วัดต้นสน จ.อ่างทอง

             คลิ๊ก

ร่วมสวดมนต์ออนไลน์

ทำวัตรเช้า  เริ่ม ๐๔.๐๐น.

ทำวัตรเย็น  เริ่ม ๑๘.๐๐น.

 

 

d5bb6535290720fbd7335c48447436bf.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบวชเนกขัมมะ ที่วัดต้นสน  อ่างทอง   ได้ทุกวัน  เวลา  ๑๗.๐๐ น 

สั่งน้ำมันว่าน 108 ยาสมุนไพร หนังสือสวดมนต์ ได้ที่ไลน์ไอดี 0861225888

 

รายชื่อเจ้าภาพจองกฐินประจำปี ๒๕๖๕

วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ดูรายชื่อกดเต็มกดที่นี่

Title of the document รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐิน วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ #กองพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กองพิเศษ ๑ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน 100,000 บาท กองพิเศษ ๒ คุณชูชัย - คุณสุปราณี จตุพิธพรจันทร์ จ.ภูเก็ต 100,000 บาท กองพิเศษ ๓ คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร กรุงเทพฯ 100,000 บาท กองพิเศษ ๔ อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ วัดต้นสน 100,000 บาท # กองพิเศษ ๑๐,๐๐๐ บาท กองพิเศษ ๑ พระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๒ พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร 10,000 บาท กองพิเศษ ๓ อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ วัดต้นสน 10,000 บาท กองพิเศษ ๔ คุณวาลิน ปลื้มจิตต์ (ปู) (พร้อมโรงทาน) จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๕ คุณเย็นจิตร บุญชัยศรี (เจ๊แดง) กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๖ คุณทองคำ แย้มมนัส จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๗ คุณพ่อคุ่ย - คุณแม่ต่อม เมฆหมอก จ.อยุธยา 10,000 บาท กองพิเศษ ๘ คุณธนิต บัวเขียว กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๙ คุณสมบูรณ์ ไพรัตน์เวชภัณฑ์ จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๐ คุณมัญจกร โภคธนสรณ์ คุณฟิลิป แวร์แฮม (ร้านอาหารข้าวสารลอนดอน) ประเทศอังกฤษ 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๑ คุณสำราญ - คุณเกษร แสงพฤกษา จ.ปทุมธานี 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๒ คุณประเทือง โตมะโน จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๓ คุณสมบูรณ์ ชูหิรัญ จ.อยุธยา 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๔ คุณแม่สงวน อุดม จ.กาญจนบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๕ คุณอุทัยทิพย์ เชื้ออาษา จ.ชลบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๖ แม่ชีสุพรรณิการ์ บุญศรีวงษ์ บุญศรีวงษ์ 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๗ คุณยุวดี คนูดเซน 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๘ คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๙ คุณบุญส่ง เรียบร้อย และครอบครัว คุณสุธิดา รูล 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๐ อ.ผ่องกานต์ ผ่องไสววงศ์ พร้อมลูกหลาน จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๑ แม่ชีสุพรรณิการ์ บุญศรีวงษ์ 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๒ คุณทับทิม สืบพงษ์ จ.สุพรรณบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๓ คุณจำลอง ธรรมเนียมใหม่ จ.อยุธยา 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๔ คุณจันทร์เพ็ญ - คุณมาลัย พานทอง คุณจีระนันท์ - คุณฉลวย ม๊อยเซอร์ จ.