รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินกองพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔                                                                             อัพเดต 30 ต.ค. 2564

 


 *****กฐินกองพิเศษ สายบุญพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

พระเทพสุวรรณมุนี   เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง    เจ้าอาวาสวัดต้นสน      

คุณชูชัย - คุณสุปรานี จตุพิธพรจันทร์   อ.กระทู้    จ.ภูเก็ต    

คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั้งเมืองชล)         เจ้าภาพโต๊ะจีน ๑๐๐ โต๊ะ

อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร   หัวหน้าธุระการคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ   วัดต้นสน 

คุณสุชาดา - คุณอรวรรณ สุวพันธุ์  จ.อ่างทอง

 


 

******กองพิเศษ ๑๐,๐๐๐ บาท  

สายบุญที่ ๑            พระครูวิเศษชัยวัฒน์              เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล             จ.อ่างทอง

สายบุญที่ ๒           พระครูสุทธิกิจจาทร    เจ้าคณะอำเภอแสวงหา  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง         เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

สายบุญที่ ๓            แม่ชีละมูล ขาวสะอาด           กรุงเทพฯ

สายบุญที่ ๔            คุณสำราญ - คุณเกษร แสงพฤกษา        จ.ปทุมธานี            

สายบุญที่ ๕            คุณเย็นจิตร บุญชัยศรี (เจ๊แดง)               กรุงเทพฯ

สายบุญที่ ๖            คุณทองคำ แย้มมนัส             จ.อ่างทอง              

สายบุญที่ ๗            คุณพ่อคุ่ย - คุณแม่ต่อม เมฆหมอก        จ.อยุธยา 

สายบุญที่ ๘            คุณธนิต บัวเขียว     กรุงเทพฯ

สายบุญที่ ๙            คุณแม่มะปรางค์ ขันเงิน พร้อมครอบครัว             จ.อ่างทอง              

สายบุญที่ ๑๐          จ่าเอกสมยศ แตงทองคำ         จ.ชลบุรี  

สายบุญที่ ๑๑          คุณแม่น้อง อโนมะศิริ           จ.สมุทรสาคร        

สายบุญที่ ๑๒         คุณแม่สงวน อุดม   จ.กาญจนบุรี          

สายบุญที่ ๑๓         คุณสมบูรณ์ ชูหิรัญจ.อยุธยา 

สายบุญที่ ๑๔         คุณบุญส่ง เรียบร้อย               จ.อ่างทอง              

สายบุญที่ ๑๕         คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต            กรุงเทพฯ

สายบุญที่ ๑๖          คุณสมหมาย คงกระพัน                       

สายบุญที่ ๑๗         คุณสมพงษ์ - คุณรำเพย นวลจันทร์       จ.อยุธยา 

สายบุญที่ ๑๘         คุณผ่องกานต์ ผ่องไสววงศ์     จ.อ่างทอง              

สายบุญที่ ๑๙          คุณมัญจกร โภคธนสรณ์        กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ              

สายบุญที่ ๒๐         คุณทับทิม สืบพงษ์จ.สุพรรณบุรี         

สายบุญที่ ๒๑         คุณสุพรรณิการ์ บุญศรีวงษ์    อุทิศให้บรรพบุรุษ หลวงพ่อประยงค์ และนางฉายบุญศรีวงษ์              

สายบุญที่ ๒๒        พ.อ.อ.ณรงค์ ศรีสังข์งาม        จ.สุพรรณบุรี         

สายบุญที่ ๒๓        คุณเวช - คุณสุภารมย์ ศรีหร่าย              จ.อ่างทอง              

สายบุญที่ ๒๔        คุณลัดดา เปรมปัญญา                          

สายบุญที่ ๒๕        คุณกฤชรภัสร ติณณโชตสกุลจ.เพชรบูรณ์           

สายบุญที่ ๒๖         คุณแม่สงวน อุดม   จ.กาญจนบุรี          

สายบุญที่ ๒๗        คุณอุทัยทิพย์ เชื้ออาษา           จ.ชลบุรี  

สายบุญที่ ๓๙    น.ส.กฤชรภัสร ติณณโชตสกุล    จ.เพชรบูรณ์        ๑๐,๐๐๐ บาท 

 


 

 

 

 

