาภรณ์)

     เจ้าของประวัติ

รับรองว่าเป็นความจริงตามนี้

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ...........................................................

(พระวิสิฐคณาภรณ์)

เจ้าอาวาสวัดต้นสน

 

(ลงชื่อ) ...........................................................

(พระครูสุทธิกิจจาทร)

เจ้าคณะตำบลตลาดกรวด

 

(ลงชื่อ) ...........................................................

(พระมหาสนอง  เตชวีโร)

เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง

 

 

 

ขอรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ในราชทินนามที่.....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................                   (ลงชื่อ) .........พระราชสุวรรณเวที..........................

(พระราชสุวรรณเวที)

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..๒๕๔๘      เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาพระศรีเมืองทอง  จำนวน ๑ หลัง  กว้าง ๒๕ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็ง มีช่อฟ้า ใบระกา คันทวย หน้าบรรณ แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙         เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม จำนวน ๑ หลัง กว้าง  ๙  เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๑๒๙ บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙         เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลา เพื่อประดิษฐานองค์จตุคามรามเทพ จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐ บาท

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๙         เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างวิหาร เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

พ.ศ.๒๕๔๙         เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างศาลา เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อซำปอกง จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

..๒๕๔๘      เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ  จำนวน ๑ หลัง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘๐ เมตร ยาว  ๑๑๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูกระเบื้อง และทาสี ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งพัดลม และเครื่องปรับอากาศ   แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน  ๑,๗๕๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

..๒๕๔๘      เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาเจริญธรรม  จำนวน ๑ หลัง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๕ เมตร ยาว  ๙๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ปรับปรุงพื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งไฟฟ้า-พัดลม แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

..๒๕๔๘      เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์กุฎีสงฆ์รอบหอสวดมนต์  จำนวน ๒๐ ห้อง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร ยาว  ๘๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ปรับปรุงพื้นไม้ใหม่ เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งไฟฟ้า-พัดลม แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

..๒๕๔๘      เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔๐ เมตร ยาว  ๘๐  เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ปรับปรุงยกพื้นให้พ้นน้ำ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ และทาสี เปลี่ยนช่อฟ้า หน้าบันติดกระจกสี เขียนจิตรกรรมผาผนัง พื้นปูกระเบื้องแกรนิต เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งพัดลม-โคมไฟ   แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙  ราคาค่าปฏิสังขรณ์      เป็นจำนวนเงิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท  (แปดแสนบาทถ้วน) 

..๒๕๕๐       เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ห้องปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๕ ห้อง  ลักษณะทรงไทยประยุกต์  ๒ ชั้น โครงสร้างชั้นบนทำด้วยไม้และชั้น ล่างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว  ๘ เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนประตูหน้าต่าง  ติดมุงลวด ทาสี เปลี่ยนสายไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้า-พัดลม แล้วเสร็จบริบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ ราคาค่าปฏิสังขรณ์   เป็นจำนวนเงิน   ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

..๒๕๕๑       เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์กุฎีสงฆ์ จำนวน ๓๘ หลัง  ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น โครงสร้างชั้นบนทำด้วยไม้และชั้นล่างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร  เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนประตูหน้าต่าง ติดมุ้งลวด ทาสี เปลี่ยนสายไฟ ติดหลอดไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ราคาค่าปฏิสังขรณ์ เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๔๐,๐๐๐    บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

 

 เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ 2555

วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง
ที่อยู่ ถนนเทศบาล 10  เลขที่ 1   ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง      รหัสไปรษณีย์14000
เบอร์โทร :  0895389778      มือถือ   089 538 9778
อีเมล sopon36@gmail.com
เว็บไซต์ www.wattonson1.com