วัดต้นสน จ.อ่างทอง

UVUug.png

 เชิญบวช

  วัน  เดือน  ปี

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบวชเนกขัมมะ ที่วัดต้นสน  อ่างทอง   ได้ทุกวัน  เวลา  ๑๗.๐๐ น 

สั่งน้ำมันว่าน 108 ยาสมุนไพร หนังสือสวดมนต์ ได้ที่ไลน์ไอดี 0861225888      

ร่วมสวดมนต์ออนไลน์

ทำวัตรเช้า  เริ่ม ๐๔.๐๐น.

ทำวัตรเย็น  เริ่ม ๑๘.๐๐น.

 

 

Title of the document รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐิน วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ #####กองพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กองพิเศษ ๑ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน 100,000 บาท กองพิเศษ ๒ คุณชูชัย - คุณสุปราณี จตุพิธพรจันทร์ จ.ภูเก็ต 100,000 บาท กองพิเศษ ๓ คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร กรุงเทพฯ 300,000 บาท กองพิเศษ ๔ อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ วัดต้นสน 100,000 บาท กองพิเศษ ๕ คุณสมบูรณ์ ไพรัชเวชภัณฑ์ และคณะลูกศิษย์หลวงพ่อธัมชโย ธุดงคสถานอ่างทอง 100,000 บาท ####กองพิเศษ ๑๐,๐๐๐ บาท กองพิเศษ ๑ พระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๒ พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร 10,000 บาท กองพิเศษ ๓ อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ วัดต้นสน 10,000 บาท กองพิเศษ ๔ คุณวาลิน ปลื้มจิตต์ (ปู) (พร้อมโรงทาน) จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๕ คุณเย็นจิตร บุญชัยศรี (เจ๊แดง) กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๖ คุณทองคำ แย้มมนัส จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๗ คุณพ่อคุ่ย - คุณแม่ต่อม เมฆหมอก จ.อยุธยา 10,000 บาท กองพิเศษ ๘ คุณธนิต บัวเขียว กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๙ คุณสมบูรณ์ ไพรัตน์เวชภัณฑ์ จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๐ คุณมัญจกร โภคธนสรณ์ คุณฟิลิป แวร์แฮม (ร้านอาหารข้าวสารลอนดอน) ประเทศอังกฤษ 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๑ คุณสำราญ - คุณเกษร แสงพฤกษา จ.ปทุมธานี 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๒ คุณประเทือง โตมะโน จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๓ คุณสมบูรณ์ ชูหิรัญ จ.อยุธยา 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๔ คุณแม่สงวน อุดม จ.กาญจนบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๕ คุณอุทัยทิพย์ เชื้ออาษา จ.ชลบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๖ แม่ชีสุพรรณิการ์ บุญศรีวงษ์ บุญศรีวงษ์ 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๗ คุณยุวดี คนูดเซน 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๘ คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๑๙ คุณบุญส่ง เรียบร้อย และครอบครัว คุณสุธิดา รูล 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๐ อ.ผ่องกานต์ ผ่องไสววงศ์ พร้อมลูกหลาน จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๑ แม่ชีสุพรรณิการ์ บุญศรีวงษ์ 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๒ คุณทับทิม สืบพงษ์ จ.สุพรรณบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๓ คุณจำลอง ธรรมเนียมใหม่ จ.อยุธยา 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๔ คุณจันทร์เพ็ญ - คุณมาลัย พานทอง คุณจีระนันท์ - คุณฉลวย ม๊อยเซอร์ จ.นนทบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๕ คุณพลอยนภัส วราเจริญโรจน์ กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๖ พ.อ.อ.ณรงค์ ศรีสังข์งาม จ.สุพรรณบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๗ คุณนฤภร สิงห์ใจดี จ.นครปฐม 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๘ คุณสมส่วน แววมณี น.ส.เสริมศิริ เนินแสง จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๒๙ คุณลดาวรรณ สีลานันท์ 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๐ คุณปรานี นีชัง จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๑ ร้อยเอก กวิน ปิ่นทับทิม นายรุณจิระ บรรเทา 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๒ คุณอมรไพศาล ภาคินเพิ่มพลไพศาล จ.ลำปาง 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๓ คุณสุมาลี สุขศิริยากรณ์ จ.สมุทรปราการ 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๔ คุณแม่ละมูล ขาวสะอาด 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๕ คุณศรีเพ็ญ ถนัดหัตถกรรม กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๖ คุณทิพย์วรรณ เอ็งวงษ์ตระกูล จ.นนทบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๗ คณะกลุ่มเพื่อนพานิช 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๘ คุณวิมล 10,000 บาท กองพิเศษ ๓๙ คุณยุพา สุขไพศาล จ.สระบุรี 10,000 บาท กองพิเศษ ๔๐ คุณเรืออากศตรีปรีชา - คุณเกษจงกล บัวเขียว จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๔๑ คุณป้าเส่ย พุ่มพวง จ.