นนทบุรี 10,000 บาท #กองละเท่า พ.ศ.๒๕๖๕ กองที่ ๑ คุณถาวร จุลบุตร จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๒ คุณกิมหล่าน กิจสุขจิต 2565 บาท กองที่ ๓ คุณกิมหล่าน กิจสุขจิต 2565 บาท กองที่ ๔ คุณกิมหล่าน กิจสุขจิต 2565 บาท กองที่ ๕ สจ.เฉลียง - คุณตลับ พลเสน จ.สุพรรณบุรี 2565 บาท กองที่ ๖ คุณจันทร์เพ็ญ บัวงาม คุณส้มเกลี้ยง ภู่แป้น จ.ลพบุรี 2565 บาท กองที่ ๗ อาจารย์บุหงา อู่ทรัพย์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๘ คุณอำนวยศรี อทัยรังษีเลิศ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๙ คุณสำเนา โพธิ์พันธ์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๑๐ พระครูสมห์นรินทร นริสฺสโร วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๑๑ คุณพิเศษ - คุณจิราภรณ์ ศรีมั่น กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๒ คุณพรรณี โชคคณาพิทักษ์ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๓ คุณศิรินทรา โสสกุล จ.สมุทรสาคร 2565 บาท กองที่ ๑๔ คุณพิชามญช์ ใหญ่โต กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๕ คุณพิจิตร - คุณกวี ศรีมั่น จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๑๖ คุณญาณี เคหะมะ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๗ คุณพิสิฏฐ์ - คุณธนวรรณ โพธิ์ใบ 2565 บาท กองที่ ๑๘ คุณอำพัน - คุณอรรถวุฒิ มนต์วิเศษ จ.ชลบุรี 2565 บาท กองที่ ๑๙ แม่ชีสุมล ประจุพร วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๒๐ คุณแก้ว พาราพันธกุล 2565 บาท กองที่ ๒๑ คุณวนิดา สุวรรณการ 2565 บาท กองที่ ๒๒ กองที่ ๒๓ กองที่ ๒๔ คุณราตรี ทองสุข 2565 บาท กองที่ ๒๕ คุณฉวีวรรณ รักชมสินกุล จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๒๖ คุณศรีสมร รักชมสินกุล จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๒๗ คุณสมศักดิ์ แสงอรุณ คุณกานต์สินี รัตน์พงศ์จีระ จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๒๘ คุณโกสินทร์ ไตรนิคม จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๒๙ อาจารย์บุญลือ - อาจารย์สมพงษ์ ผ่องกาย จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๓๐ กองที่ ๓๑ คุณบุญเรือง - คุณบังอร กิจคุณี 2565 บาท กองที่ ๓๒ คุณกรกฏ - คุณอินธิรา ศรีวิชัย 2565 บาท กองที่ ๓๓ คุณกรองแก้ว คล้ายสิทธิ์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๓๔ คุณชลอ บุญชื่น จ.ลพบุรี 2565 บาท กองที่ ๓๕ คุณสุพรรัตน์ เอี่ยมคำ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๓๖ คุณสมจิตร อวมสิน จ.ชลบุรี 2565 บาท กองที่ ๓๗ ผู้ใหญ่ดวง - คุณสวาท แก้วเจริญผล จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๓๘ คุณสมสมัย เชาวน์พันธ์ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๓๙ คุณสมศักดิ์ - คุณพรภิรมย์ ไชยคราม จ.สุพรรณบุรี 2565 บาท กองที่ ๔๐ พันเอกหญิง เครือวัลย์ ท่ากระเบา จ.นนทบุรี 2565 บาท กองที่ ๔๑ คุณณิชกูล เหวนอก จ.นครราชสีมา 2565 บาท กองที่ ๔๒ เรืออากาศตรี ปรีชา - คุณเกษจงกล บัวเขียว จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๔๓ แม่ชีเฉลียว อยู่ถาวร วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๔๔ แม่ชีทองเจือ เรืองเดช วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๔๕ คุณสังวาล ไกรสามารถ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๔๖ คุณอัญชลี สุวรรณรังษี จ.