    กองละเท่าพ.ศ. ๒๕๖๔

*******กฐินสายบุญละเท่าพ.ศ ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑   แม่ชีแช่ม  จินดาสุข   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒   คุณกิมหลาน กิจสุขจิต   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓   คุณกิมหลาน กิจสุขจิต   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔   คุณกิมหลาน กิจสุขจิต   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕   สจ.เฉลียง - คุณตลับ พลเสน   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖   คุณจันทร์เพ็ญ บัวงาม คุณส้มเกลี้ยง ภู่แป้น   จ.ลพบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗   อาจารย์บุหงา อู่ทรัพย์    จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘   คุณอำนวยศรี อุทัยรังษีเลิศ   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙   คุณสำเนา โพธิ์พันธ์   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐   พระครูสมุห์นรินธร นริสฺสโร   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑   แม่ชีสวาท เทียนบูชา คุณจรัสพิมพ์ สมพงษ์   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒   คุณพรรณี โชคคณาพิทักษ์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓   คุณศิรินทรา โสสกุล   จ.สมุทรสาคร   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔   คุณพิชามญช์ ใหญ่โต   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕   คุณพิจิตร - คุณกวี ศรีมั่น   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖   คุณญาณี เคหะมะ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗   คุณพิสิฏฐ์ - คุณธนวรรณ โพธิ์ใบ      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๘   คุณอำพัน - คุณอรรถวุฒิ มนต์วิเศษ   จ.ชลบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙   แม่ชีสุมล ประจุพร   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐   คุณแก้ว พาราพันธกุล      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑   คุณวนิดา สุวรรณการ      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒   คุณธวัช - คุณสุวิมล พาราพันธกุล      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓   พ.ต.อ.จักรทิพย์ - คุณภัทรมน พาราพันธกุล      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๔   คุณราตรี ทองสุข   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๕   คุณฉวีวรรณ รักชมสินกุล   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๖   คุณศรีสมร รักชมสินกุล   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๗   คุณสมศักดิ์ แสงอรุณ คุณกานสินี รัตนพงศ์จีระ   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๘   คุณโกสินทร์ ไตรนิคม   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๙   อ.บุญเหลือ - อ.สมพงษ์ ผ่องกาย   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๐   คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๑   คุณประนอม ทิวสกุล   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๒   คุณไสว - คุณวารินทร์ ศรีคำน้อย   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๓   คุณกรองแก้ว คล้ายสิทธิ์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๔   แม่ชีจำลอง พงษ์เกตุ   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๕   คุณสุพรรัตน์ เอี่ยมคำ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๖   คุณประนอม พิไชยแพทย์ คุณสมศรี ถนอมโชค   จ.สิงห์บุรี   สายบุญที่ ๓๗   ผู้ใหญ่ดวง - คุณสวาท แก้วเจริญผล    จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๘   คุณสมสมัย เชาวน์พันธ์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๙   คุณสมศักดิ์ - คุณพรภิรม ไชยคราม   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๐   พันเอกหญิง เครือวัลย์ ท่ากระเบา   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๑   คุณณิชกูล เหวนอก   จ.นครราชสีมา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๒   เรืออากาศตรีปรีชา - คุณเกษจงกล บัวเขียว   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๓   คุณชีเฉลียว อยู่ถาวร   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๔   แม่ชีทองเจือ เรืองเดช   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๕   คุณสังวาล ไกรสามารถ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๖   คุณอัญชลี สุวรรณรังษี   จ.สิงห์บุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๗   คุณบังอร ภู่สุวรรณ พร้อมครอบครัว   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๘   คุณชลอ ผ่องสถาน    จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๙   คุณนันทวดี เกษมศิลป์    จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๐   คุณบุญประเสริฐ - คุณรจนา ทองงอก   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๑   คุณภณประสิทธิ์ ทองสีนาค คุณบุษฤดีพัฒน์ แสวงกาญจนภัทรา   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๒   คุณนำโชค - คุณลัดดา ภวภูตานนท์   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๓   คุณประไพ - คุณสังเวียน ขุมจันทร์   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๔   คุณสุรินทร์ รอดเมฆ คุณสมนึก เขม้นจันทร์   จ.