วัดต้นสน จ.อ่างทอง

UVUug.png

J2i2Gu.png

รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูรณะช่อฟ้าโบสถ์

วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐ 

ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพกด   

โทรสอบถามได้ที่เบอร์วัด 035-611198 / 086-122-5888

 

Title of the document รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูรณะช่อฟ้าโบสถ์ วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ #####กองละ ๑,๐๐๐ บาท ๑ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ๑๕ กอง ๒ คุณชูชัย - คุณสุปราณี จตุพิธพรจันทร์ จ.ภูเก็ต ๑๐ กอง ๓ อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ข้อมูลวัดต้นสน ๑๐ กอง ๔ แม่ชีแก้วตา คุณประภาศรี วัดต้นสน ๑ กอง ๕ แม่พราหมณ์พัสชิรา (ปุ๊) ๑ กอง ๖ คุณวันเพ็ญ พลอยฉาย วัดต้นสน ๑ กอง ๗ คุณเพียงทิพย์ จันทร์มณี ๑ กอง ๘ คุณปฐมาวดี จันทร์มณี ๑ กอง ๙ ร.ต.ท.ธีระพจน์ - คุณสุพรรณี โพธิ์คง ๑ กอง ๑๐ คุณธีร์วรัญญ์ ศรีเขียว ๓ กอง ๑๑ คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๒ คุณอุไร ฉิมฉวี จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๓ คุณบัว - คุณอนงลักษณ์ อาสนะเวช จ.สระบุรี ๑ กอง ๑๔ แม่ชีสุมล ประจุพร ๑ กอง ๑๕ นายบุญฤทธิ์ บุญมา จ.สระบุรี ๑ กอง ๑๖ คุณสุธารัก สุชาติเวชภูมิ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๗ ๑ กอง ๑๘ คุณอภิกษณาอร ลิ่วเฉลิมวงศ์ ๑ กอง ๑๙ คุณลำใย ศรีชื่น ๑ กอง ๒๐ คุณภัคทิภา วชาติมานนท์ ๑ กอง ๒๑ คุณวรรณดี กรรณทิพย์ ๑ กอง ๒๒ คุณยุวดี คนูดเซ่น ๓ กอง ๒๓ คุณสมศรี พลายสุขแสง ๑ กอง ๒๔ อาจารย์ผ่องกานต์ ผ่องไสววงค์ ๒ กอง ๒๕ แม่ชีพรรณี กลัดแก้ว ๓ กอง ๒๖ คุณฉลวย - คุณณัฐพงศ์ ทองระย้า ๑ กอง ๒๗ คุณปราง ขันเงิน จ.อ่างทอง ๒ กอง ๒๘ คุณบุญเชิด - คุณละออ กลิ่นจันทร์ จ.อยุธยา ๑ กอง ๒๙ คุณญาณิสา พูดเหมาะ จ.อยุธยา ๑ กอง ๓๐ ครอบครัว แคล้วโยธา และคุณศิริกูล ๑ กอง ๓๑ คุณดาราวรรณ เอี่ยวแจง ๑ กอง ๓๒ คุณบุญส่ง โพกพูล เจ๊เจี๊ยบโต๊ะจีนป่าโมก ๑ กอง ๓๓ คุณมัญจกร โภคธนสรณ์ ๒ กอง ๓๔ พระมหาสมชาย ปภสฺสโร วัดต้นสน ๒ กอง ๓๕ คุณพรธิภา เสียงเสนาะ วัดต้นสน ๑ กอง ๓๖ คุณจินตนา คงสอิ้งทอง ๑ กอง ๓๗ คุณแหม่ม-คุณจรัญ-คุณเจียก-คุณธัญญารัตน์ ๑ กอง ๓๘ น.ส.ศิริพร ขาวขำ และครอบครัว ๑ กอง ๓๙ คุณณัฐชภา ยงพฤกษา ๒ กอง ๔๐ คุณชำเรือ - คุณบุญธรรม นารีย์ จ.ฉะเชิงเทรา ๑ กอง ๔๑ คุณสำเร็จ ศรีวิชัย จ.อยุธยา ๒ กอง ๔๒ คุณชูชาติ - คุณกิริยา ระวาดวิชัย ๑ กอง ๔๓ คุณภูวษา อุตระไชย ๑ กอง ๔๔ คุณสุภัทร สาธรณ์ ๑ กอง ๔๕ คุณภัทรวดี จอนที่สม ๑ กอง ๔๖ คุณสมพิศ นวมกระจ่าง ๑ กอง ๔๗ คุณฐิติกันต์ เขื่อนแก้ว คุณวรวุฒิ วรรณมานะ ๑ กอง ๔๘ คุณยุพิน แก้วอุไร ๒ กอง ๔๙ คุณสมลักษณ์ สวยประดิษฐ์รัตน์ จ.อ่างทอง ๒ กอง ๕๐ แม่ชีกัลยา นุชประเสริฐ วัดต้นสน ๑ กอง ๕๑ คณสีนวล แหยมนาค กรุงเทพฯ ๑ กอง ๕๒ คุณอนงค์ โตเอี่ยม กรุงเทพฯ ๒ กอง ๕๓ คุณบุปผา ลีอ๋อง จ.