สิงห์บุรี 2565 บาท กองที่ ๔๗ กองที่ ๔๘ คุณอัญชลี - คุณอัจฉรา สุวรรณรังษี จ.สิงห์บุรี 2565 บาท กองที่ ๔๙ คุณนันทวดี เกษมศิลป์ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๕๐ คุณบุญประเสริฐ - คุณรจนา ทองงอก จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๕๑ คุณภณประสิทธิ์ ทองสีนาค คุณบุษฤดีพัฒน์ แสวงกาญจนาภัทรา จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๕๒ คุณนำโชค - คุณลัดดา ภวภูตานนท์ จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๕๓ คุณประชีพ - คุณสังเวียน ขุมจันทร์ จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๕๔ คุณสุรินทร์ รอดเมฆ คุณสมนึก เขม้นจันทร์ จ.สิงห์บุรี 2565 บาท กองที่ ๕๕ คุณเตียง ระย้าแก้ว กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๕๖ กองที่ ๕๗ คุณนวพร ตาบประดับ จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๕๘ คุณวิราช - คุณพยอม ศรีวิชัย จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๕๙ คุณณรงค์ศักดิ์ - คุณมุกดา เพิ่มธนาวงศ์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๖๐ กองที่ ๖๑ คุณแม่กี แซ่เจ็ง จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๖๒ คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๖๓ คุณจินตนา เรียนชอบ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๖๔ คุณอังศนา พ่วงความสุข กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๖๕ คุณนนทยา นวลภูมีวัน กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๖๖ คุณณิชนันท์น เพ็งเกตุ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๖๗ กองที่ ๖๘ นาวาอากาศเอก จำเนียร - คุณวิเชียร ปานโ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๖๙ คุณศิวพร อัศวถาวร กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๗๐ คุณสมจิตร ภู่ระหงษ์ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๗๑ คุณพิมพ์อร ต้องสกุลโรจน์ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๗๒ คุณจินดา บุตดารัตน์ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๗๓ คุณสรัลรัตน์ สถาปนศิริ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๗๔ คุณทัศนีย์ ภูศรี กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๗๕ คุณอวยพร สมนวล จ.นนทบุรี 2565 บาท กองที่ ๗๖ คุณทองใบ แซ่กำ จ.อุทัยธานี 2565 บาท กองที่ ๗๗ คุณแม่ยวง จงรักษ์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๗๘ กองที่ ๗๙ คุณวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์ กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๘๐ คุณถวิล - คุณอัมพร ทองฮวด จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๘๑ คุณอุดม - คุณบุญประคอง กระโจมทอง 2565 บาท กองที่ ๘๒ คุณประจวบ เนื่องสุรัตน์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๘๓ คุณอินทิรา แก้วกาจญ์ 2565 บาท กองที่ ๘๔ คุณยุพาพิศ ชุ่มศิริ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๘๕ คุณณหทัย เถื่อนวิถี จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๘๖ คุณวิศรุต ชนานศิริ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๘๗ คุณกรวรรณ ชุ่มศิริ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๘๘ คุณโชคชัย - คุณบุญญาภา วัฒนชิโนบล จ.