อ่างทอง 10,000 บาท กองพิเศษ ๔๒ คุณจรรยา ศรีสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 10,000 บาท กองพิเศษ ๔๓ คุณพรวรินทร์ ยิ้มภักดี จ.ปทุมธานี 10,000 บาท #######กองธรรมดา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑ คุณถาวร จุลบุตร จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒ คุณกิมหล่าน กิจสุขจิต ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓ คุณกิมหล่าน กิจสุขจิต ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔ คุณกิมหล่าน กิจสุขจิต ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕ สจ.เฉลียง - คุณตลับ พลเสน จ.สุพรรณบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖ คุณจันทร์เพ็ญ บัวงาม คุณส้มเกลี้ยง ภู่แป้น จ.ลพบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗ อาจารย์บุหงา อู่ทรัพย์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘ คุณอำนวยศรี อทัยรังษีเลิศ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙ คุณสำเนา โพธิ์พันธ์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐ พระครูสมห์นรินทร นริสฺสโร วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑ คุณพิเศษ - คุณจิราภรณ์ ศรีมั่น กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒ คุณพรรณี โชคคณาพิทักษ์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓ คุณศิรินทรา โสสกุล จ.สมุทรสาคร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔ คุณพิชามญช์ ใหญ่โต กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕ คุณพิจิตร - คุณกวี ศรีมั่น จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖ คุณญาณี เคหะมะ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗ คุณพิสิฏฐ์ - คุณธนวรรณ โพธิ์ใบ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘ คุณอำพัน - คุณอรรถวุฒิ มนต์วิเศษ จ.ชลบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙ แม่ชีสุมล ประจุพร วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐ คุณแก้ว พาราพันธกุล ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑ คุณวนิดา สุวรรณการ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒ กองที่ ๒๓ กองที่ ๒๔ คุณราตรี ทองสุข ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕ คุณฉวีวรรณ รักชมสินกุล จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖ คุณศรีสมร รักชมสินกุล จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗ คุณสมศักดิ์ แสงอรุณ คุณกานต์สินี รัตน์พงศ์จีระ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘ คุณโกสินทร์ ไตรนิคม จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙ อาจารย์บุญลือ - อาจารย์สมพงษ์ ผ่องกาย จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๐ แม่ชีจำลอง พงษ์เกตุ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๑ คุณบุญเรือง - คุณบังอร กิจคุณี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๒ คุณกรกฏ - คุณอินธิรา ศรีวิชัย ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๓ คุณกรองแก้ว คล้ายสิทธิ์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๔ คุณชลอ บุญชื่น จ.ลพบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๕ คุณสุพรรัตน์ เอี่ยมคำ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๖ คุณสมจิตร อวมสิน จ.ชลบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๗ ผู้ใหญ่ดวง - คุณสวาท แก้วเจริญผล จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๘ คุณสมสมัย เชาวน์พันธ์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๙ คุณสมศักดิ์ - คุณพรภิรมย์ ไชยคราม จ.สุพรรณบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๐ พันเอกหญิง เครือวัลย์ ท่ากระเบา จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๑ คุณณิชกูล เหวนอก จ.นครราชสีมา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๒ เรืออากาศตรี ปรีชา - คุณเกษจงกล บัวเขียว จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๓ แม่ชีเฉลียว อยู่ถาวร วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๔ แม่ชีทองเจือ เรืองเดช วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๕ คุณสังวาล ไกรสามารถ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๖ คุณอัญชลี สุวรรณรังษี จ.สิงห์บุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๗ แม่ชีรัตนาภรณ์ เจริญธรรม วัดต้นสน กองที่ ๔๘ คุณอัญชลี - คุณอัจฉรา สุวรรณรังษี จ.สิงห์บุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๔๙ คุณนันทวดี เกษมศิลป์ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๐ คุณบุญประเสริฐ - คุณรจนา ทองงอก จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๑ คุณภณประสิทธิ์ ทองสีนาค คุณบุษฤดีพัฒน์ แสวงกาญจนาภัทรา จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๒ คุณนำโชค - คุณลัดดา ภวภูตานนท์ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๓ คุณประชีพ - คุณสังเวียน ขุมจันทร์ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๔ คุณสุรินทร์ รอดเมฆ คุณสมนึก เขม้นจันทร์ จ.