รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินกองพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

 


 *****กฐินกองพิเศษ สายบุญพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

พระเทพสุวรรณมุนี   เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง    เจ้าอาวาสวัดต้นสน      

คุณชูชัย - คุณสุปรานี จตุพิธพรจันทร์   อ.กระทู้    จ.ภูเก็ต    

คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั้งเมืองชล)         เจ้าภาพโต๊ะจีน ๑๐๐ โต๊ะ

อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร   หัวหน้าธุระการคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ   วัดต้นสน 

 


 

******กองพิเศษ ๑๐,๐๐๐ บาท  

สายบุญที่ ๑    พระครูวิเศษชัยวัฒน์     เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล    จ.อ่างทอง    ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๒    พระครูสุทธิกิจจาทร  รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง    เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร    เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง    ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๓    อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร    หัวหน้าธุระการคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ    วัดต้นสน    ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๔     คุณสำราญ  คุณเกสร แสงพฤกษา  จ.ปทุมธานี   ๑๐,๐๐๐ บาท    

สายบุญที่ ๕    คุณเย็นจิตร บุญชัยศรี (เจ๊แดง)    กรุงเทพฯ        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๖    คุณทองคำ แย้มมนัส    จ.อ่างทอง        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๗    คุณพ่อคุ่ย - คุณแม่ต่อม เมฆหมอก     จ.อยุธยา        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๘    คุณธนิต บัวเขียว    กรุงเทพฯ        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๙    คุณแม่มะปรางค์ ขันเงิน พร้อมครอบครัว    จ.อ่างทอง        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๐    จ่าเอกสมยศ แตงทองคำ    จ.ชลบุรี        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๑    คุณแม่น้อง อโนมะศิริ    จ.สมุทรสาคร        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๒    คุณแม่สงวน อุดม    จ.กาญจนบุรี        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๓    คุณสมบูรณ์ ชูหิรัญ    จ.อยุธยา        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๔       ว่าง        

สายบุญที่ ๑๕    คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต    กรุงเทพฯ        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๖    คุณสมหมาย คงกระพัน            ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๗    คุณสมพงษ์ - คุณรำเพย นวลจันทร์    จ.อยุธยา        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๘   อ .ผ่องกานต์ ผ่องไสววงศ์     จ.อ่างทอง        ๑๐,๐๐๐ บาท 

สายบุญที่ ๑๙  นางเวทิดา พากัลย์  อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  ๑๐,๐๐๐  บาท   

สายบุญที่ ๒๐ - ๓๘       ว่าง        

สายบุญที่ ๓๙    น.ส.กฤชรภัสร ติณณโชตสกุล    จ.เพชรบูรณ์        ๑๐,๐๐๐ บาท 

 


 

