ประวัติเจ้าอาวาส

 

ประวัติ
พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล) ดร.

เจ้าอาวาสวัดต้นสน

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒

 

ชื่อ    พระเทพสุวรรณมุนี          ฉายา      กนฺตสีโล  อายุ ๗๔  พรรษา  ๕๔   วิทยฐานะ  น.ธ. เอก  ป.ธ.๔   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ๑.เจ้าอาวาสวัดต้นสน   ๒.ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒

 

สถานะเดิม 

ชื่อ   ประถม    นามสกุล     พงษ์สวัสดิ์            

เกิดวัน ๒ ฯ ๒  ค่ำ ปี    กุน     

ตรงกับวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐

บิดาชื่อ  นายย่วย    มารดาชื่อ นางแถ   

ที่อยู่     บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

การบรรพชา     

วัน ๓ ฯ ๖ค่ำ ปี มะแม ตรงกับวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดปราสาท  ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก จังหวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรณโมลี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และ เจ้าอาวาสวัดต้นสน

 

 

อุปสมบท        

วัน ๓ ฯ ๖  ค่ำ ปี มะแม ตรงกับวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดปราสาท ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก จังหวัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง    พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรณโมลี      อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน   ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง    พระกรรมวาจาจารย์  พระครูป่าโมกข์คณารักษ์ วัดป่าโมก   ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปราสาทสีลาจารย์ วัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

วิทยฐานะ            

พ.ศ. ๒๔๙๘        สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบล นรสิงห     อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ.๒๕๐๑         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ.๒๕๑๒        สอบได้นักธรรมชั้นเอก   สังกัดศาสนศึกษาวัดปราสาท สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ.๒๕๑๕         สอบได้ประโยค๔            สังกัดศาสนศึกษาวัดปราสาท สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

 

การศึกษาพิเศษ                 

 -  สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.)กระทรวงศึกษาธิการ  

-   เข้ารับอบรมหลักสูตรครูฝ่ายศาสนศึกษา จากวัดสามพระยา    กรุงเทพมหานคร 

-   เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายสามัญศึกษา  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 

-   เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ    ของกรมการศาสนา   กระทรวงศึกษาธิการ    ความชำนาญการ    แสดงเทศนาธรรม    บรรยาธรรม  ปาฐกถาธรรม   งานนวกรรรม    พัฒนาการศึกษา    พิมพ์ดีด  คอมพิวเตอร์

 

งานการปกครอง

 

พ.ศ.๒๕๑๔          เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๑๕          เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๑๗         เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๒๓         เป็นเจ้าอาวาสวัดต้นสน

พ.ศ.๒๕๒๓         เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒

พ.ศ.๒๕๒๔         เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๒๖         เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ

พ.ศ.๒๕๒๗        เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ

พ.ศ.๒๕๒๙        เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๓๘         เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๔๗        เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๕๑         เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๕๒        เป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๕๒        เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๖๗       เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒

 

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๔     เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๓๓     เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูอนุศาสน์โสภณ

พ.ศ. ๒๕๔๔     เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๖     เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๗    เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสิฐคณาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๓     เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณเวที ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๙     เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณมุนี สีลาจารภูษิต บริหารศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม   คามวาสี

 

 

Visitors: 279,708