สิงห์บุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๕ คุณเตียง ระย้าแก้ว กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๖ คุณสุรินทร์ ชูศรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๗ คุณนวพร ตาบประดับ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๘ คุณวิราช - คุณพยอม ศรีวิชัย จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๕๙ คุณณรงค์ศักดิ์ - คุณมุกดา เพิ่มธนาวงศ์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๐ คุณย้อย มั่นคง พร้อมครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๑ คุณแม่กี แซ่เจ็ง จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๒ คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๓ คุณจินตนา เรียนชอบ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๔ คุณอังศนา พ่วงความสุข กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๕ คุณนนทยา นวลภูมีวัน กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๖ คุณณิชนันท์น เพ็งเกตุ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๗ แม่ชีสมพร - คุณสมาน ใจสิงห์ พร้อมครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๘ นาวาอากาศเอก จำเนียร - คุณวิเชียร ปานโ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๖๙ คุณศิวพร อัศวถาวร กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๐ คุณสมจิตร ภู่ระหงษ์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๑ คุณพิมพ์อร ต้องสกุลโรจน์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๒ คุณจินดา บุตดารัตน์ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๓ คุณสรัลรัตน์ สถาปนศิริ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๔ คุณทัศนีย์ ภูศรี กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๕ คุณอวยพร สมนวล จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๖ คุณทองใบ แซ่กำ จ.อุทัยธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๗ คุณแม่ยวง จงรักษ์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๘ คุณพ่อบุหงา สุขล้อม คุณสุชาดา จุ้ยประเสริฐ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๗๙ คุณวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๐ คุณถวิล - คุณอัมพร ทองฮวด จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๑ คุณอุดม - คุณบุญประคอง กระโจมทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๒ คุณประจวบ เนื่องสุรัตน์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๓ คุณอินทิรา แก้วกาจญ์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๔ คุณยุพาพิศ ชุ่มศิริ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๕ คุณณหทัย เถื่อนวิถี จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๖ คุณวิศรุต ชนานศิริ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๗ คุณกรวรรณ ชุ่มศิริ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๘ คุณโชคชัย - คุณบุญญาภา วัฒนชิโนบล จ.สุพรรณบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๘๙ คุณสงวนวงศ์ แสงเทียนชัย จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๐ คุณพิกุล พงษ์สอิ้ง จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๑ คุณกฤษดา - อ.วัชรี เกิดคำ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๒ แม่ชีสุวรรณา นามรมย์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๓ คุณบุญช่วย - คุณสมบัติ น้ำดอกไม้ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๔ คุณรัตนา บุญทอง จ.กาญจนบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๕ คุณแม่ไสว ประสิทธิ์ จ.สระบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๖ คุณอุษา แววมณี จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๗ คุณจันทนี แซ่เฮง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๘ คุณวีรดา จะวะอรรถ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๙๙ คุณเฉลิมเผ่า - คุณลิภาวรรณ เย็นทรวง จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๐ คุณปราณี คงกลิ่นสุคนธ์ จ.สมุทรปราการ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๑ คุณสุขธิดา รูล คุณบุญส่ง เรียบร้อย จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๒ คุณวรรณา สมประสิทธิ์ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๓ คุณสมพงษ์ ยิ้มเยื้อน กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๔ คุณอำไพ สายสิทธิ์ พร้อมครอบครัว จ.สมุทรสาคร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๕ คุณอุไรวรรณ ขาวผผ่องอำไพ จ.นครปฐม ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๖ แม่ชีกัลยา นุชประเสริฐ วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๗ คุณทิติพร รอดสูงเนิน จ.