สุพรรณบุรี ๒ กอง ๕๔ แม่ละม่อม - คุณไวพจน์ มหาสมบัติ จ.อยุธยา ๑ กอง ๕๕ คุณลิ้นจี่ พงศ์ประสิทธิ์ จ.สมุทรสงคราม ๑ กอง ๕๖ คุณเบ็ญจา นัยวงศ์ จ.อยุธยา ๑ กอง ๕๗ คุณแจน ปิ่นปั้น ๒ กอง ๕๘ คุณอธิโชค-คุณธีระพงศ์-คุณนิธิดล-คุณดวงดารา-คุณพัชมณฑ์ เจิรญฤทธ์ ๒ กอง ๕๙ คุณเกศรินทร์ ภูมิบรรเจิด คุณทรรศนันทร์ ศรีสวาสดิ์ ๒ กอง ๖๐ คุณวรินทร์พร วราเจริญโรจน์ ๒ กอง ๖๑ คุณปรานี นีซัง ๓ กอง ๖๒ คุณปัทมพร กล่อมจิตร์ ๒ กอง ๖๓ คุณไพบูลย์ - คุณณัฐชภา ยงพฤกษา และครอบครัว ๒ กอง ๖๔ Elizabeth Bon ๒ กอง ๖๕ คุณสุภา เอกวิลัย ๑ กอง ๖๖ คุณสุนันทา เอกวิลัย ๑ กอง ๖๗ คุณเง็กเฮียง ชัยวิชิต ๑ กอง ๖๘ คุณวิภาศิริ ไม้หอม ๑ กอง ๖๙ คุณสุนี - คุณผ่องศรี แซ่เต๋ง ๑ กอง ๗๐ คุณพินจันทร์ สังขพิไล พร้อมคณะ ๑ กอง ๗๑ คุณพรเพ็ญ สระทองกลัด ๑ กอง ๗๒ คุณจุฑาทิพย์ เกิดสกุล ๑ กอง ๗๓ คุณวิภารัตน์ สมพล ๑ กอง ๗๔ คุณกัญญา ครองตน ๑ กอง ๗๕ คุณอรษา โพธิกุล ๑ กอง ๗๖ คุณณิชากร - ด.ญ.ทักษอร บัวกลอง ๑ กอง ๗๗ คุณพรีมนิชารดา ภูมินรินทร์รัศมิ์ ๑ กอง ๗๘ คุณสุนีย์ แซ่เต๋ง ๑ กอง ๗๙ คุณสิทธิชัย หลำเจริญ ๑ กอง ๘๐ คุณอภิญญา นุชโสภา ๑ กอง ๘๑ คุณณิชกุล เหวนอก คุณสิทธิศักดิ์ จุลวรรณ์ คุณกิตรวี จุลวรรณ์ ๑ กอง ๘๒ คุณพเยาว์ - ร.ท.ศุภากร - คุณวิทยา เรียนเวช ๑ กอง ๘๓ คุณบัวลอย ชูมงคล ๑ กอง ๘๔ คุณจำลอง สิงห์นิกร ๑ กอง ๘๕ คุณยืน เลือวงศ์ ๑ กอง ๘๖ คุณบุญชู พุ่มพวง ๑ กอง ๘๗ คุณย้อย มั่นคง ๑ กอง ๘๘ คุณโนบุโอะ เอชุเวะ ๑ กอง ๘๙ คุณณัฐวรรณ เอชุเวะ ๑ กอง ๙๐ คุณโคโคมิ ชิโอจิริ ๑ กอง ๙๑ คุณมานาบิ ชิโอจิริ ๑ กอง ๙๒ คุณนริศรา ชิโอริจิ ๑ กอง ๙๓ คุณบาสซาโต้ ชิโอริจิ ๑ กอง ๙๔ คุณแอนนา (ประเทศกรีช) ๑ กอง ๙๕ คุณสุภามาศ แซ่โค้ว คุณจารุภา นิพิฐวิทยา ๑ กอง ๙๖ คุณนภาพร - คุณชัชฏา - คุณนราษร - คุณวัชราพร เหรียญเพชร ๑ กอง ๙๗ คุณวีระศักดิ์ อินทรีย์ ๑ กอง ๙๘ แม่ชีประภารัตน์ ขุนภักดี ๑ กอง ๙๙ คุณสุทิน - คุณสมศรี ใจซื่อ จ.อยุธยา ๑ กอง ๑๐๐ คุณฐนิตย์ตา - คุณเนียม - คุณดอกไม้ โตมี ๑ กอง ๑๐๑ คุณสุทธิชัย อินทเชตุ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๐๒ คุณพัชรนันท์ คล้อยสุวรรณ์ จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๐๓ คุณแม่แอว - คุณจิตรนภา บุญประโคน จ.นครราชสีมา ๑ กอง ๑๐๔ คุณเจิมนาคพนม จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๐๕ คุณทองใส นริศชาติ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๐๖ คุณสมสุข ธนวัชรางกูร กรุงเทพฯ ๒ กอง ๑๐๗ คุณลลิตา มงคลกิจวาณิชย์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๐๘ คุณเศียร - คุณสวง ภูษาทอง กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๐๙ คุณธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ จ.นนทบุรี ๑ กอง ๑๑๐ คุณจงรักษ์ กล่อมสุวรรณ จ.