ประวัติเจ้าอาวาส

ประวัติ
พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม กนฺตสีโล) ดร.

เจ้าอาวาสวัดต้นสน

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

 

ชื่อ ประถม นามสกุล พงษ์สวัสดิ์
เกิดวัน ๒ ฯ ๒ ค่ำ ปี กุน ตรงกับ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๐
บิดาชื่อ นายย่วย มารดาชื่อ นางแถ
อยู่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 


บรรพชา 

 

วัน ๓ ฯ ๖ ค่ำ ปี มะแม ตรงกับ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ วัดปราส่าท ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

อุปสมบท
วัน ๓ ฯ ๖ ค่ำ ปี มะแม ตรงกับ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ วัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรโมลี พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปาโมกข์คณารักษ์ พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปราสาทสีลาจารย์

 

วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

 

พ.ศ.๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

พ.ศ.๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดปราสาท สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๑๔ สอบได้ประโยค ๔ สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับ ปริญญาพุทธศาตรดุษฏีบัณฑิติกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

การศึกษาพิเศษ
- สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม(พม.) กระทรวงศึกษาธิการ
- เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายศาสนศึกษาจากวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
- เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายสามัญศึกษา ณ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร
- เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ
ความชำนาญการ
แสดงเทศนาธรรม บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม งานนวกรรม พัฒนาการศึกษา พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์

งานการปกครอง
พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดต้นสน
พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒
พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ
พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ
พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในพระราชทินนามที่ พระเทพสุวรรณมุนี สีลาจารภูษิต บริหารศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

 

 

 


Visitors: 34,960