สิงห์บุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๕   คุณเตียง ระย้าแก้ว   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๖   คุณพัชรา สินสืบผลพันธุ์   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๗   คุณนวพร ตามประดับ   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๘   คุณวิราช- คุณพยอม ศรีวิชัย      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๙   คุณณรงค์ศักดิ์ - คุณมุกดา เพิ่มธนาวงค์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๐   คุณเมืองดี - คุณอำนวย แซ่อึ้ง คุณประพัฒน์ - คุณณิชาพัฒน์ คำแสนพันธุ์ และครอบครัว   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๑   คุณแม่กี แซ่เจ็ง   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๒   คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๓   คุณจินตนา เรียนชอบ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๔   คุณอังศนา พ่วงความสุข   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๕   คุณนนทยา นวลภูมีวัน   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๖   คุณณิชนันท์ เพ็งเกตุ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๗   คุณปราณี นีซัง   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๘   นาวาอากาศเอก จำเนียร - คุณวิเชียร ปานโต   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๙   คุณศิวพร อัศวถาวร   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๐   คุณสมจิตร ภู่ระหงษ์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๑   คุณพิมพ์อร ต้องสกุลโรจน์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๒   คุณจินดา บุดดารัตน์   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๓   แม่ชีอำพร ทองฮวด   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๔   คุณทัศนีย์ ภู่ศรี   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๕   คุณอวยพร สมนวล   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๖   คุณทองใบ แซ่กำ    จ.อุทัยธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๗   คุณแม่ยวง จงรักษ์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๘   แม่จงกลณี รัตนอมรชัย   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๙   นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์    กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๐   คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๑   คุณจินตนา เรียนชอบ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๒   คุณประจวบ เนื่องสุรัตน์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๓   คุณมานะ - คุณละมัย บุญเสริม   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๔   คุณกนกพรรณ พามาเนตร   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๕   คุณเฉลิมพล - เด็กชายเฉลิมชัย แย้มนารี คุณวรรนิษา - คุณชลณิชา จุ้ยมณี      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๖   คุณณัฐมล นวลจันทร์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๗   คุณลัดดา จุปราง   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๘   คุณโชคชัย - คุณบุญญาภา วัฒนชิโนบล   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๙   คุณสงวนวงศ์ แสงเทียนชัย   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๐   คุณพิกุล พงษ์สอิ้ง   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๑   คุณกฤษดา - อ.วัชรี เกิดคำ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๒   คุณระวิวรรณ พุทธสันติธรรม   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๓   คุณบุญช่วย - คุณสมบัติ น้ำดอกไม้   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๔   คุณรัตนา บุญทอง   จ.กาญจนบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๕   คุณวัชรินทร์ บุญทอง   จ.กาญจนบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๖   คุณอุษา แววมณี   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๗   คุณจันทนี แซ่เฮง      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๘   คุณวีรดา จะวะอรรถ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๙   คุณเฉลิมเผ่า - คุณลิภาวรรณ เย็นทรวง   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๐   คุณชัยฤทธิ์ แพรฟื้น   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๑   คุณระเบียบ พูลทรัพย์    จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๒   คุณวรรณา สุมประสิทธิ์    จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๓   คุณย้อย มั่นคง   จ.ราชบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๔   คุณอินทิรา ศรีวิชัย   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๕   คุณศศิวิมล รอดชม และครอบครัว คุณศักดิ์ดา จันทร์เสน่ห์ และครอบครัว   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๖   คุณบุญเชิด - คุณละออ กลิ่นจันทร์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๗   คุณพรธิภา เสียงเสนาะ   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๘   แม่ชีอรทัย รื่นกลิ่นจันทร์   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๙   คุณวรินทร์พร วราเจริญโรจน์   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๐   คุณแก้วตา โล้กรุด   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๑   คุณขวัญเรือน อ้นแหยม   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๒   คุณชบา เดชบวรมงคล   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๓   คุณฐาปณี ณัฐมาภวิล   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๔   แม่ชีวันเพ็ญ พลอยฉาย   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๕   คุณอุไร ชะนู      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๖   คุณอารีย์ ชะนู      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๗   คุณยุพา ชะนู      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๘   คุณยุพิน ชะนู      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๙   คุณบุษบง ดีกล่ำ      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๐   คุณศรีนิล จำเริญพฤกษ์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๑   คุณสุรพล - คุณรัตนา อุบลสุวรรณ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๒   คุณถิรเดช - คุณวิสาข์ อุบลสุวรรณ คุณปรารถนา อุบลสุวรรณ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๓   คุณพยุง แก้วจินดา    จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๔   คุณมณฑกาญจน์ สนหลี   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๕   คุณธนดล ชัยพริ้ง   จ.