นครพนม ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๘ คุณสมบูรณ์ จันทร์เสียงเย็น ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๐๙ คุณสมพร พาแสง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๐ คุณแก้ว โล้กรุด กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๑ คุณขวัญเรือน อ้นแหยม จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๒ คุณชบา เดชบวรมงคล จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๓ คุณฐาปณี ณัฐมาภวิล จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๔ คุณธีร์วรัญญ์ ศรีเขียว พร้อมครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๕ คุณศศินันท์ ศิโรจน์ธำรงค์ และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๖ คุณกิตติพงษ์ โพธิ์คา และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๗ คุณเกษร โกยุทธชาติ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๘ แม่ชีแก้วตา ประคำศรี พร้อมครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๑๙ คุณพเยาว์ พิมล พร้อมครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๐ คุณอภิสรา ประเสริฐสังข์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๑ แม่ชีวันเพ็ญ พลอยฉาย ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๒ คุณพิเชษฐ์ - คุณวันเพ็ญ สนหอม ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๓ คุณณัฐมน นวลจันทร์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๔ คุณลัดดา จูปราง จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๕ คุณชัญญา แก้วประเสริฐ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๖ คุณบุญเชิด - คุณละออ กลิ่นจันทร์ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๗ คุณเกมรินทร์ ควรหัตถี คุณชมพูนุช ออมสิน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๘ ร.ต.ท.ธีระพจน์ - คุณสุพรรณี โพธิ์คง และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๒๙ คุณฐิติรัตน์ แต้มช่วย ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๐ คุณสุวรรณา ศรีจันทรา และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๑ คุณแม่อนงค์ นิยมจิตร วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๒ แม่ฉีฉวีวรรณ โพธิ์แก้ว วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๓ คุณน้ำวุ้น อินทร์สว่าง จ.สุพรรณบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๔ คุณจำลอง แดงไชย ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๕ คุณเจียม จั่นวิจิตร กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๖ คุณนพวรรณ เฟื่องฟุ้ง จ.ลพบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๗ คุณรุ่งนภา ไทยลี่ และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๘ คุณพงศกรณ์ ฟักสม ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๓๙ คุณภัทราภร นงนุช ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๐ คุณศรีนิล จำเริญพฤกษ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๑ คุณบุญเรือน จำเนียรโสด จ.ลพบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๒ คุณสมบุญ รุ่งฟ้า ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๓ คุณณัฐณมนต์ พุ่มพวงเพชรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๔ คุณศุภนนท์ - คุณอำไพ เพชรสุริยา และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๕ คุณกฤษณา ฟักสม ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๖ คุณมณี สดแสงจันทร์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๗ คุณจันทรา ทาเอื้อ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๘ คุณสังวาล เจริญใจ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๔๙ คุณพงศกรณ์ ฟักสม คุณจิดาภา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๐ พระครูสมุห์รุ่งเรือง รตินฺธโร คุณแม่บุญลับ น้ำมลิวรรณ์ วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๑ คุณประนอม พิไชยแพทย์ คุณสมศรี ถนอมโชค และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๒ คุณลดาวรรณ สีลานันท์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๓ คุณลดาวรรณ สีลานันท์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๔ คุณสุดารัตน์ จ่าเมืองฮาม กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๕ คุณสำราญ หอมจรรยา กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๖ คุณวิไล มงคลวุฒิวงค์ จ.