    กองละเท่าพ.ศ. ๒๕๖๔

¬¬¬ กฐินสายบุญละเท่าพ.ศ. ๒๕๖๔ บาท     สายบุญที่ ๑    แม่ชีแช่ม  จินดาสุข    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒    คุณกิมหลาน กิจสุขจิต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓    คุณกิมหลาน กิจสุขจิต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔    คุณกิมหลาน กิจสุขจิต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕    สจ.เฉลียง - คุณตลับ พลเสน    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖    คุณจันทร์เพ็ญ บัวงาม คุณส้มเกลี้ยง ภู่แป้น    จ.ลพบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗    อาจารย์บุหงา อู่ทรัพย์     จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘    คุณอำนวยศรี อุทัยรังษีเลิศ    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙    คุณสำเนา โพธิ์พันธ์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐    พระครูสมุห์นรินธร นริสฺสโร    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑    แม่ชีสวาท เทียนบูชา คุณจรัสพิมพ์ สมพงษ์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒    คุณพรรณี โชคคณาพิทักษ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓    คุณศิรินทรา โสสกุล    จ.สมุทรสาคร    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔    คุณพิชามญช์ ใหญ่โต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕    คุณพิจิตร - คุณกวี ศรีมั่น    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖    คุณญาณี เคหะมะ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗    คุณพิสิฏฐ์ - คุณธนวรรณ โพธิ์ใบ        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๘    คุณอำพัน - คุณอรรถวุฒิ มนต์วิเศษ    จ.ชลบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙    แม่ชีสุมล ประจุพร    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐    คุณแก้ว พาราพันธกุล        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑    คุณวนิดา สุวรรณการ        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒    คุณธวัช - คุณสุวิมล พาราพันธกุล        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓    พ.ต.อ.จักรทิพย์ - คุณภัทรมน พาราพันธกุล        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๔    คุณราตรี ทองสุข    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๕    คุณฉวีวรรณ รักชมสินกุล    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๖    คุณศรีสมร รักชมสินกุล    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๗    คุณสมศักดิ์ แสงอรุณ คุณกานสินี รัตนพงศ์จีระ    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๘    คุณโกสินทร์ ไตรนิคม    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๙    อ.บุญเหลือ - อ.สมพงษ์ ผ่องกาย    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๐    แม่ชีฉวีวรรณ โพธิ์แก้ว    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๑    คุณประนอม ทิวสกุล    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๒    คุณไสว - คุณวารินทร์ ศรีคำน้อย    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๓    คุณกรองแก้ว คล้ายสิทธิ์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๔    แม่ชีจำลอง พงษ์เกตุ     วัดต้นสน        สายบุญที่ ๓๕    คุณสุพรรัตน์ เอี่ยมคำ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๖    คุณประนอม พิไชยแพทย์ คุณสมศรี ถนอมโชค    ๒๕๖๔ บาท  จ.สิงห์บุรี        สายบุญที่ ๓๗    ผู้ใหญ่ดวง - คุณสวาท แก้วเจริญผล     จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๘    คุณสมสมัย เชาวน์พันธ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๙    คุณสมศักดิ์ - คุณพรภิรม ไชยคราม    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๐    พันเอกหญิง เครือวัลย์ ท่ากระเบา    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๑    คุณณิชกูล เหวนอก    จ.นครราชสีมา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๒    เรืออากาศตรีปรีชา - คุณเกษจงกล บัวเขียว    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๓    คุณชีเฉลียว อยู่ถาวร    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๔    แม่ชีทองเจือ เรืองเดช    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๕    คุณสังวาล ไกรสามารถ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๖    คุณอัญชลี สุวรรณรังษี    จ.สิงห์บุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๗            สายบุญที่ ๔๘   คุณชลอ  ผ่องสถาน   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท            สายบุญที่ ๔๙    คุณนันทวดี เกษมศิลป์     จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๐    คุณบุญประเสริฐ - คุณรจนา ทองงอก    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๑    คุณภณประสิทธิ์ ทองสีนาค คุณบุษฤดีพัฒน์ แสวงกาญจนภัทรา    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๒    คุณนำโชค - คุณลัดดา ภวภูตานนท์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๓    คุณประไพ - คุณสังเวียน ขุมจันทร์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๔    คุณสุรินทร์ รอดเมฆ คุณสมนึก เขม้นจันทร์    จ.สิงห์บุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๕    คุณเตียง ระย้าแก้ว    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๖    คุณพัชรา สินสืบผลพันธุ์    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๗    คุณนวพร ตามประดับ    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๘    ว่าง        สายบุญที่ ๕๙    คุณณรงค์ศักดิ์ - คุณมุกดา เพิ่มธนาวงค์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๐    คุณเมืองดี - คุณอำนวย แซ่อึ้ง คุณประพัฒน์ - คุณณิชาพัฒน์ คำแสนพันธุ์ และครอบครัว    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๑    คุณแม่กี แซ่เจ็ง    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๒    คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๓    คุณจินตนา เรียนชอบ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๔    คุณอังศนา พ่วงความสุข    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๕    คุณนนทยา นวลภูมีวัน    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๖    คุณณิชนันท์ เพ็งเกตุ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๗    คุณปราณี นีซัง    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๘    นาวาอากาศเอก จำเนียร - คุณวิเชียร ปานโต    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๙    คุณศิวพร อัศวถาวร    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๐    คุณสมจิตร ภู่ระหงษ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๑    คุณพิมพ์อร ต้องสกุลโรจน์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๒    คุณจินดา บุดดารัตน์    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๓    แม่ชีอำพร ทองฮวด    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๔    คุณทัศนีย์ ภู่ศรี    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๕    คุณอวยพร สมนวล    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๖    คุณทองใบ แซ่กำ     จ.อุทัยธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๗    คุณแม่ยวง จงรักษ์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๘    แม่จงกลณี  รัตนอมรชัย   จ.