ขอนแก่น   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๖   คุณเวทิดา พากัลย์    จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๗   คุณพิมลทิพย์ ผ่องเคหา   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๘   คุณชยพัทธิ์ ผ่องไสววงศ์   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๙   คุณพรณรงค์ ผ่องไสววงศ์   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๐   ร.ต.ท.ธีรพจน์ คุณพรรณี โพธิ์คง   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๑   คุณประไพ จินดา    จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๒   คุณสะท้าน ก่อเกิด    จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๓   คุณน้ำวุ้น อินทร์สว่าง   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๔   คุณอารยา ตั้งวิชัย กลุ่ม ส.สุพรรณพารวย   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๕   คุณเจียม จั่นวิจิตร    กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๖   คุณนพวรรณ เฟื่องฟุ้ง    จ.ลพบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๗   คุณสิริกุล คีมทอง   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๘   คุณสมจิตร์ อ่วมสิน จ.ชลบุรี      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๙   คุณอรัญญา ภาสกรณ์ คุณวิลัยวรรณ มงคลวุฒิวงศ์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๐   คุณเรข์ณพัศ ภาสกรณ์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๑   คุณประทีป หอมจรรยา   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๒   คุณภัคภร ภริษา   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๓   คุณพ่อสุริยะ - คุณแม่นิยม ทานจิตต์  คุณกัญญณัช ทานจิตต์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๔   คุณศศินันท์ สิโรจน์ธำรงค์ และครอบครัว   จ.ชลบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๕   คุณธีร์วรัญญ์ ศรีเขียว และครอบครัว   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๖   คุณอุดม - คุณบุญประคอง กระโจมทอง      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๗   คุณทองดี ธาระ   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๘   แม่ชีมะลิ บุญทิพย์   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๙   คุณยศวดี เกตุสาคร   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๐   คุณอนงค์ นิยมจิตร   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๑   แม่ชีประภารัตน์ ขุนภักดี   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๒   คุณอนุวัตร ตรงศิริกุล คุณสมพร ตรงศิริกุล      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๓   แม่ชีพรรณี กลัดแก้ว   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๔   คุณสายชล แซ่จัง   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๕   คุณซุ่นหลั่น พลายน้อย   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๖   คุณขวัญตา ทองขนาน   จ.นครศรีธรรมราช   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๗   คุณแม่เฉลี่ย เมฆกระจ่าง   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๘   คุณแม่กัลยา ช้างปั้น   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๙   คุณไสว ประสิทธิ์   จ.สระบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๐   คุณแม่สังวาลย์ เจริญใจ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๑   คุณเอ๋ คุณุไทย   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๒   คุณบุษยา อาสนเวช   จ.สระบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๓   คุณชยนต์ - คุณมุ่ยฟ้า ณัฐเมธิณีย์ นายศุภเจษฏ์ ณัฐเมธิณีย์      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๔   คุณแม่สอน จัทรายมูล   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๕   แม่ชี รัตนาภรณ์ เจริญธรรม คุณพัทธนันท์ วรรณยิ่ง   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๖   คุณธงชัย ปรีชาชัยสรัตน์   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๗   คุณศิริวรินทร์ อังคะนาวิน   จ.ชลบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๘   คุณกาณฑ์นราพร ฉัตรขมลรัตน์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๙   คุณอรพิน ชูประยูร (ร้านอุดมชัยตลาดอ่างทอง)   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗๐   คุณประสิทธิ์ - คุณศรีนวล   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗๑   คุณดารัตน์ อ่อนคำ   จ.สงขลา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗๒   คุณอุ่น ขำอรุณ   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๗๓   คุณทองหลอม จำนงลักษณ์   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๗๔   คุณภัคภร รื่นรมย์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๗๕   คุณสุกานดา ประกอบทรัพย์   จ.จันทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๗๖   คุณไพโรจน์ สอนรักษาทรัพย์   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๗๗   คุณขวัญสุรีย์ - คุณซุ้นฟ้า เซี่ยงอิ๋ง   จ.