สุพรรณบุรี 2565 บาท กองที่ ๘๙ คุณสงวนวงศ์ แสงเทียนชัย จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๙๐ คุณพิกุล พงษ์สอิ้ง จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๙๑ คุณกฤษดา - อ.วัชรี เกิดคำ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๙๒ แม่ชีสุวรรณา นามรมย์ 2565 บาท กองที่ ๙๓ คุณบุญช่วย - คุณสมบัติ น้ำดอกไม้ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๙๔ คุณรัตนา บุญทอง จ.กาญจนบุรี 2565 บาท กองที่ ๙๕ คุณแม่ไสว ประสิทธิ์ จ.สระบุรี 2565 บาท กองที่ ๙๖ คุณอุษา แววมณี จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๙๗ คุณจันทนี แซ่เฮง 2565 บาท กองที่ ๙๘ คุณวีรดา จะวะอรรถ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๙๙ คุณเฉลิมเผ่า - คุณลิภาวรรณ เย็นทรวง จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๑๐๐ คุณปรานี คงกลิ่นสุคนธ์ จ.สมุทรปราการ 2565 บาท กองที่ ๑๐๑ คุณสุขธิดา รูล คุณบุญส่ง เรียบร้อย จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๑๐๒ คุณวรรณา สมประสิทธิ์ จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๑๐๓ คุณสมพงษ์ ยิ้มเยื้อน กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๐๔ คุณอำไพ สายสิทธิ์ พร้อมครอบครัว จ.สมุทรสาคร 2565 บาท กองที่ ๑๐๕ คุณอุไรวรรณ ขาวผผ่องอำไพ จ.นครปฐม 2565 บาท กองที่ ๑๐๖ แม่ชีกัลยา นุชประเสริฐ วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๑๐๗ คุณทิติพร รอดสูงเนิน จ.นครพนม 2565 บาท กองที่ ๑๐๘ คุณสมบูรณ์ จันทร์เสียงเย็น 2565 บาท กองที่ ๑๐๙ คุณสมพร พาแสง 2565 บาท กองที่ ๑๑๐ คุณแก้ว โล้กรุด กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๑๑ คุณขวัญเรือน อ้นแหยม จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๑๑๒ คุณชบา เดชบวรมงคล จ.นนทบุรี 2565 บาท กองที่ ๑๑๓ คุณฐาปณี ณัฐมาภวิล จ.ปทุมธานี 2565 บาท กองที่ ๑๑๔ คุณธีร์วรัญญ์ ศรีเขียว พร้อมครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๑๕ คุณศศินันท์ ศิโรจน์ธำรงค์ และครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๑๖ คุณกิตติพงษ์ โพธิ์คา และครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๑๗ คุณเกษร โกยุทธชาติ 2565 บาท กองที่ ๑๑๘ แม่ชีแก้วตา ประคำศรี พร้อมครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๑๙ คุณพเยาว์ พิมล พร้อมครัว 2565 บาท กองที่ ๑๒๐ คุณอภิสรา ประเสริฐสังข์ 2565 บาท กองที่ ๑๒๑ แม่ชีวันเพ็ญ พลอยฉาย 2565 บาท กองที่ ๑๒๒ คุณพิเชษฐ์ - คุณวันเพ็ญ สนหอม 2565 บาท กองที่ ๑๒๓ คุณณัฐมน นวลจันทร์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๑๒๔ คุณลัดดา จูปราง จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๑๒๕ คุณชัญญา แก้วประเสริฐ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๑๒๖ คุณบุญเชิด - คุณละออ กลิ่นจันทร์ จ.อยุธยา 2565 บาท กองที่ ๑๒๗ คุณเกมรินทร์ ควรหัตถี คุณชมพูนุช ออมสิน 2565 บาท กองที่ ๑๒๘ ร.ต.ท.ธีระพจน์ - คุณสุพรรณี โพธิ์คง และครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๒๙ คุณฐิติรัตน์ แต้มช่วย 2565 บาท กองที่ ๑๓๐ คุณสุวรรณา ศรีจันทรา และครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๓๑ คุณแม่อนงค์ นิยมจิตร วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๑๓๒ แม่ฉีฉวีวรรณ โพธิ์แก้ว วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๑๓๓ คุณน้ำวุ้น อินทร์สว่าง จ.