ปราจีนบุรี ๑ กอง ๑๑๑ คุณอุษา จุลหิรัญ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๑๒ คุณสำรวย นาคสิทธิ์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๑๓ คุณสมจิตร วานิชผล กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๑๔ คุณอาภรณ์ มาทัพ จ.สิงห์บุรี ๑ กอง ๑๑๕ คุณบุญยง จันทร์เอี่ยม กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๑๖ คุณสุพัตรา สันฐาน กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๑๗ คุณพรรณี แย้มศิริ จ.นนทบุรี ๑ กอง ๑๑๘ คุณสมศรี - คุณสมนึก เขม้นจันทร์ จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๑๙ คุณสำราญ - คุณเกษร แสงพฤกษา จ.ปทุมธานี ๑๐ กอง ๑๒๐ คุณฉลอง - คุณบุษกร ชมวนา จ.สระบุรี ๑ กอง ๑๒๑ คุณธิติวัฒน์ วุฒิภัทร์พิบูลย์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๒๒ คุณสมศักดิ์ ปราชญ์ปิติ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๒๓ คุณเยาวเรศ วัฒนวรางกูร กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๒๔ คุณสมเกียติ โกสินทร์ตระการ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๒๕ คุณเกศมณี หมั่นทำการ จ.นนทบุรี ๑ กอง ๑๒๖ คุณสวาท บัวแก้ว จ.สระบุรี ๑ กอง ๑๒๗ พระสุรินทร์ สุรินฺโท จ.ฉะเชิงเทรา ๑ กอง ๑๒๘ คุณสุวรรณ กฤษณคุปต์ กรุงเทพฯ ๒ กอง ๑๒๙ คุณณรงค์ อุตตรนที กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๓๐ คุณกาญจนา สังวาลทรัพย์ จ.อุทัยธานี ๑ กอง ๑๓๑ คุณบุญสม ดิษาภิรมย์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๓๒ คุณธัญญาภัค วราพันธ์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๓๓ คุณขันทอง ซื่อนิรันดร์ จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๓๔ คุณทองหล่อ ผึ้งแดง จ.สมุทรปราการ ๒ กอง ๑๓๕ คุณฉลวย ชัยชาตรี จ.สุพรรณบุรี ๑ กอง ๑๓๖ คุณฮั้ว แซ่ก้อง กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๓๗ คุณฉวีวรรณ ทัศนจริยา กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๓๘ น.ท.ลมูล ปานมี กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๓๙ คุณสมหมาย นิดใหม่ จ.สมุทรปราการ ๑ กอง ๑๔๐ คุณประสิทธิโชค เสือเอก กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๔๑ คุณลักขณา เสือเอก กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๔๒ คุณบรรจบ ฐิตสุภวัฒน์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๔๓ คุณศุภางค์ พันธ์ปิยะเพ็ชร์ จ.ปราจีนบุรี ๑ กอง ๑๔๔ คุณพายัพ - คุณฉลวย ดิษฐ์มาลี จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๔๕ คุณสุธารักษ์ สุชาติเวชภูมิ กรุงเทพฯ ๕ กอง ๑๔๖ คุณกาญจนา ขันสิรี จ.ปทุมธานี ๑ กอง ๑๔๗ คุณสุวรรณ - คุณสมนึก นิลสกุล จ.สุพรรณบุรี ๑ กอง ๑๔๘ คุณปวีภอทย์ - คุณกษิรา มั่นประเสริฐ จ.สุพรรณบุรี ๑ กอง ๑๔๙ คุณประจวบ ชื่นอารมย์ พร้อมบุตรธิดา จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๕๐ คุณนงค์ นิยมจิตร จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๕๑ แม่ชี ล้วน ศรีกัญญา วัดต้นสน ๑ กอง ๑๕๒ พ.