กาญจนบุรี   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๗๘   คุณอารีย์ ทองอ้น   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๗๙   คุณอุ่นเรือน แย้มแสม   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๘๐   คุณเฉลิมรัตน์ มีขวัญ    กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๘๑   คุณรัตนา ทรัพย์นิมิตร ร้านโชคชัยพานิช   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๘๒   ปลัดอบต. เยาวลักษณ์ เสียงสุวรรณ    จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๘๓   ครอบครัวลูก-หลาน หมอเล้ง สุภาวิมล   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๘๔   คุณพรพิมล ปานนาค และครอบครัว   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๑๘๕   คุณปรีชา - คุณนฤมล แพรดำ    จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๘๖   คุณลัดดา ปานนาค คุณยุวดี รอดภัย    กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๘๗   คุณทวี - คุณเจริญ สมใจ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๘๘   คุณภุชชัชชา อุชฏีพรรณ์   ประเทศอังกฤษ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๘๙   คุณภัชภิชา จิตรโรจน์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๐   ครอบครัวปุตระเศรณี โดยคุณวุฒิ ปุตระเศรณี อุทิศให้อดีตผู้ว่าวีร์ระวุทธ์ ปุตระเศรณี      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๑   คุณวศิริรัตน์ สุวรรณเวช   จ.ลพบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๒   คุณจงดี ผิวงาม   จ.กาญจนบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๓   คุณสุชาติ - คุณพัฒนา ศาสนบัณฑิต   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๔   คุณแสนเมือง ไทยเจริญ    จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๕   คุณเพียร - คุณมาลัย - คุณจีระนันท์ พานทอง   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๖   คุณปราสาท ขำวงษ์   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๗   คุณมานะ มานวรกิจ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๘   คุณเสงี่ยม โสมาภา   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙๙   คุณสมชาย ปัญญามณีรัตน   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๐   คุณทองดี พัชราวลัย   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๑   บ้านกรอบพระ   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๒   คุณญาณิศา ผลนัย   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๓   คุณบุญช่วย ฉายาทัพ      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๔   คุณวิภาพร อ่อนคำ คุณณัฐกาญจน์ ประเสริฐศิริ   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๕   คุณสายันห์ รอดกำเนิด   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๖   คุณดารัตน์ อ่อนคำ   จ.สุพรรณบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๗   คุณจรูญ คงฆปัญญา    จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๘   คุณพรทิพย์ ชุมแสง   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐๙   คุณแม่ทองใบ เปี่ยมศิริมงคล   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๐   คุณสุภาวดี เปี่ยมศิริมงคล   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๑   คุณณัฐพล เปี่ยมศิริมงคล   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๒   คุณวิเชียร - คุณช้วน สุวรรณชาติ    จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๓   คุณถาวร จุลบุตร   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๔   คุณถวิล โอ่งเคลือบ   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท   สายบุญที่ ๒๑๕   คุณสายัญ      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๖   คุณบุญมา   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท สายบุญที่ ๒๑๗   คุณทวีทรัพย์ แซ่เฮ้ง อุทิศให้แม่เตี้ย จุลบุรี   จ.สระบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๘   คุณนาตยา สลับศรี   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑๙   คุณนิตยา กาจกลางดอน   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๐   คุณฉวีวรรณ ศรีสุวรรณ      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๑   คุณแม่สวงค์ เนียมสดใส   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๒   คุณปัญญา แสงนาค   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๓   คุณชูศักดิ์ แจ่มแจ้ง   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๔   คุณธานัท โตทัพ    จ.นครปฐม   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๕   ร.ต.ท.ณัฐสฤษฏ์ ดำทอง   จ.สุราษฎร์ธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๖   คุณอภิญพร มันตานันทกานต์   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๗   แม่ชีกัลยา นุชประเสริฐ   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๘   ร.ต.หญิง นารีรัตน์ เรืองทอง   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒๙   แม่ชีล้วน - คุณวาสนา ศรีกัญญา   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓๐   คุณศันสนีย์ รุ่งเรือง   จ.นครปฐม   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓๑   คุณยุพาพิศ ชุ่มศิริ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓๒   คุณณหทัย เถื่อนวิถี   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓๓   คุณวิศรุต ชนานุศิริ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓๔   คุณกรวรรณ ชุ่มศิริ    จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท       

Visitors: 56,484