สุพรรณบุรี 2565 บาท กองที่ ๑๓๔ คุณจำลอง แดงไชย 2565 บาท กองที่ ๑๓๕ คุณเจียม จั่นวิจิตร กรุงเทพ 2565 บาท กองที่ ๑๓๖ คุณนพวรรณ เฟื่องฟุ้ง จ.ลพบุรี 2565 บาท กองที่ ๑๓๗ คุณรุ่งนภา ไทยลี่ และครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๓๘ คุณพงศกรณ์ ฟักสม 2565 บาท กองที่ ๑๓๙ คุณภัทราภร นงนุช 2565 บาท กองที่ ๑๔๐ คุณศรีนิล จำเริญพฤกษ 2565 บาท กองที่ ๑๔๑ คุณบุญเรือน จำเนียรโสด จ.ลพบุรี 2565 บาท กองที่ ๑๔๒ คุณสมบุญ รุ่งฟ้า 2565 บาท กองที่ ๑๔๓ คุณณัฐณมนต์ พุ่มพวงเพชรี 2565 บาท กองที่ ๑๔๔ คุณศุภนนท์ - คุณอำไพ เพชรสุริยา และครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๔๕ คุณกฤษณา ฟักสม 2565 บาท กองที่ ๑๔๖ คุณมณี สดแสงจันทร์ 2565 บาท กองที่ ๑๔๗ คุณจันทรา ทาเอื้อ 2565 บาท กองที่ ๑๔๘ คุณสังวาล เจริญใจ จ.อ่างทอง 2565 บาท กองที่ ๑๔๙ คุณพงศกรณ์ ฟักสม คุณจิดาภา 2565 บาท กองที่ ๑๕๐ พระครูสมุห์รุ่งเรือง รตินฺธโร คุณแม่บุญลับ น้ำมลิวรรณ์ วัดต้นสน 2565 บาท กองที่ ๑๕๑ คุณประนอม พิไชยแพทย์ คุณสมศรี ถนอมโชค และครอบครัว 2565 บาท กองที่ ๑๕๒ คุณลดาวรรณ สีลานันท์ 2565 บาท กองที่ ๑๕๓ คุณลดาวรรณ สีลานันท์ 2565 บาท กองที่ ๑๕๔ คุณสุดารัตน์ จ่าเมืองฮาม กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๕๕ คุณสำราญ หอมจรรยา กรุงเทพฯ 2565 บาท กองที่ ๑๕๖ คุณวิไล มงคลวุฒิวงค์ จ.สมุทรปราการ 2565 บาท กองที่ ๑๕๗ - กองที่ ๑๘๔ (ว่าง) กองที่ ๑๘๕ คุณปรีชา - คุณนฤมล แพรดำ จ.ปทุมธานี 2565 บาท
Natural Natural *******เชิญเสริมบารมี ที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับชีวิต มนุษย์ ด้วยการบวชเนกขัมมะ หรือ บวชชีพราหมณ์ ที่วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง. อ.เมือง จ.อ่างทอง บวชได้ทุกวัน เวลา 17.00 น. 13กรกฎาคม2565วันอาสาฬหบูชา14กรกฎาคม2565วันเข้าพรรษา15 กรกฎาคม2565วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี256528กรกฎาคม 2565 1.ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ · 2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา · 3.ร่วมกุศลกรรม " กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ความเป็นมา ประวัติวันเข้าพรรษา พุทธบัญญัติของพระภิกษุ การจำพรรษา..ผ้าอาบน้ำฝนที่เรียกกันว่า “วัสสิกพัตร” นั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธในภาคเหนือนิยมแก่พระสงฆ์ในงานเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ ...
37a2d080c6cea2f835e23696ce442ea4.jpg
77f479f24b697f7431151ac908ae76b8.jpg

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟังวิทยุธรรมออนไลน์ 24 ชม.

4d5ae3605c80a7e069c36e03c17bf666.jpg
3d2ff8875226df675c5da9d950b8d614.png

บทความ

 • สิ่งที่ต้องเตรียม
  สิ่งที่ต้องเตรียม สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อมาบวชพราหมณ์/ชีพราหมณ์วัดต้นสน จ.อ่างทอง ๑. ชุดชีพราหมณ์ เ...
 • กำหนดการปฏิบัติธรรม
  กำหนดการปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน ๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ ทำวัตรเช้า ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ ฉันภัตตาหารเช้า ...
 • กฐิน
  กฐิน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B...
 • วันเข้าพรรษา
  วันเข้าพรรษา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99...

วิดีโอกิจกรรมต่างๆของทางวัด

Visitors: 127,408