อ.สังเวียน - คุณพรศรี จันทร์งาม จ.ปทุมธานี ๑ กอง ๑๕๓ คุณสนิสา ชมฤทธิ์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๕๔ คุณเกษร ขำสาคร จ.นครปฐม ๑ กอง ๑๕๕ คุณชนิดา ลิ้มธงเจริญ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๕๖ พระวินัยธรสุทน สุริยุปโม จ.นครปฐม ๑ กอง ๑๕๗ น.อ.เฉลิม ชูดี กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๕๘ คุณพวงทอง บุญมีพิพิธ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๕๙ คุณพรวิไล ญาติสูงเนิน กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๖๐ คุณจินตนา เกษรบัวขาว จ.กาญจนบุรี ๑ กอง ๑๖๑ คุณสมนึก เพ็ชรรุ่งเรือง จ.ลพบุรี ๑ กอง ๑๖๒ คณะลูกๆ พ่อเฉลิม - แม่สำรวย ทองหยอด จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๖๓ คณะลูกๆ พ่อเหลือม - แม่จำลอง ทองหยอด จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๖๔ คุณวรสิทธิ์ แสงล้า กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๖๕ คุณปรุง จำปาทอง กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๖๖ คุณศิริพร รอดรุ่งเรือง กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๖๗ คุณสมบูรณ์ - คุณนิออน เชื้อชาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ กอง ๑๖๘ คุณธำรง เกียรติศิริ จ.สระบุรี ๑ กอง ๑๖๙ คุณพานิช แซ่ว่อง จ.นครราชสีมา ๑ กอง ๑๗๐ คุณอรวรรณ ศิริเจริญสถาพร กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๗๑ คุณพัฒน์ลดา อานัญจวณิชย์ จ.ราชบุรี ๑ กอง ๑๗๒ คุณวรชัย มัญจาภักดี จ.ชลบุรี ๑ กอง ๑๗๓ คุณไสว ฉนคีรี จ.ราชบุรี ๑ กอง ๑๗๔ คุณทรงพร อินทุโสภณ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๗๕ พล.ร.ต.สมศักดิ์ พัฒนวิบูลย์ จ.สมุทรปราการ ๑ กอง ๑๗๖ คุณศศกรณ์ นรการ จ.นครราชสีมา ๑ กอง ๑๗๗ พ.ต.อ.เกษนุชิต หงษ์นคร จ.ชลบุรี ๑ กอง ๑๗๘ คุณพัทธนันท์ วรรณยิ่ง กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๗๙ คุณสีนวล นุชวงค์ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๘๐ คุณวัฒนา ดนตรีเจริญ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๘๑ คุณธรรมสรณ์ ลอยประดิษฐ์ จ.นนทบุรี ๑ กอง ๑๘๒ คุณบุญญรัตน์ นิสยะพันธุ์ จ.ชลบุรี ๑ กอง ๑๘๓ คุณสิริรัตน์ แซ่อึ้ง กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๘๔ คุณชลาลัย สังข์ทอง จ.ราชบุรี ๑ กอง ๑๘๕ คุณเกลียว ใจทัศน์กุล จ.นครปฐม ๑ กอง ๑๘๖ คุณบุญชอบ จิตยม กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๘๗ คุณสมจิตร โอชารส จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๘๘ คุณสำรวย โอชารส จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๘๙ จ.ส.อ.ฉลวย - คุณปิ่นทอง สิงหเสนี กรุงเทพฯ ๒ กอง ๑๙๐ คุณปรีชา - คุณอัญชลี บัวด้วง จ.อยุธยา ๒ กอง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบวชเนกขัมมะ ที่วัดต้นสน  อ่างทอง   ได้ทุกวัน  เวลา  ๑๗.๐๐ น 