อ่างทอง  ๒,๕๖๔ บาท          สายบุญที่ ๗๙    นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์     กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๐    คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๑    คุณจินตนา เรียนชอบ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๒    คุณประจวบ เนื่องสุรัตน์        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๓    คุณมานะ - คุณละมัย บุญเสริม    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๔    คุณกนกพรรณ พามาเนตร    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๕    คุณเฉลิมพล - เด็กชายเฉลิมชัย แย้มนารี คุณวรรนิษา - คุณชลณิชา จุ้ยมณี        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๖    คุณณัฐมล นวลจันทร์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๗    คุณลัดดา จุปราง    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๘    คุณโชคชัย - คุณบุญญาภา วัฒนชิโนบล    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๙    คุณสงวนวงศ์ แสงเทียนชัย    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๐    คุณพิกุล พงษ์สอิ้ง    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๑    คุณกฤษดา - อ.วัชรี เกิดคำ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๒    คุณเบญจพร วงษ์แสงจันทร์    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๓    คุณบุญช่วย - คุณสมบัติ น้ำดอกไม้    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๔    คุณรัตนา บุญทอง    จ.กาญจนบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๕    คุณวัชรินทร์ บุญทอง        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๖    คุณอุษา แววมณี    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๗    คุณจันทนี แซ่เฮง        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๘    คุณวีรดา จะวะอรรถ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๙    คุณเฉลิมเผ่า - คุณลิภาวรรณ เย็นทรวง    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๐    คุณชัยฤทธิ์ แพรฟื้น    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๑    คุณสุกานดา ประกอบทรัพย์    จ.จันทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๒    คุณวรรณา สุมประสิทธิ์     จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๓  -สายบุญที่ ๑๐๗    ว่าง        สายบุญที่ ๑๐๘    แม่ชีอรทัย รื่นกลิ่นจันทร์    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๙    ว่าง        สายบุญที่ ๑๑๐    คุณแก้วตา โล้กรุด    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๑    คุณขวัญเรือน อ้นแหยม    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๒    คุณชบา เดชบวรมงคล    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๓    คุณฐาปณี ณัฐมาภวิล    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๔    ว่าง        สายบุญที่ ๑๑๕    คุณอุไร ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๖    คุณอารีย์ ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๗    คุณยุพา ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๘    คุณยุพิน ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๙    คุณบุษบง ดีกล่ำ        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๐   -  สายบุญที่ ๑๓๒    ว่าง        สายบุญที่ ๑๓๓    คุณน้ำวุ้น อินทร์สว่าง    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๔    ว่าง        สายบุญที่ ๑๓๕    คุณเจียม จั่นวิจิตร     กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๖    คุณนพวรรณ เฟื่องฟุ้ง     จ.ลพบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๗    สายบุญที่ ๑๓๙   คุณอรัญญา ภาสกรณ์ คุณวิลัยวรรณ มงคลวุฒิวงศ์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๐   คุณเรข์ณพัศ ภาสกรณ์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๑   คุณประทีป หอมจรรยา   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๒   คุณภัคภร ภริษา   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๓   คุณพ่อสุริยะ - คุณแม่นิยม ทานจิตต์  คุณกัญญณัช ทานจิตต์   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๔   คุณศศินันท์ สิโรจน์ธำรงค์ และครอบครัว   จ.ชลบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๕   คุณธีร์วรัญญ์ ศรีเขียว และครอบครัว   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๖   คุณอุดม - คุณบุญประคอง กระโจมทอง      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๗   คุณทองดี ธาระ   จ.อยุธยา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๘   แม่ชีมะลิ บุญทิพย์   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔๙   คุณยศวดี เกตุสาคร   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๐   คุณอนงค์ นิยมจิตร   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๑   แม่ชีประภารัตน์ ขุนภักดี   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๒   คุณอนุวัตร ตรงศิริกุล คุณสมพร ตรงศิริกุล      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๓   แม่ชีพรรณี กลัดแก้ว   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๔   คุณสายชล แซ่จัง   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๕   คุณซุ่นหลั่น พลายน้อย   กรุงเทพฯ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๖   คุณขวัญตา ทองขนาน   จ.นครศรีธรรมราช   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๗   คุณแม่เฉลี่ย เมฆกระจ่าง   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๘   คุณแม่กัลยา ช้างปั้น   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕๙   คุณไสว ประสิทธิ์   จ.สระบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๐   คุณแม่สังวาลย์ เจริญใจ   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๑   คุณเอ๋ คุณุไทย   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๒   คุณบุษยา อาสนเวช   จ.สระบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๓   คุณชยนต์ - คุณมุ่ยฟ้า ณัฐเมธิณีย์ นายศุภเจษฏ์ ณัฐเมธิณีย์      ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๔   คุณแม่สอน จัทรายมูล   จ.ปทุมธานี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๕   แม่ชี รัตนาภรณ์ เจริญธรรม คุณพัทธนันท์ วรรณยิ่ง   วัดต้นสน   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๖   คุณธงชัย ปรีชาชัยสรัตน์   จ.นนทบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๗   คุณศิริวรินทร์ อังคะนาวิน   จ.ชลบุรี   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๘   คุณกาณฑ์นราพร ฉัตรขมลรัตน์   จ.สมุทรปราการ   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖๙   คุณอรพิน ชูประยูร (ร้านอุดมชัยตลาดอ่างทอง)   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗๐   คุณประสิทธิ์ - คุณศรีนวล   จ.อ่างทอง   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗๑   คุณดารัตน์ อ่อนคำ   จ.สงขลา   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗๒   คุณขวัญตา ทองขนาน   จ.นครศรีธรรมราช   ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗๓ - ๑๘๔ ว่าง   สายบุญที่ ๑๘๕    คุณปรีชา - คุณนฤมล แพรดำ     จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท   

 

 

 

Visitors: 34,953