สมุทรปราการ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๗ คุณพัชรา สินสืบผลพันธุ์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๘ คุณพิชชาภรณ์ อาจศึก ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๕๙ คุณสมบัติ สุขสมบัติ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๐ คุณแม่กำไร เทียมธรรม จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๑ คุรนุชจรี เทียมธรรม จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๒ คุณปราณีต ฉุยฉาย จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๓ คุณขวัญชัย กำไลเพชร คุณสำอางค์ กำไลเพชร จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๔ คุณยุพิน รุกขชาติ พร้อมบุตร - ธิดา จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๕ คุณพรชนก ดีพร้อม ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๖ คุณแม่เผียน ตุ้มวัฒนะ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๗ คุณเดชาธร ธรากรขจรศรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๘ คุณภัทรมน ถาวริน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๖๙ คุณยุภาพร มีสวัสดิ์ จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๐ คุณปราณี แดงพู กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๑ คุณลัดดา ภาภเสนา จ.สระบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๒ พ.ต.อ.สง่า กรรภิรมย์ คุณพิชชากานต์ ช่างสัมฤทธิ์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๓ คุณแม่ฉลาก เงินงาม ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๔ คุณอัมพร วงศ์โอภาศ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๕ คุณกรกนก นัยจิตร และเพื่อน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๖ คุณวชิรา วรรณโกฏิ์ พร้อมครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๗ คุณลลิตา มงคลกิจวาณิชย์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๘ คุณบัว - คุณอนงค์ลักษณ์ อาสนะเวช จ.สระบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๗๙ คุณญาณิศา ผลนัย กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๐ คุณเศียร - คุณสวง ภูษาทอง กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๑ คุณธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๒ คุณเยาวเรศ วัฒนวรางกูร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๓ คุณรัชนี พิทักษ์เขตต์ จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๔ คุณกฤษณาพร เกศอัคะโชติ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๕ คุณปรีชา - คุณนฤมล แพรดำ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๖ คุณตาชั้ว - คุณยายเปล่ง ทองสว่าง จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๗ คุณสนิท - คุณสวง โสสุวรรณ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๘ คุณทองเลื่อน ทองสว่าง จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๘๙ คุณลมูล ปานมี กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๐ คุณทองดี ธาระ จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๑ คุณนงนภัส ปั้นบรรจบ จ.ราชบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๒ แม่ชีพรรณี กลัดแก้ว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๓ คุณอรพิน ศรีแก้ว กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๔ คุณวรรณภา คาชิวากิ และครอบครัว กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๕ คุณปราณี หนูเปลี่ยน และเพื่อน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๖ คุณชลอ ผ่องสถาน จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๗ คุณรัตติยา สีตะยมานนท์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๘ คุณศศิวิมล สีตะยมานนท์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๑๙๙ คุณเตือนใจ เสือดี จ.นครสวรรค์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๐ คุณรัชนี พิทักษ์เขตต์ จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๑ คุณอัญรินทร์ ปานแก้ว และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๒ คุณอุบล ศรีสอาด ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๓ คุณไสว ศรีคำน้อย คุณวารินทร์ ศรีคำน้อย จ.สุพรรณบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๔ คุณศิรินทร์รัตน์ เพชรสุริยา กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๕ คุณยุพา พันธุ์ข้าวโภชน์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๖ คุณยุพา พันธุ์ข้าวโภชน์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๗ คุณยุพา พันธุ์ข้าวโภชน์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๘ คุณขันทอง - คุณสุจินต์ วัฒนะ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๐๙ ครอบครัววัฒนะ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๐ คุณภูดิท คุณพิศมัย จะทารัมย์ วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๑ คุณยุพิน แก้วอุไร จ.สมุทรปราการ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๒ คุณปาริฉัตร ทองแก้ว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๓ คุณสมพิทย์ - คุณนิตยา - คุณพีระพงศ์ โภคพัทน์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๔ คุณพรธิภา เสียงเสนาะ คุณชาญยุทธ พุกมาก คุณทัศนวรรณ - คุณพรพรรณ พุกมาก ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๕ จ.ส.อ.