คำกล่าวบูชาเทพยดานพเคราะห์

คำกล่าวบูชาเทพยดานพเคราะห์ และตั้งจิตอธิษฐาน

๑.ดวงอาทิตย์

          ข้าพเจ้าขอบูชาเทพยดาพระอาทิตย์ ขอให้เทพยดาพระอาทิตย์ โปรดคุ้มครอง และดลบันดาลให้ข้าพเจ้า (นาย...นาง...นางสาว...) และ...เป็นผู้มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มียศถาบรรดาศักดิ์อัครฐาน มีอำนาจเป็นที่ยกย่องชื่นชมและเชื่อถือของคนทั้งหลายทั้งปวง มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากอุบัติเหตุและภัยทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขกายสุขใจ มีอายุยืนยาว ขอให้ข้าพเจ้า... มีอาชีพการงานที่มีเกียรติที่มั่นคงประสบความสำเร็จก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศและทรัพย์สินเงินทอง มีบ้านที่อยู่อาศัยที่ใหญ่โตมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สวยงามทันสมัย พร้อมความสะดวกครบครัน มีความสุข ความรัก ความอบอุ่น มีความสุขกายสุขใจในบ้านที่อยู่อาศัยปราศจากเคราะห์ร้ายทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับดวงตา ขอให้มีดวงตาที่แจ่มใส มองเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ขอให้ปราศจากโรคหัวใจ โรคปวดหลังไหล่และบั้นเอว ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มั่นคงในตนเอง ดวงอาทิตย์ มีความความสำคัญเปรียบรากแก้วของต้นไม้ ขอให้มีความเป็นไปในชีวิตที่ดีงาม ที่ถูกที่ควร มีปัจจุบันและอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง สุกใส สว่างไสว เจิดจ้าดังดวงอาทิตย์ ผู้เป็นประธาน และให้แสงสว่างแก่ดาวเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวง “เกี่ยวกับยศศักดิ์อัครฐานคือเทพยดาพระอาทิตย์” และหมายถึงบิดาด้วย

ศะศิเทวะ ข้าแต่องค์เทพนิศากร งามบวรเศวตรังสี ข้าขออัญชลีแด่พระองค์ อันเสด็จทรงอัศวราช เป็นทิพยอาสน์มโนมัย พรรณวิไลขาวสะอาด พัสตราประสาธน์เศวตสุวรรณ ยศใครทัน เทียมทัด จรูญจรัสรังสี ใครบ่มีกีดกั้น เชิญเทพนั้นพร้อมบริวาร มาสถิตสถานมงคล อันโสภณไพโรจน์ ชวลิตโชติชูหฤทัย ข้าตั้งใจประจงจัด จำรูญ รัตน์พรรณพิเศษ

เชิญอมรเทเวศเสด็จมา รับเครื่องวรามิสบำบวงสังเวยสรวงเทวะสักการ นานาวิธานธูปประทีป เรียบก้านกลีบมาลาร้อย ระย้าย้อยพุ่มพนม น่าพึ่งชมตรูตา ภักษ์โภชชาของมนุษย์ อันบริสุทธิ์อุดมเลิศ ข้าบรรเจิดบรรจงถวาย อนกหลายเลิศล้ำ เทพนั้นซ้ำเชิญบริรักษ์พิทักษ์ (ออกนามเจ้าภาพ) นั้น

ให้เปลื้องปราศจากโรค นฤโศกเกษมสุข นฤทุกข์ปราศจากภัย กุศลใดยิ่งยง แด่(ออกนามเจ้าภาพ) นั้นบำเพ็ญ เป็นบุญภาคย์พูลผล

จงเปรมกมลรับส่วนบุญ สุนทรธรรมพลี บรรดามีแหล่านั้นหฤทัยมั่น รับโมทนา ไท้เทวาศศิธร ข้ยอกรคำนับน้อม บูชาพร้อม ธรรมามิส จงมีจิตกรุณา เชิญรักษา (ออกนามเจ้าภาพ) นั้นให้เปลื้องปราศจากโรค นฤโศกเกษมสุข อย่าได้เดือดร้อนอารมณ์ราญฯ

ศะศิเทพบริวารโศภิต อันไพจิตรอดิเรก นานาเนกพ้น คณนา เสด็จมายังสถานเชิญรับสักการเครื่อพลี ควรยินดีสองประการ เทพบริวารเหล่านั้น จิตจงมั่นปรีดี ด้วยพิธีเทพบูชา เชิญเทพยาดาทั้งหมด จงเงือดงดโทษภัย สิ่งใดๆ อย่ามี ข้องราคี พานพะใน (ออกนามเจ้าภาพ) นั้น ซึ่งได้ประสารทเครื่องพลี เพื่อปรีดีปราโมทย์ เสร็จประโยชน์หมู่อมร จงเพิ่มพรสุขสวัสดิ์ ชนมายุวัฒโนดม สุขาภิรมย์สร่างเศร้า แด่ (ออกนามเจ้าภาพ) นั้น ขอจงเจริญศรีสรรพประสิทธิ์ ด้วยเทพฤทธิ์เดชานุภาพ จงทุกคาบนิรันดร สมดุจพรข้าอ้าง สิ่งประสงค์อย่าร้าง นิราศไร้แรมนาน โสตถิ เทอญฯ

(ปี่พาทย์บรรเลงเพลง โคมเวียน)

โหรบูชาจบแล้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทของ พระจันทร์คือ ขัดตำนาน ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง ฯลฯ สวดอภัยปริตร

ถ้าสวด นวคหายุสมธรรม ขัดตำนานวิชชาตตะยาธิคะมายะ ฯลฯ สวดจรณ ๑๕ฯ

         

 

 

Visitors: 279,712