รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินกองละเท่าพ.ศ ๒๕๖๔ บาท

*****กฐินกองพิเศษ สายบุญพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   พระเทพสุวรรณมุนี   เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง    เจ้าอาวาสวัดต้นสน   สายบุญพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   คุณชูชัย - คุณสุปรานี จตุพิธพรจันทร์   อ.กระทู้    จ.ภูเก็ต    สายบุญพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั้งเมืองชล)      สายบุญพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร   หัวหน้าธุระการคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ   วัดต้นสน  ******กองพิเศษ ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑    พระครูวิเศษชัยวัฒน์     เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล    จ.อ่างทอง    ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๒    พระครูสุทธิกิจจาทร  รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง    เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร    เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง    ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๓    อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร    หัวหน้าธุระการคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ    วัดต้นสน    ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๔     ตณสำราญ  คุณเกสร แสงพฤกษา  จ.ปทุมธานี   ๑๐,๐๐๐ บาท    สายบุญที่ ๕    คุณเย็นจิตร บุญชัยศรี (เจ๊แดง)    กรุงเทพฯ        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๖    คุณทองคำ แย้มมนัส    จ.อ่างทอง        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๗    คุณพ่อคุ่ย - คุณแม่ต่อม เมฆหมอก     จ.อยุธยา        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๘    คุณธนิต บัวเขียว    กรุงเทพฯ        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๙    คุณแม่มะปรางค์ ขันเงิน พร้อมครอบครัว    จ.อ่างทอง        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๐    จ่าเอกสมยศ แตงทองคำ    จ.ชลบุรี        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๑    คุณแม่น้อง อโนมะศิริ    จ.สมุทรสาคร        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๒    คุณแม่สงวน อุดม    จ.กาญจนบุรี        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๓    คุณสมบูรณ์ ชูหิรัญ    จ.อยุธยา        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๔       ว่าง         สายบุญที่ ๑๕    คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต    กรุงเทพฯ        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๖    คุณสมหมาย คงกระพัน            ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๗    คุณสมพงษ์ - คุณรำเพย นวลจันทร์    จ.อยุธยา        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญพิเศษ  ๑๘   อ .ผ่องกานต์ ผ่องไสววงศ์     จ.อ่างทอง        ๑๐,๐๐๐ บาท  สายบุญที่ ๑๙  นางเวทิดา พากัลย์  67/1318 ม.6 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  ๑๐,๐๐๐  บาท  - สายบุญที่ ๓๘       ว่าง         สายบุญที่ ๓๙    น.ส.กฤชรภัสร ติณณโชตสกุล    จ.เพชรบูรณ์        ๑๐,๐๐๐ บาท  **********************************กฐินสายบุญละเท่าพ.ศ. ๒๕๖๔ บาท     สายบุญที่ ๑    แม่ชีแช่ม  จินดาสุข    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒    คุณกิมหลาน กิจสุขจิต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓    คุณกิมหลาน กิจสุขจิต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔    คุณกิมหลาน กิจสุขจิต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕    สจ.เฉลียง - คุณตลับ พลเสน    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖    คุณจันทร์เพ็ญ บัวงาม คุณส้มเกลี้ยง ภู่แป้น    จ.ลพบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗    อาจารย์บุหงา อู่ทรัพย์     จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘    คุณอำนวยศรี อุทัยรังษีเลิศ    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙    คุณสำเนา โพธิ์พันธ์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐    พระครูสมุห์นรินธร นริสฺสโร    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑    แม่ชีสวาท เทียนบูชา คุณจรัสพิมพ์ สมพงษ์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒    คุณพรรณี โชคคณาพิทักษ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓    คุณศิรินทรา โสสกุล    จ.สมุทรสาคร    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๔    คุณพิชามญช์ ใหญ่โต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๕    คุณพิจิตร - คุณกวี ศรีมั่น    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๖    คุณญาณี เคหะมะ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๗    คุณพิสิฏฐ์ - คุณธนวรรณ โพธิ์ใบ        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๘     คุณอำพัน - คุณอรรถวุฒิ มนต์วิเศษ    จ.ชลบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๙    แม่ชีสุมล ประจุพร    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๐    คุณแก้ว พาราพันธกุล        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๑    คุณวนิดา สุวรรณการ        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๒    คุณธวัช - คุณสุวิมล พาราพันธกุล        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๓    พ.ต.อ.จักรทิพย์ - คุณภัทรมน พาราพันธกุล        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๔    คุณราตรี ทองสุข    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๕    คุณฉวีวรรณ รักชมสินกุล    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๖    คุณศรีสมร รักชมสินกุล    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๗    คุณสมศักดิ์ แสงอรุณ คุณกานสินี รัตนพงศ์จีระ    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๘    คุณโกสินทร์ ไตรนิคม    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๒๙    อ.บุญเหลือ - อ.สมพงษ์ ผ่องกาย    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๐    คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๑    คุณประนอม ทิวสกุล    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๒    คุณไสว - คุณวารินทร์ ศรีคำน้อย    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๓    คุณกรองแก้ว คล้ายสิทธิ์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๔    ว่าง        สายบุญที่ ๓๕    คุณสุพรรัตน์ เอี่ยมคำ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๖    ว่าง        สายบุญที่ ๓๗    ผู้ใหญ่ดวง - คุณสวาท แก้วเจริญผล     จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๘    คุณสมสมัย เชาวน์พันธ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๓๙    คุณสมศักดิ์ - คุณพรภิรม ไชยคราม    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๐    พันเอกหญิง เครือวัลย์ ท่ากระเบา    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๑    คุณณิชกูล เหวนอก    จ.นครราชสีมา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๒    เรืออากาศตรีปรีชา - คุณเกษจงกล บัวเขียว    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๓    คุณชีเฉลียว อยู่ถาวร    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๔    แม่ชีทองเจือ เรืองเดช    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๕    คุณสังวาล ไกรสามารถ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๖    คุณอัญชลี สุวรรณรังษี    จ.สิงห์บุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๔๗    นางบังอร ภู่สุวรรณ จ.อยุธยา         สายบุญที่ ๔๘  คุณชะลอ ผ่องสถาน และครอบครัว จ.อยุธยา         สายบุญที่ ๔๙    คุณนันทวดี เกษมศิลป์     จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๐    คุณบุญประเสริฐ - คุณรจนา ทองงอก    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๑    คุณภณประสิทธิ์ ทองสีนาค คุณบุษฤดีพัฒน์ แสวงกาญจนภัทรา    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๒    คุณนำโชค - คุณลัดดา ภวภูตานนท์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๓    คุณประไพ - คุณสังเวียน ขุมจันทร์    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๔    คุณสุรินทร์ รอดเมฆ คุณสมนึก เขม้นจันทร์    จ.สิงห์บุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๕    คุณเตียง ระย้าแก้ว    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๖    คุณพัชรา สินสืบผลพันธุ์    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๗    คุณนวพร ตามประดับ    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๕๘    ว่าง        สายบุญที่ ๕๙    คุณณรงค์ศักดิ์ - คุณมุกดา เพิ่มธนาวงค์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๐    คุณเมืองดี - คุณอำนวย แซ่อึ้ง คุณประพัฒน์ - คุณณิชาพัฒน์ คำแสนพันธุ์ และครอบครัว    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๑    คุณแม่กี แซ่เจ็ง    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๒    คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๓    คุณจินตนา เรียนชอบ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๔    คุณอังศนา พ่วงความสุข    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๕    คุณนนทยา นวลภูมีวัน    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๖    คุณณิชนันท์ เพ็งเกตุ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๗    คุณปราณี นีซัง    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๘    นาวาอากาศเอก จำเนียร - คุณวิเชียร ปานโต    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๖๙    คุณศิวพร อัศวถาวร    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๐    คุณสมจิตร ภู่ระหงษ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๑    คุณพิมพ์อร ต้องสกุลโรจน์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๒    คุณจินดา บุดดารัตน์    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๓    แม่ชีอำพร ทองฮวด    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๔    คุณทัศนีย์ ภู่ศรี    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๕    คุณอวยพร สมนวล    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๖    คุณทองใบ แซ่กำ     จ.อุทัยธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๗    คุณแม่ยวง จงรักษ์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๗๘    ว่าง        สายบุญที่ ๗๙    นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์     กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๐    คุณอารีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๑    คุณจินตนา เรียนชอบ    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๒    คุณประจวบ เนื่องสุรัตน์        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๓    คุณมานะ - คุณละมัย บุญเสริม    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๔    คุณกนกพรรณ พามาเนตร    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๕    คุณเฉลิมพล - เด็กชายเฉลิมชัย แย้มนารี คุณวรรนิษา - คุณชลณิชา จุ้ยมณี        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๖    คุณณัฐมล นวลจันทร์    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๗    คุณลัดดา จุปราง    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๘    คุณโชคชัย - คุณบุญญาภา วัฒนชิโนบล    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๘๙    คุณสงวนวงศ์ แสงเทียนชัย    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๐    คุณพิกุล พงษ์สอิ้ง    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๑    คุณกฤษดา - อ.วัชรี เกิดคำ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๒    คุณเบญจพร วงษ์แสงจันทร์    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๓    คุณบุญช่วย - คุณสมบัติ น้ำดอกไม้    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๔    คุณรัตนา บุญทอง    จ.กาญจนบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๕    คุณวัชรินทร์ บุญทอง        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๖    คุณอุษา แววมณี    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๗    คุณจันทนี แซ่เฮง        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๘    คุณวีรดา จะวะอรรถ    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๙๙    คุณเฉลิมเผ่า - คุณลิภาวรรณ เย็นทรวง    จ.อ่างทอง    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๐    คุณชัยฤทธิ์ แพรฟื้น    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๑    คุณสุกานดา ประกอบทรัพย์    จ.จันทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๒    คุณวรรณา สุมประสิทธิ์     จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๓  นางย้อย มั่นคง จ.ราชบุรี –สายบุญที่ ๑๐๔ น.ส.อินธิรา ศรีวิชัย จ.อยุธยา  สายบุญที่ ๑๐๕  คุณศศิวิมล  รอดชม  กรุงเทพ   สายบุญที่  ๒๐๖  นายบุญเชิด นางลออ  กลิ่นจันทร์  อยุธยา  สายบุญที่  ๑๐๗   คุณพรธิภา  เสียงเสนาะ วัดต้นสน         สายบุญที่ ๑๐๘    แม่ชีอรทัย รื่นกลิ่นจันทร์    วัดต้นสน    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๐๙    คุณวรินพร วราเจริญโรจน์     จ.นนทบุรี         สายบุญที่ ๑๑๐    คุณแก้วตา โล้กรุด    กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๑    คุณขวัญเรือน อ้นแหยม    จ.อยุธยา    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๒    คุณชบา เดชบวรมงคล    จ.นนทบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๓    คุณฐาปณี ณัฐมาภวิล    จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๔    แม่ชีวันเพ็ญ  พลอยฉาย  จ.อ่างทอง จำนวนเงิน  ๒,๕๖๔  บาท        สายบุญที่ ๑๑๕    คุณอุไร ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๖    คุณอารีย์ ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๗    คุณยุพา ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๘    คุณยุพิน ชะนู        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๑๙    คุณบุษบง ดีกล่ำ        ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๒๐   -  สายบุญที่ ๑๒๑  คุณสรพล  คุณรัตนา อุบลสุวรรณ จ.กทม.สายบุญที่ ๑๒๒    นายถิรเดช  น.ส วันวิสา ร์  อุบลสุวรรณ  กรุงเทพ      สายบุญที่  ๑๒๓ นางพยุง  แก้วจินดา จ.อยุธยา  สายบุญที่ ๑๒๔  คุณมฑกาญจน์   สนหลี  จ.อยุธยา บุญสายที่  ๑๒๕ คุณธนดล ชัยพริ้ง จ.ขอนแก่น  สายบุญที่  ๑๒๖    บุญสายที่  ๑๒๗  คุณพิมลทิพ  ผ่องเคหา  จ.อ่างทอง  ๒๕๖๔ บาท บุญสายที่  ๑๒๘  นายชยพัทธิ์  ผ่องไสววงค์  จ.อ่างทอง  ๒๕๖๔  บาท   บุญสายที่  ๑๒๙  นายพรณรงค์  ผ่องไสววงค์  จ.อ่างทอง  ๒๕๖๔  บาท   สายบุญที่  ๑๓๐   ร.ต.ท.ธีระพจน์-สุพรรณี โพธิ์คง บ้านเลขที่ 83 หมู่ 2ต.สะพานไทย อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยาจองกฐิน1กอง    ๒,๕๖๔  บาท  สายบุญที่ ๑๓๓    คุณน้ำวุ้น อินทร์สว่าง    จ.สุพรรณบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๔ กลุ่ม ส.สุพรรณ  พารวย   ๒๕๖๔  บาท       สายบุญที่ ๑๓๕    คุณเจียม จั่นวิจิตร     กรุงเทพฯ    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๖    คุณนพวรรณ เฟื่องฟุ้ง     จ.ลพบุรี    ๒,๕๖๔ บาท    สายบุญที่ ๑๓๗    - สายบุญที่ ๑๘๔    คุณอารยา ตั้งวิชัย 1 กอง ๒๕๖๔ บาท        สายบุญที่ ๑๘๕    คุณปรีชา - คุณนฤมล แพรดำ     จ.ปทุมธานี    ๒,๕๖๔ บาท    

Visitors: 34,963