ฉลวย - คุณปิ่นทอง สิงหเสนี กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๖ คุณพอน ภาควิสุทธิ สระบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๗ คุณมานะ - คุณวันเพ็ญ สาธุรัตน์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๘ คุณศิริวรินทร์ อังคะนาวิน จ.ชลบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๑๙ คุณสมศรี พลายสุขแสง จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๐ คุณแม่ทองหล่อ ผึ้งแดง จ.สมุทรปราการ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๑ คุณปราณี นีซัง จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๒ คุณประจวบ ชื่นอารมย์ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๓ คุณสุดี ลิขิตเจริญพานิชย์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๔ คุณปฑิตตา ตุ๊สำราญ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๕ คุณบุญชอม - คุณสุนันท์ ป้อมทอง ครอบครัว ช.รุ่งเรืองพัฒนา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๖ คุณประแนม ชูพินิจ จ.กำแพงเพชร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๗ คุณเซาะเฮี้ยง แซ่จึง จ.ชลบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๘ คุณบุญยง จันทร์เอี่ยม กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๒๙ คุณลัดดา ปานนาค กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๐ คุณพรพิมล ปานนาค กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๑ คุณเพ็ญศรี ชูวงศ์วาลย์ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๒ คุณระวิวรรณ พุทธสันติธรรม กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๓ คุณธนา สินสุกิจ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๔ คุณบุญเรือน แย้มเสม กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๕ คุณวิชัย - คุณยุพิน เทียม กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๖ คุณวินัย คุณจินตนา เทียมน้อย กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๗ คุณวรรณพา สมประสิทธิ์ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๘ พล.ร.ต.สมศักดิ์ พัฒนวิบูลย์ จ.สมุทรปราการ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๓๙ คุณบังอร มัธยมบุรุษ จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๐ คุณอัจฉรา คุ้มสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๑ คุณยุพา ชะนู ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๒ คุณยุพิน ชะนู ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๓ คุณสวิง - คุณวันเพ็ญ ทิมดี จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๔ คุณประไพ ต้นทัพไทย ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๕ พระมหาสมชาย ปภสฺสโร วัดต้นสน ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๖ คุณณิชกูล เหวนอก ประเทศนิวซีแลนด์ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๗ คุณรสชรินทร์ ทองเสน กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๘ คุณกรรณภัทร ธิติพรชัย ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๔๙ คุณสุริยา ลีลานันทวงศ์ จ.จันทรบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๐ คุณจินดา - คุณทองสุข จะโรครัมย์ กรุงเทพฯ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๑ คุณปรีดา สุวรรณชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๒ คุณปรีดา สุวรรณชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๓ คุณชิว เหล่าบัวบาน จ.สมุทรสาคร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๔ คุณสังเวียน เรืองกุศล คุณจำรัส ทรัพย์กระจ่าง คุณมณีรัตน์ แสนชัยวงษา จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๕ คุณประไพ จินดา กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๖ คุณบุญโฮม - คุณถุงเงิน ศรีวันทา จ.กำแพงเพชร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๗ คุณสายน นาคเจริญ นายพร นาคเจริญ คุณณฐิตาภา ถมฉิมพลี และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๘ คุณสังกาส เสมใจดี จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๕๙ คุณจงดี ผิวงาม จ.กาญจนบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๐ คุณกฤตชญาดา ศุภโชคขันธเขต ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๑ คุณศิริวรรณ แสนบุญศรี กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๒ คุณอำพันธ์ บรรลุสุข และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๓ คุณศรีวรินทร์ ใหมหรือ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๔ คุณณัฏฐวรรณ สิทธิวัฒนะโสภณ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๕ คุณพรทิพย์ ชุมแสง จ.อยุธยา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๖ คุณโสภา ชวนชื่น จ.