สั่งน้ำมันว่าน 108 ยาสมุนไพร หนังสือสวดมนต์ ได้ที่ไลน์ไอดี 0861225888      

ร่วมสวดมนต์ออนไลน์

ทำวัตรเช้า  เริ่ม ๐๔.๐๐น.

ทำวัตรเย็น  เริ่ม ๑๘.๐๐น.

 

 

Natural Natural *******เชิญเสริมบารมี ที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับชีวิต มนุษย์ ด้วยการบวชเนกขัมมะ หรือ บวชชีพราหมณ์ ที่วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง. อ.เมือง จ.อ่างทอง บวชได้ทุกวัน เวลา 17.00 น. 13กรกฎาคม2565วันอาสาฬหบูชา14กรกฎาคม2565วันเข้าพรรษา15 กรกฎาคม2565วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี256528กรกฎาคม 2565 1.ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ · 2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา · 3.ร่วมกุศลกรรม " กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ความเป็นมา ประวัติวันเข้าพรรษา พุทธบัญญัติของพระภิกษุ การจำพรรษา..ผ้าอาบน้ำฝนที่เรียกกันว่า “วัสสิกพัตร” นั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธในภาคเหนือนิยมแก่พระสงฆ์ในงานเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ ...
KmkCC.jpg
UN8oB.jpg

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟังวิทยุธรรมออนไลน์ 24 ชม.

4d5ae3605c80a7e069c36e03c17bf666.jpg
3d2ff8875226df675c5da9d950b8d614.png

บทความ

 • สิ่งที่ต้องเตรียม
  สิ่งที่ต้องเตรียม สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อมาบวชพราหมณ์/ชีพราหมณ์วัดต้นสน จ.อ่างทอง ๑. ชุดชีพราหมณ์ เ...
 • กำหนดการปฏิบัติธรรม
  กำหนดการปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน ๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ ทำวัตรเช้า ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ ฉันภัตตาหารเช้า ...
 • กฐิน
  กฐิน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B...
 • วันเข้าพรรษา
  วันเข้าพรรษา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99...

วิดีโอกิจกรรมต่างๆของทางวัด

Visitors: 169,069