กำหนดการปฏิบัติธรรม

กำหนดการปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน

 

 

๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐         

ทำวัตรเช้า

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐        

ฉันภัตตาหารเช้า

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐        

ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐        

ฉันภัตตาหารเพล

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐       

ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐        

ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐        

ปฏิบัติธรรมช่วงค่ำ

 

 

Visitors: 272,455