สมุทรสาคร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๗ คุณอรพิน ชูประยูร (เจ๊แอ๊ว) จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๘ คุณดำเนิน จัดเครือ กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๖๙ คุณสมชาย พงษ์สวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๐ คุณพัฒนา เจริญสันติสุข กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๑ คุณวรรณดี รุ่งเรือง จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๒ คุณรัตนา ทรัพย์นิมิตร จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๓ คุณจงกลปัทมพร คูหามุข มิสเตอร์สแตนลีย์ อีเช็กเก้น และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๔ คุณบุญชู - คุณนวล น้อยภักดี จ.สระบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๕ คุณอุบล ดิษฐผดุง กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๖ คุณเอี่ยม ดาวเรือง จ.พิจิตร ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๗ คุณนนทชา แขวรรณจงวุฒิ คุณปุญยรัศม์ ฉั่น และครอบครัว ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๘ คุณวิมล พิชพล กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๗๙ คุณสุรภรณ์ - คุณกาญจนา ศิริ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๐ คุณกัลยา สินรัชดากร จ.ฉะเชิงเทรา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๑ คุณสมจิต วนาภรณ์ จ.เชียงราย ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๒ คุณขวัญสุรีย์ - คุณซุ่นฟ้า เซี่ยงอึ๋ง จ.กาญจนบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๓ คุณทองดี สโมสร จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๔ คุณถวิล ยันตาสี จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๕ คุณพรทิพย์ คุณหลุย คุณพรนภา ดญ.ดัฟเน่ ดช.อาซิลล์ เบอเจอรอท ประเทศฝรั่งเศส ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๖ คุณพรทิพย์ คุณหลุย คุณพรนภา ดญ.ดัฟเน่ ดช.อาซิลล์ เบอเจอรอท ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๗ คุณวรัญญา คัมภิรานนท์ และครอบครัว อเมริกา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๘ คุณกฤษณพงศ์ ภูมรินทร์ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๘๙ คุณวราพร ภูมรินทร์ จ.อ่างทอง ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๐ คุณสวาท บัวแก้ว จ.สระบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๑ คุณพ่อหวล - คุณแม่ทองกวน พวงดี พร้อมคณะ จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๒ คุณเสวียน พุทธสอน กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๓ คุณวสันต์ ตรีสุวรรณ กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๔ คุณรัชนีวรรณ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๕ คุณบุญช่วย ฉายาทัพ กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๖ คุณสุภาพร รอดสดใส กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๗ คุณวิเชียร - คุณยุพิน แสงสว่าง กรุงเทพ ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๘ คุณเครือวัลย์ วรรคาวิสันต์ จ.นนทบุรี ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๒๙๙ คุณซิม ซิม ประเทศกัมพูชา ๒๕๖๕ บาท กองที่ ๓๐๐ คุณสำอางค์ ฟักทอง จ.ปทุมธานี ๒๕๖๕ บาท
Natural Natural *******เชิญเสริมบารมี ที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับชีวิต มนุษย์ ด้วยการบวชเนกขัมมะ หรือ บวชชีพราหมณ์ ที่วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง. อ.เมือง จ.อ่างทอง บวชได้ทุกวัน เวลา 17.00 น. 13กรกฎาคม2565วันอาสาฬหบูชา14กรกฎาคม2565วันเข้าพรรษา15 กรกฎาคม2565วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี256528กรกฎาคม 2565 1.ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ · 2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา · 3.ร่วมกุศลกรรม " กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ความเป็นมา ประวัติวันเข้าพรรษา พุทธบัญญัติของพระภิกษุ การจำพรรษา..ผ้าอาบน้ำฝนที่เรียกกันว่า “วัสสิกพัตร” นั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธในภาคเหนือนิยมแก่พระสงฆ์ในงานเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ ...
KmkCC.jpg
UN8oB.jpg

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟังวิทยุธรรมออนไลน์ 24 ชม.

4d5ae3605c80a7e069c36e03c17bf666.jpg
3d2ff8875226df675c5da9d950b8d614.png

บทความ

 • สิ่งที่ต้องเตรียม
  สิ่งที่ต้องเตรียม สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อมาบวชพราหมณ์/ชีพราหมณ์วัดต้นสน จ.อ่างทอง ๑. ชุดชีพราหมณ์ เ...
 • กำหนดการปฏิบัติธรรม
  กำหนดการปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน ๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ ทำวัตรเช้า ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ ฉันภัตตาหารเช้า ...
 • กฐิน
  กฐิน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B...
 • วันเข้าพรรษา
  วันเข้าพรรษา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99...

วิดีโอกิจกรรมต่างๆของทางวัด

Visitors: 140,655